AntalRegistrerade titlar i passhandlingar
-
"Acteuren wid förra Fransyska comedie trouppen härstädes" alltså i Stockholm
"dess man"
(Italienare)
(Kongl. Lif Drabant)
(Styckgjutare)
... de la Cour d'Espagne en Dannemark
/ hushållerskan /
/Domestique/
/lärarinnan/, filosofie magistern fröken
/Matros/
/Tunbindare gesäll/
? hustru, flykting
? konstapel
? Mäster
???gosse
?gesäll
?-gesäll
?mäster
>>Häradshöfding<
1:a Kammarfrun
1:e Byråingeniören
12åriga Gossen
1734-03-15
1809-08-10
2 barn
3 barn
4 betjänter
Abbe
abbé
Acteur
15 Acteuren
Acteuren vid Konungens fransyska spectacle
Acteuren, Fru
acteurerna
acteurerne
Actrice
Actrice vid Kongl. Fransyska Theatern
Actricen Fru
Actricen Mademoiselle
Actricen, M-lle
actricerne fru
actrisen
Actrisen Fru
Actuarie i Riksarkivet, magister
actuarien
Adelsman
adelsmannen
Adiunctus Pastoris
Adiutant
Adiutant. och Majoren
Adjunct
Adjunct Hr
Adjunct in Leml.
Adjuncten
Adjunkt
Adjuntant
Adjut:t
Adjutant
adjutant Herr
Adjutant hos H M Kongen Hr Capitaine
Adjutanten
Adm. Tjenare
Advocat fiscal
Advocatfiscalen
Advocatfiskalen
advokaten
Advokatfiskal
Affskedade Soldaten
Afledne Lieut.
Afskedad Dragon
Afskedad Lieut.
Afskedade artilleri handtlangare
Afskedade Capiteinen
afskedade Fyrverkaren
Afskedade Lieutnanten
17 Afskedade Soldaten
Afskedade Stads Soldaten
Afskedade Trumslagaren
afskedade Under Lieutenant
Afskedade Under Lieutenanten
afskedade underofficeraren
afskedade Volontären
Afskickade Artilleristenen
afskiedade Corporalen
Afskiedete Soldaten
Aga
agent
Agént
aid couisine
aid cousine
aid cuisine
Aide de Cuisin
Aide-de-camp
Aktris
Aktuarie
Aktör
Aktören
alte Frau
alterman
Ambassadeur de France
Ambassadeur/Ambassadör
Ambassadör
Amerikans matros
Amerikansk general consul
Amerikansk Handlande
Amerikansk Matros
Amerikansk Sjöman
Amerikanske handlanden
Amiral
Amiral m.m.
amiral och commendeur
Amiral, baron
Amiralitets Captain
Amiralitets Lieutenant
Amiralitetsfändrik
amiralitetslöjtnant
amma
Amman
Andersson
Andre Secreterare
Andre Secreteraren
andre sekreteraren vid ryska beskickningen i Stockholm, titulamålX
Apartiant
Apotekare
Apotekare gesell
apotekaregesäll
apotekargesäll
Apoteksgesäll
apothekar gesell
Apothekare
Apothqvare Gesällen
Appelberg
23 Arbetare
Arbetaren
Arbets karlen
arbetsfången
Arbetskarl
Arbetskarlen
Arc. Obst. Professor
Architecte
Architecten, Professorn
Aritmet. ord
arkitekt och ingenjör
Armétjänaren
Arrendator
Arrendator på Stadskrogen i Gamleby
Arrendatorn och Tracteuren
arrendatorskan, flykting, hustru
arrestant
Art. Lieut.
Artilleri Handlangare Enkan
Artilleri Handtlangaren
Artilleri Hustru
Artillerie handtlangaren
Artillerie sujette
Artilleriehandtlangare hustru
Artillerihandtlangaren Nils Svans hustru
Artilleri-hantlangaren nr 51
Artillerismed
Artillerist
Artillerist hustrun
Artillerist änka
Artillerist, Kusk
Artilleristen
Artilleristen Löfgrens Enka
Artilleristen Nords Hustru
Artilleristen vid x Compagnie
Artillerist-Enkan
artilleristhustru
Artillerit-Enkan
Artillersiten
Artilliristen
Artist
Artisten
Artollerielöjtnanten
asessor
Askultant vid Svea Hovrätt
askultanten vid Kungl Svea Hofrätt
Assess:n
14 Assessor
Assessor i Svea Hofrätt
assessoren
assistent
Attaché
Audiosus
Auditeur
auditeur vid Rigska garnisonen
Auditeure
Auditör
Aumonier de Legation Russe
aus Hamburg
Auscultant
Auscultanten
auskultant
auskultant vid Åbo hovrätt
Avliden Klädesmanufacturist
avsk. löjtnant
avsked: båtsman
avskedad artillerist
avskedad fourir
Avskedad husar
avskedad löjtnant
Avskedad soldat
avskedad volontär
avskedade korpral
Avskedade Soldaten
B
Badargesäll
Badargesällen
Bagare
Bagare Gesäll
Bagare Gesällen
Bagare, bagarhustru
Bagaregesäll
Bagaregesällen
Bagarehandtwerks Gesällen
23 bagargesäll
Bagarlerling
Bagarlärling
Bageriarbetare
Bagerimäsaren
Bakare Gesällen
Baltiska Handlanden
Banco bokhållare
Banco Comissarie
Banco Comissarien
Banco fullmägtige
Banco Fullmägtigen
Bancoinspectören
Barber
barberare gesäll
barberaregesäll
18 barberargesäll
Barberargesällen
Barbrargesäll
65 Barn
Barn flickan
Barn gosse fem år
Barn Pigan
barnen
barnflicka
barnhussmed
Barnmorska
Barnmorskan
Barnmorskan, fru
Barnmorske elev
Barnpigan
Baromethandlaren Joseph Wacanos hustru
Baromethmakare
Baromethmakaren
Barometmakaren
114 Baron
Baron herr
Baron och
baron och adjutant
Baron och Fendriken
baron och kapten
Baron och landshövding
Baron och Landtråd
Baron och Major
Baron och Ryttmästare
baron och överste
Baron X
Baron, Cornett
Baron, General Lieutnanten och Gouverneuren
baron, general Major överste
Baron, guvernör
Baron, guvernör, herr
Baron, hofMarskalk
Baron, kammarherre hos H.K. Drottningen
Baron, kapten
Baron, landshöfding
Baron, Lieutenant vid Gardet
Baron, major
Baron, Oberst
Baron, Officier
Baron, officier aux Gardes de sa Majesté Britannique
Baron, Öfverste, Riksdagsman
Baron, överstelöjtnant
Baronessa
Baronessan
Baronessan, fru
Baronessan, fröken
Baronn de
Baronne
Bataillons Predikant
bataljonsmålare
battalions predikant
Beckmakare Lärligen
10 Bedient
Bedienten
bedienter
bedinten
bediänt
Befallningsman
Bejtent
BergCadet
Bergmästare
Bergmästaren
Bergs Mechanicus
Bergs Mechanikus
Bergsfogde uti Tiusts Bergslag
Bergsfältschären
Bergskarlen
Bergsman
Bergsman ?
Bergsnotarien
Bergsråd
Bergsråd fr Åboland
Bestjänten
Besökare
besökare vid Stora Sjötullen
Besökaren
betiant
Betianten
Betianter
betiening
96 betient
Betient och skrifware
Betient x
Betient, Madame
Betiente
Betiente gåssen
59 Betienten
Betienten,gossen
Betienter
Betienterna
Betiändt
20 Betiänt
Betiänten
betiänter
Betiänterna
Betiänterne
Betj.
betjaent
Betjant
Betjening
176 betjent
Betjent och renskrifvare
Betjent, svensk undersåte
131 Betjenten
Betjenten (hos Adam Horn)
Betjenterna
Betjenterne
Betjient Handelsbokhållaren
Betjäning
195 Betjänt
betjänt hos engelske handelsmannen Robert Campbell
Betjänt madame
betjänt och gårdsfogde
betjänt vid Lilla Tullen i Karlskrona
betjänt vid Lille Tull Staten
betjänt, flykting
27 Betjänten
Betjänter
Betjänterna
Beväringskarl
Beväringskarlen
Bildhuggare
Bildhuggare Gesällen
bildhuggaregesäll
bildhuggargesäll
Bildläggaren Gesällen
Bildthuggare
bilthauergesell
Bilthuggargesällen
Bisittare
bisittare i fiskköpareämbetet
Biskop
Biskopen Doctor
Biskopinna
Biskopinna, hustru
Biskopinnan
blec
Bleckmakargesäll
Bleckslagare Gesällen
bleckslagare ålderman
Bleckslagare Åldermannen
bleckslagare, borgare i Kalmar
bleckslagare,borgare i Kalmar
Bleckslagarearbetare
Bleckslagaregesäll
13 bleckslagargesäll
bleckslagarålderman
blekslagargesäll
blockmakare
Bläckslagare Lärling
Bodbetjänt
boddräng
bodgesäll
Bodgosse
Boghandler
bokbindare
Bokbindare Gesällen
bokbindaregesäll
Bokbindarelärling
14 bokbindargesäll
Bok-Handlare gossen
Bokhollare
Bokhollaren
Bokhålalre
46 bokhållare
11 Bokhållaren
Bokhållaren H-r
Bokhållaren vid Kongl General Postcontoiret
Boktryckare
Boktryckaregesäll
boktryckargesäll
Boktryckargesällen
Boktryckeri Konstförvandst Enkan
Boktryckeri Konstförvandt
Boktryckeri Konstförwandten
Boktryckeri Lärlingen
boktryckerilärling
Bollmästaren och Riddaren af Kongl. x orden
B-on, Gen:adj af flygeln m.m.
56 bonde
Bonde på Gotland
Bonde, Riksdagsman
19 Bonden
Bondeson
Bondpigan
Bone
Bookhållare
Bookhållaren
Bookhållarinna hustru
37 borgare
borgare i Dantzig
borgare i Stockholm
borgare i Törneå
Borgare i Visby stad
Borgare mäster
Borgare och bleckslagare
Borgare och Bokhandlare
borgare och fiskköpare
borgare och handelsman
Borgare och Hattmakare
borgare och knappmakare
borgare och kopparslagare
borgare och körsnär
borgare och urmakare
Borgaren
Borgaren och handelsmannen
Borger och handelsmann
Borgmästare
Borgmästare och Riksdagsman
borgmästare och råd
borgmästare, flykting
Botsman
Boulanger
Brand Man
Brandt
Brandvakts Soldaten No 91
brandvaktskarl
BrandX hust:
Brauermeister
Brefbärare, stadsbetjent
Brefbäraren Stads betjent
Brigadieren,Graf
broder
brodern
Bror
Brorsdotter
brorson
brud
Bruks Inspectoren
Bruks- och Grufagenten
Bruks Patron
Bruksarbetare
Bruksarbetarne
Bruksbokhållare
Bruksinspectoren
Brukskarl
Bruks-medicus, Herr
Brukspatron
Brukspatron, Friherre
Brumere
Brygerskan
Bryggare
Bränmästaren
Brännmästare
buchbinder
Buchdrucker Gesällen
buntmakargesäll
buntmakarhustru
buntmkargesäll
Burger
Burkman
Byggmästare
Byggmästare läring
Byggmästargesällen
byggnadselev
bysittare
Bådsman
Bårgare
Båtmans änkling
båtmansmat
båts,an
46 båtsman
Båtsman hust:
Båtsmannen n-o 75
båtsmans änkling
Båtsmanshust
Båtsmanshustru
Båtsmanshustrun
Båtsmansänka
Båtsmansänking
Båtzman
Bälgmakare
Bäste Man
Bästeman
Bömischer Glashandler
Böndena
bössmakare
bössmakaregesäll
bösstockmakaregesäll?
Bösstockmakargesäll
Cabinet Courier
Cabinets Coureer
Cabinets Courier
Cabinets Curier
Cabinets Curieren
Cabinets Rath
Cabinets X
Cabinetts Courieren
Cabinetts Courir
Cadett
Cadetten
Cadetten vid Kongl Amiralitetet
Cadetten x
Cadetten, Baron
Cajut Pojken
Calfranier
Camar-Drängen
Camarpigan
Camartienare
Cambemakare Gesällen
Camereraren, Herr
Cammar fröken
Cammar herr
Cammar Jungfrun
Cammar Laqueij
Cammar Laquejen
Cammar Musicus
Cammar Mädchen
Cammar Tienare
Cammar Tiennaren
Cammar tjenaren
Cammardiener
Cammarer:
Cammarfru
Cammarherre
Cammarherren och Assessoren
Cammarjungfrun
Cammarpigan
Cammarskrifvare
cammarskrivare vid koppar Tulls Contoiret
Cammar-Tienar
Cammartienare
Cammartienare och fäldtskär
Cammartienaren
Cammartiänare
Cammartiänaren
Cammartjenare
Cammartjenaren
Cammartjienaren
cammartjänare
Cammererare
Cammertienaren
Cammertjenaren
Cancellie posten
Cancelliften
Cancellist
Cancellisten
Cancellisten uti x Kong Cammar Revisionen
Cancellisten vid Kongl. Krigs Collegii Ordres
Candidaten
Candidaten, herr
Candidatus Juris Mons:
canonier
Canslist
Canslisten
Cantslisten
Cantzlie Posten
Cantzlisten i Justitiae Fördelningen af Kongl Maijt Cantzli
CanzliRåd
Cap.
