Länk till information om att söka på tidsintervall.
Länk till information om att filtrera på typ av dokument.
Länk till information om att söka på dokumentets nummer.
Länk till information om att söka på originalsida.
1-10 av 20

 Stadskollegiets Utlåtande, Bihang 2-15, 1935

 Bihang D, del 1

 1935

 Originalsida 1-60

STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH M EM ORIAL B I H A N G 1 9 3 5 Nil 1 0 D BOSTADSFÖRHÅLLANDENA 1 STOCKHOLM SAMT STOCKHOLMS STADS BOSTADSPOLITIK UTREDNING VERKSTÄLLD AV STOCKHOLMS STADS FASTIGHETSKONTOR Del 11:20 B O S T A D S F Ö R H Å L L A N D E N OCH BOSTADSPOLITIK I GÖTEBORG, MALMÖ, K Ö P E N H A M N , OSLO OCH H EL SIN GFO RS

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Utlåtande, Andra bandet, Nr 331-459, 1935

 Utlåtande 371

 1935

 Originalsida 1735-1820

av bostadsbeståndet inom äldre stadsdelar; fram- ställning till kungl. maj:t om åtgärder för åvägabringande av större kon- tinuitet inom bostadsproduktionen; vissa ändringar i stadsplanelagen och byggnadsstadgan; samt årliga redogörelser för bostadsförhållandena inom Stockholm m. m. Fastighetsnämndens framställning grundar sig i huvudsak på en av fastig- hetskontoret under hösten 1934 slutförd ... utredning angående bostadsför- hållandena i Stockholm och Stockholms stads bostadspolitik, bostads- utredningen . Denna utredning består av dels en beskrivande del, om- fattande specialutredningar och redogörelser beträffande tidigare och nu- varande förhållanden av betydelse för bedömandet av Stockholms bostads- fråga (vissa av dessa befordrade till trycket i bih. 17/1933 och 10/1935), dels en på nämnda ... uteslutits i efter- följande redogörelse. Övriga förslag avse: anslag till visst kommunalt bostadsbygge; anslag till sekundärkredit för s. k. billig bostadsbebyggelse och kooperativ bostadsproduktion; överflyttning till fastighetsnämnden av befogenheten att utse en ledamot i styrelsen för Stockholms kooperativa bostadsförening samt en revisor hos föreningen ; anslag till stödåtgärder i samband med sanering

 Stadskollegiets Utlåtande, Bihang 2-15, 1935

 Bihang B

 1935

 Originalsida 1-41

STAD SKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH M EM ORIAL B I H A N G 1 9 3 5 N r 1 0 B BOSTADSFÖRHÅLLANDENA I STOCKHOLM SAMT STOCKHOLMS STADS BOSTADSPOLITIK UTREDNING VERKSTÄLLD AV STOCKHOLMS STADS FASTIGHETSKONTOR Del 11:18 BOSTADSTÄ V LINGEN DESS FÖRLOPP OCH RESULTAT SAMT I ANSLUTNING DÄRTILL VERKSTÄLLDA UTREDNINGAR RÖRANDE FÖR MINDRE BEMEDLADE FAMILJER LÄMPLIGA BOSTADSTYPER

 Bihang C

 1935

 Originalsida 1-19

STADSKOLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH M EM ORIAL B I H A N G 1 9 3 5 N r 1 0 C BOSTADSFÖRHÅLLANDENA I STOCKHOLM SAMT STOCKHOLMS STADS BOSTADSPOLITIK UTREDNING VERKSTÄLLD AV STOCKHOLMS STADS FASTIGHETSKONTOR Del 11:16 BYGGNADSKOSTNADERNAS FÖRDELNING PÅ OLIKA FAKTORER; JÄMFÖRELSE MELLAN BYGGNADS KOSTNADERNA PÅ OLIKA ORTER; HYRANS BEROENDE AV PRODUKTIONS- OCH DRIFTKOS TNADER

 Bihang A, del 1

 1935

 Originalsida 1-80

STADSROLLEGIETS UTLÅTANDEN OCH M EM ORIA L B I H A N G 1 9 3 5 N r 1 0 A BOSTADSFÖRHÅLLANDENA I STOCKHOLM SAMT STOCKHOLMS STADS BOSTADSPOLITIK UTREDNING VERKSTÄLLD AV STOCKHOLMS STADS FASTIGHETSKONTOR Del 11:2 P R IS B IL D N IN G E N PÅ H Y R E S M A R K N A D E N EN TEORETISK ANALYS AV DE FAKTORER, SOM PÅVERKA HYRORNA, MED SÄRSKILD HÄNSYN TILL FÖR HÅLLANDENA I STOCKHOLM AV AMANUENS BENGT HELGER

 Stadskollegiets Utlåtande, Bihang 2-30, 1937

 Bihang del 2

 1937

 Originalsida 88-148

Helger, B.: Prisbildningen på hyresmarknaden, Del II: 2 i Bostadsförhållandena i Stockholm samt Stockholms stads bostadspolitik, utredning verkställd av Stockholms stads fastighetskontor. Stadskollegiets utl. och mem. 10 A/1935, Stockholm 1935, sid. 75. ... 1880 1895 1910 1930 3 3 3 2 1 Denna serie ansluter sig nära till förändringarna i eldstadshyra, sådana de registreras i Stockholms stads statistiska kontors index för hyra per eld- stad från 1914 (lägenheter utan centralvärme) samt det av Helger konstrue- rade index för hyra per eldstad 1883-1913 (fig. 47) 1 och bostadskostnaderna sådana de återspeglas i Myrdals byggnadskostnadsindex (index b) 1850 1 ... 1 1 4 Bih. nr 11 år 1937 Fig. 60. Norrbro från Lejonbacken. 1886. T. v. Basaren på Norrbro. I bakgrunden telefon- tornet under byggnad. Jfr fig. 42. dem: obebyggda tomter eller byggnader under uppförande, offentliga bygg- nader eller institutioner, som tydligt påverka butiksstråken, samt bankers huvudkontor. Har man valt butikshyrorna till grund för bestämningen av butiksintensi- teten, har man

 Stockholms stadsfullmäktiges handlingar, Utlåtande, Andra bandet, Nr 331-459, 1935

 Sakregister 

 1935

 Originalsida 1-75

Bostadsförbättringsbidrag, anslag till ut- lämnande av kommunala tillskott till Bostadsförhållandena i Stockholm samt Stockholms stads bostadspolitik: -, Del II: 2. Prislindringen på hyres- marknaden --, Del II: 18. Bostadstävlingen och därmed sammanhängande --, Del II: 16. Byggnadskostnadernas fördelning och hyrans beroende av produktions- och driftkostna- der m. m. --, Del II: 20. Bostadsförhållanden och bostadspolitik ... 17 /6 17 /12 20/5 18/11 19 /12 2/ 12 16/12 2/12 17 / 12 16/ 9 18 /2 18/ 11 19 / 12 107 242 97 171 254 202 211 188 231 141 165 272 17 /12 1/4 1 /4 232 70 SF:s tryckta handlingar år 1935 Bih. Utl. Prot. dat. I sid. Yttr. sid. nr nr Ärende Bokslut för 1934, se Räkenskaper etc. Bolinderska kontorsfastigheten, iordning- ställande av lokaler för stadens behov i Bonniers donationsnämnd, se Eva Bonniers ... i Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors Bostadsinspektionen, remiss av betänkande rörande, se Hälsovårdsstadgan etc. --, stat för 1935 -, statförslag för 1936 Bostadsproduktion i stadens egen regi, fråga om -, fråga om finansierandet av 233 391B: 2543, 2549 391 B: 2765 415 391 A: 2106 329 391 A: 2148 371 1: 411 50: 404 1: 120 50: 87 [26/29] [17/33] [ 8/34 [68/34] [ 10, 10 A [24/32] [ 9

 Stadskollegiets Utlåtande, Bihang 2-30, 1937

 Bihang del 3

 1937

 Originalsida 149-200

Bostadsförhållandena i Stockholm samt Stockholms stads bostadspolitik, utredning verkställd av Stock- holms stads fastighetskontor. Stadskollegiets utlåtanden och memorial 10 A/1935. Betänkande och förslag till regionplan för Stockholm med omnejd, uppgjort av Stockholmsförorternas regionplaneförbunds direktion. Stockholm 1935. Förslag till ny stadsplan för nedre Norrmalm m. m., avgivna av Stockholms stads ... 196 Bih. nr 11 år 1937 Stockholms stads statistiska kontor: Sambandet mellan bostad och arbetsplats för befolkningen i Stockholm jämte grannkommuner, Statistisk månadsskrift, juli 1934. 1930 års trafikkommitté. Lokaltrafikens ordnande i Stockholm. Betänkande med förslag. Del IIII. Stadskollegiets utlåtanden och memorial 10 AC/1934. Helger, B.: Prisbildningen på hyresmarknaden. Del II: 2 i ... stadsplanenämnd den 11 mars 1936. Stadskollegiets utlåtanden och memorial 12/1936. Ovrig litteratur. Den stadsgeografiska litteraturen är mycket omfattande och detsamma gäller Stockholmslitteraturen. I nedanstående förteckning upptages endast i texten cite- rade arbeten samt vissa stadsgeografiska arbeten och arbeten om Stockholm, som varit av särskilt intresse vid utarbetandet av föreliggande framställning. I

 Stadskollegiets Utlåtande, Bihang 33-87, 1936

 Bihang 38

 1936

 Originalsida 1-53

6 Bih. nr 38 år 1936 F A S T I G H E T S K O N T O R E T S B E R Ä T T E L S E ÖV E R V E R K S A M H E T E N Å R 1935. I verksamhetsberättelsen för år 1934 omnämndes, att i den av fastig hetskontoret i oktober 1934 avgivna utredningen av Bostadsförhållandena i Stockholm samt Stockholms stads bostadspolitik framhållits såsom ett önskemål, a tt det av bostadsutredningen samlade ocli ... bostadsmarknaden i Stockholm och det se naste årets händelser och företeelser på den kommunala bostadspolitikens område. I den till stadsfullmäktige från fastiglietsnämnden avlåtna skrivelsen härom anslöt sig nämnden till kontorets uppfattning. I anslutning här till hemställde stadskollegiet bland annat (uti. 371/1935), att stadsfull mäktige måtte besluta att bemyndiga fastiglietsnämnden att årligen u t arbeta ... och publicera kortfattade redogörelser för bostadsförhållandena i Stockholm m. m. På sammanträde den 18 november 1935 beslöto stadsfullmäktige bifalla denna hemställan. Då det kunde tänkas, att vissa redogörelser och visst material borde överflyttas från verksamhetsberättelsen till den då ifrågasatta årliga bostads- redogörelsen, prövades denna fråga vid uppgörandet av föregående års

 Stadskollegiets Utlåtande, Bihang 36-77, 1935

 Bihang 38

 1935

 Originalsida 1-62

Bill, nr 38 år 1935 5 F A S T IG H E T S K O N T O R E T S B E R Ä T T E L S E ÖVER V ER K SA M H E TE N Ä R 1934. I den av fastighetskontoret i oktober 1934 avgivna utredningen av Bostadsförhållandena i Stockholm samt Stockholms stads bostadspolitik framhölls att, därest det uppgiftsmaterial, som såsom resultat av bostads- utredningen förelåg samlat och systematiserat, även för framtiden skulle ... aktuella allmänna läget på bostadsmarkna den i Stockholm samt det senaste årets händelser och företeelser på den kommunala bostadspolitikens område i korthet redovisades på ett sakligt och överskådligt sätt. Till denna redogörelse skulle då lämpligen över föras en del av de uppgifter om den kommunala bostadspolitiken, som nu publiceras i fastighetsnämndens årliga verksamhetsberättelse. En dylik årlig ... skulle kunna bibehålla sitt värde såsom underlag för bostadspolitiken, det krävdes, att materialet ständigt hölles aktuellt och årligen kompletterades med nya uppgifter. Kontoret ansåg för sin del, att detta på bästa sätt skulle ske, därest fastighetsförvaltningen bereddes tillfälle att årligen u t arbeta och publicera en redogörelse, i vilken i anslutning till bostads- utredningens uppgifter det