Skolregistret

Stockholms praktiska gymnasium, Liljeholmen