Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sök i arkiven på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Skolregister Stockholm
Sök i register över alla skolor i Stockholm.
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna
Stadsarkivets beståndsregister
Sök i beståndsregistret för att hitta alla arkiv som finns förvarade i Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna