Länk till information om att söka på tidsintervall.
Länk till information om att filtrera på typ av dokument.
Länk till information om att söka på dokumentets nummer.
Länk till information om att söka på originalsida.
1-10 av 344

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Bihang 46-98, 1951

 Bihang del 2

 1951

 Originalsida 65-148

- nas problem till diskussion i kapitel 8 och därvid även framlagt förslag till vissa åtgärder, som befunnits angeläget att vidtaga snarast möjligt och som lämpligen kunna lösas separat. KAP. 6. FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD AV SLAGSTA SOM CENTRAL ANSTALT FOR BILDBARA SINNESSLOA. I samband med förvärvet av Slagsta (utl. 313/1950) framhöll kommittén, att anstalten var väl ägnad att utgöra grund för anordnande ... 21 år. Vid utredningen har samråd skett med förutom föreståndaren samt läkaren vid Slagsta skolöverstyrelsens inspektör för ,sinnesslöundervis- ningen, fröken Ragnhild Jungner jämte biträdande skolöverläkaren hos över- styrelsen docent Sven Ahnsjö samt medicinalstyrelsens inspektör för sinnes- slövården d:r Torsten Arn6us. Den nuvarande anläggningen. Slagsta skola är belägen å egendomen med samma ... namn i Botkyrka socken av Stockholms län cirka 1,5 km nordväst från Fittja. Markområdet sträcker sig från Södertäljevägen i söder till Mälaren i norr och har en bredd, som varierar mellan 200 och 800 m. Arealen omfattar, förutom skog, cirka 73 hektar, varav 55 hektar öppen jord är utarrenderad. Då den nuvarande skol- byggnaden även vid den framtida dispositionen förutsättes komma att utgöra

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Utlåtande nr 295-427, 1951

 Utlåtande 357

 1951

 Originalsida 2477-2528

en generalplan för sin- nesslövårdens ordnande i Stockholm. Med utgångspunkt från denna plan ha konkreta förslag utarbetats och framlagts till utbyggnad av Slagsta skol- och småbarnshem som centralanstalt för bildbara sinnesslöa och anstalten Carls- lund som vårdhem. På förslag av kommittén förvärvades Slagsta-anstalten år 1950 av staden för angivet ändamål (utl. 313/1950). Förslag till förvärv ... STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL 1951 Ni 357-358 Nr 357. (Bih. nr 65/1951) Utlåtande angående åtgärder till ordnande av stadens sinnesslövård. Genom beslut den 31 oktober 1946 tillsatte stadskollegiet en kommitté med uppdrag att efter utredning framlägga förslag till ordnande av stadens sin.nesslövård. Till ledamöter av kommittén utsågos dåvarande borgarrådet J. Wahlbärj (ordförande ... stadskollegiets sinnesslövårdskommiW, av- gav den 29 september 1951 Betänkande med utredning och förslag angående åtgärder till ordnande av stadens sinnesslövård. Betänkandet, som är enhäl- ligt, har tryckts som bihang nr 65 för år 1951. Kommittéarbetet har bedrivits med utgångspunkt från av stadskollegiet den 28 november 1946 antagna riktlinjer. Under arbetets gång har kom- mittén följt utvecklingen av

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, utlåtande och memorial, Utl 218-354, 1960

 Utlåtande 316-317

 1960

 Originalsida 3005-3032

ersättning för Slagsta skol- och småbarnshem, vars lokaler tagas i bruk såsom vårdhem för psykiskt efterblivna, dels ock uppdraga åt barnavårdsnämnden och centralstyrelsen att för respektive verksamhetsområden inkomma med konkret utformade förslag i enlighet med angivna riktlinjer. Barnavårdsdirektörens den 1 juni 1960 dagtecknade tjänstememorial är i huvudsak av följande innehåll. Barnavårdsnämnden beslöt ... , att den frågan senare skulle komma att upptagas. Det anfördes att i samarbete med förvaltningen hos centralstyrel- sen för undervisning och vård av psykiskt efterblivna undersökningar påginge angående förutsättningarna för och lämpligheten av att utnyttja Nybodahem- met såsom ersättning för centralstyrelsens skol- och småbarnshem Slagsta, i samband varmed Nybodahemmet skulle ersättas med ett antal ... STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH MEMORIAL 1960 Nr 317-320 Nr 317. Utlåtande angående uppdelning av verksamheten vid barnhemmet Nyboda - hemmet på mindre enheter samt överlåtelse av hemmet till centralstyrelsen för undervisning och vård av psykiskt efterblivna. 1 skrivelse till stadsfullmäktige den 21 juni 1960 har barnavårdsnämn- den under hänvisning till de riktlinjer som uppdragits i ett av

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Bihang 46-98, 1951

 Bihang del 1

 1951

 Originalsida 1-64

ordnande och inrättandet av Sättra vård- och arbetshem. Tillsättandet av stadskollegiets sinnesslövårdskommitt6 Förvärvet av Slagsta skol- och småbarnshem. Vårdhemmen Carlslund och Betesda. Vidtagna åtgärder i avvaktan på en slutgiltig lösning av sinnesslövårdsfrågan. Kap. 4. Översikt över Stockholms stads sinnesslövård och redogörelse för platsbehovet 45 Platstillgången. Frekvensen av sinnesslöhet ... differentie- ring. I planen ingående anstalter. Disponeringen av Slagsta och Carlslund. Externatskolan. Speciella vårdproblem. Kap. 6. Förslag till utbyggnad av Slagsta som centralanstalt för bildbara sinnesslöa. 74 Den nuvarande anläggningen. Förslag till om- och nybyggnader. Kap. 7. Förslag till utbyggnad av Carlslund som vårdhem för sinnesslöa 85 Beskrivning av den nuvarande anläggningen ... .Bih. nr 65 år 1951 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till stadskollegiet 7 Inledning 11 Kap. 1. Den nuvarande organisationen av och normerna för samhällets sinnesslövård 12 Statlig sinnesslövård. Utomstatlig sinnesslövård. Det statliga inflytandet över sinnesslövården. Statsbidrag till utomstatliga an- stalter. Sinnesslövårdens förhållande till vissa andra vårdformer. Kap. 2. Framlagda

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Statutlåtandet A-B, 1962

 Statutlåtande Rotel VI:65-69

 1962

 Originalsida 280-339

efterblivna har anfört följande. 1: 1. Slagsta skol- och småbarnshem. a //) Ordinarie, extra ordinarie och extra lärare samt timlärare. överförande av en extra förskollärartjänst (Ae 9) till Nybodaskolan. För småbarnshemmets båda avdelningar finnas inrättade två förskollärartjänster, en ordinarie och en extra tjänst. Den icke ordinarie tjänsten har beräknats skola medfölja den ut- flyttade avdelningen till ... Nyboda och har i statförslaget upptagits under rubriken 2Vybodaskolan. a 11) Ordinariebildande tjänster. Inrättande av en tjänst som internatf öre- ståndare (16). Verksamheten vid Slagsta är administrativt uppdelad på två en- ... PvuS VI: 316 Statutlåtande år 1962 get höjts från 1 750 000 till 2 150 000 kronor. Höjningen föranledes främst av ökat antal klienter och höjda vårdavgifter. Anslaget har vidare uppräknats med hän- syn till den föreslagna utökningen av koloniverksamheten genom inköp av Sten- boda barnkoloni. x) Pensionsavgifter m.m. (r). Anslaget har beräknats enligt erhållna direktiv. Inkomster. d) Bidrag och

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Statutlåtandet, 1953

 Statutlåtande Rotel VI, del 3

 1953

 Originalsida 594-668

till följd av denna utvidgning av verksamheten har i statförslaget beräknats till runt 561,000 kronor. I detta belopp ingår ett belopp av 170,000 kronor utgörande engångskostnaden för iordningställande av personalbostäder i paviljongerna Lindhem och Epilep- tikerhemmet. Av återstående utgiftsökning hänför sig en väsentlig del till Slagsta skol- och småbarnshem, där i samband med den fortsatta ... genom- förandet av dessa projekt kan komma att medföra behov av ytterligare medel under år 1954. Den beräknade ökningen av inkomsterna beror huvudsakligen på höjda vård- avgifter till följd av förbättrade folkpensionsförmåner och på ökade hyresin- täkter genom anordnande av nya personalbostäder vid Slagsta och Carlslund. 1. CENTRAL FÖRVALTNING. Lönekostnader. Styrelsen för vård och undervisning av ... () kr. + 503,280) + 294,935 + 61,000 Total ökning 798,215 61,000 Överskjutande utgifter 737,215 En närmare specifikation över i statförslaget uppförda belopp lämnas i bi- fogade tabeller. ökningen av medelsbehovet hänför sig huvudsakligen till vårdhemmet Carls- lund, där platsantalet, såsom omnämnts i lönestatskrivelsen, från och med näst- kommande år beräknas öka från 172 till 259. Merkostnaderna

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Statutlåtandet, 1952

 Statutlåtande C, Bilagor del 2

 1952

 Originalsida 1254-1318

Skattemedel, att omedelbart avskrivas 199,641 Lånemedel, att amorteras på 10 år i. 882,169 69. Ungdomsstyrelsen. 1) Diverse kostnader 5,196 5,000 69 A. Styrelsen för vård och undervisning av psykiskt efterblivna. . 2. Anstaltsvård. c 21) Diverse inventarier till Slagsta skol- och småbarnshem Komplettering av inventarieutrustningen vid 7,800 Carlslund c 2) Komplettering av inventarieutrustningen vid ... 75,000 Torborgsgården (c 21) Möbler, sängutrustning, gardiner m. m. till 700 Slagsta skol- och småbarnshem 11,847 34,350 ... 4. 1274 Statutlettande år 1952 Stattitel och statrubrik Reservation "/12 1951 Anvisat i 1952 års stat E fter- bevillning 1952 c 3) Inventarier: Engångskostnad för år 1951 (5 c 2): 16. Ungdomshemmet Grönbrink 2,900 18. Skrubba ungdomshem c 4) Inventarier: Engångskostnad för är 1950 (5 c .2;: 9,326 11. Stigbergets flickhem d 5) Fastighets- och lokalkostnader: Engångs- kostnad för år 1952 (5 d 5

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Utlåtande, Bihang 1, 1953

 Statbihang D

 1953

 Originalsida 511-558

11,000 69. Ungdomsstyrelsen. ) Diverse kostnader 5,196 5,000 69 A. Styrelsen för värd och undervisning av psykiskt efterblivna. 2. Anstaltsvård. c 21) Diverse inventarier till Slagsta skol - och småbarnshem Komplettering av inventarieutrustningen vid 7,800 Carlslund Möbler, sängutrustning, gardiner m. m. till 75,000 Slagsta skol- och småbarnshem Utrustning till tan.dklinik vid Slagsta skol- och ... småbarnshem Köksutrustning till Slagsta skol- och små- barnshem Maskiner till slöjd- och sysalar m. m. till 11,847 1,143 34,350 6,000 12,100 Slagsta skol- och småbarnshem Lekanordningar vid Slagsta skol- och små- barnshem Inventarieutrustning till personalbostadshus vid Slagsta skol- och småbarnshem 4,000 1,200 114,500 Upprustning av byggnader vid Carlslund 45,000 Utbyte av kolvpump m. m. vid Carlslund ... 534 Bih. nr 1 år 1953 Stattitel och statrubrik Reservation 31/is 1951 Anvisat i 1952 års stat Efter- bevillning 1952 d 6) Fastighets- och lokalkostnader: Engångs- kostnad för är 1951 (5 d 5): 18. Skrubba ungdomshem 11,300 1 2) Gratifikation åt personal vid f. d. Skrubba ungdomsvårdsskola 8,000 6. Bidrag till utomstående inrättningar. s 1) Uppförande av daghemsbyggnad i S:t Görans församling, kv

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Statutlåtandet, 1961

 Statutlåtande Rotel VI:69

 1961

 Originalsida 348-376

tolv inackorderingar. Planeringen utgår ifrån att en provisorisk arbetshemsavdel- ning med 15 platser skall inrättas vid Slagsta skol- och småbarnshem, där dispo- nibla utrymmen finnas. Erforderliga driftanslag för den ökade verksamheten år 1962 vid Malmkvistska gården och Slagsta ha upptagits i statförslaget. Anslag för bestridande av löne- kostnaderna ha inräknats i det tidigare avgivna ... PvuS vi: 350 Statutlåtande år 1961 Vid avgivande av statförslag för övriga statrubriker har styrelsen inled- ningsvis anfört följande. Sedan centralstyrelsen för undervisning och vård av psykiskt efterblivna i skri- velse den 29 mars 1961 överlämnat förslag till lönestat för år 1962 får styrelsen härmed avgiva förslag till stat för nästkommande år beträffande övriga anslag. Statförslaget utvisar ... vårdorganisationen. Sålunda har planerats två nya avdelningar vid Malmkvistska gården, dels en grupp för barn i förskoleåldern och dels en grupp för sysselsättning av något äldre barn, med vardera ett tiotal platser. I lönestatskrivelsen har även upptagits förslag om inrättande av ytterligare arbetshemsplatser för psykiskt efterblivna kvinnor i samband med nedläggandet av riksanstalten Karlsvik, där staden har

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Utlåtande, nr 227-428, 1950

 Utlåtande 313

 1950

 Originalsida 1669-1687

före den 15 juli 1950. Bilaga 2. Yärderingsinstrument över skolbyggnad, småbarnshem och slöjdlärarebostad vid Slagsta sinnesslö- anstalt i Botkyrka socken, Stockholms län. 1. Skolbyggnad av sten under yttertak av plåt och uppförd i två fulla våningar jämte inredd vindsvåning samt försedd med källare under hela huset. Bygg- naden inrymmer i källaren panncentral, slöjdsalar, köksavdelning, bad- och ... vardera kontrahenten tagit sitt. Stockholm den 22 juni 1950. På stadskollegiets sinnesslövårds- kommitt4 vägnar : Hjalmar Mehr Ragnar Tomson Erik Sundberg Karl-Erik Granath På Föreningens för sinnesslöa barns vård vägnar : Erik Montell Helge Haage Eric Wahlberg Under förutsättning av styrelsens för Föreningen för sinnesslöa barns vård och Föreningen Slagsta skolhem god- kännande, vilket skall inhämtas ... toalettrum samt förrådsrum och tvättstuga m. m. samt i övervarande våningar skol- och föreläsningssalar, gymnastiksalar, sovsalar, matsalar för personal och elever, toalett- och förrådsrum, tork- och mangelrum samt bostadsrum för personal m. m. Byggnaden är försedd med värmeledning, kallvatten-, varmvatten- och avloppsledningar samt elektriska ledningar.