Capellmästare
Capetain
Capetainen vid Kongl. Majt-s Flotta
Capil
Capit
Capit vid K.Sv Lif Gardet, Grefve
Capit, Lifdragon
Capit.
Capit:
Capitaien
52 Capitain
Capitain Grefven
Capitain Lieutnanten wyd Kungl: Ammiralitetet
Capitain och Lärftskramhandlare
Capitain och Riddaren
Capitain vid Kongl Nylands Dragon regemente
Capitain vid Kongl Sjömätnings Corpsen
Capitain vid Kongl. Andra LifGardet
Capitain vid Svea Artillerireg.
Capitain, Baron
40 Capitaine
Capitaine de cavaleriee
Capitaine de Navier
Capitaine d'Infanterie
Capitaine i Engelsk Tjenst
Capitaine Lieutenant
Capitaine Lieutenanten
Capitaine Mechanieus
Capitaine Mechaniqus
Capitaine och Riddare
Capitaine wid Kongl: Ammiralitetet
Capitaine vid Lif. Gard.
Capitaine, Baron
Capitaine, Herr
CapitaineMechanicus
17 Capitainen
Capitainen herr
Capitainen i Arméen
Capitainen i kejserlig fransk tjenst
Capitainen och Riddaren
Capitainen vid Consulernes Garde
Capitainen vid Jönköpings regimente och Öfverstelieutnanten i Fransösk tjenst
Capitainen, greve
Capitainen, Herr
Capitains Enkia (kaptensänka)
Capitein
Capitein herr
Capitein Leutenant
Capiteine
Capiteinen
Capiteinen herr Baron
Capitien
Capitin
Capitän
Capt
Capt.
Capt:
Captain
Captain , Baron
Captain, conducteur, Coffeure, Postmästare, murmästare, smed, smed, xsättare, stenklyfvare,
Captaine
Capten
Capten af Kungl Livgardiet
Captenen
Carduansmakare=Gesällen
carduansmakargesäll
Casseuren
Cattundruckegesellen
Cavaillen Föridaren
Cavaillen Förridaren
CaX
Cemchisten
Ceremoni mästare
Ceremoni-Mästaren, herr
chanoine de l´Eglise Royale de saint Quentin
Chanselist
Chantre de l'église
Charge d Affaire
Charge d Affaires
Charge d áffaires
Charge d Affaires, amerikansk undersåte
Chargé d´Afaire
Chargé d´Affaire vid Spanska Håfvet
Chargé d´affaires de France á la Cour de Perse
Charge d´affaires de S.M: L´Empereur pour la Cour de Danmark
Chargé d'Affaires
Charge de affaires X
Chargé des affaires de France
charge´ d´ affaire
Chasseur
chausseur
Chef d'office
Chevalier
Chevalier de L`Ordre de Malte
Chev-r, Envoyé
Chir. Sved. Holm
11 Chirurg
Chirurg i kejserlig fransk tjänst.
Chirurg Soc. Wägnar
Chirurg:
Chirurgen
Chirurgen i Kejserlig fransk tjenst
Chirurggesäll
Chirurgh: et Pharmaciae Candidat.
Chirurgiae Candidaten och Extra Bat. Läkaren.
Chirurgiae Magister
Chirurgiae Studiosus
Chirurgie Studiosus
Chirurgien de S. M la Reine Mere
Chirurgien de S. M. La Reine mere
Chirurgiska Soc:
Chirurgus ordinarius
Chirurgus, Herr
Chrirg X Operat
Christiernia
Christopher
Chymisten
Cicelleuren
cirkelsmedsgesäll
Ciseleur
Citoyen
civilingeniören
Civilingenjören
Clarinets Blåsaren
Coaffeur
cochea
Cocher
Cocher Dannois
coffardie farare
Coktor
Colleg: Not:
Collega Scholae
Collega Scholæ Arosiensis
Colonel
Com: Coll: v: Not:
Comandercapitän vid Amiralitetet Carlskrona
Comandeur Capiteijn
Comendeuren hr
Comissarie
Comjunins Fältskären
Commedientskan madame
Commendeur X
Commercieråd
Comminister
Comminister Adjunct
Comminister i Loftahammar
Comminister i S: Råby i Södermanland
Comministeren
Commis
Commisarien
Commisarius
Commisionair
Commissaire
Commissarie
Commissarie Enkia
Commissarien
Commissionaire
Commissions Secreteraren
Compagne Skrifwaren, Regements Skrifwaren
Compagnenion Cizzelleur
Compagnie Chef
Compagnie Skrifvaren
Compagnie Skrifvaren , Expeditions Commisarien
Compagnie Skrifvaren, Expeditions Commisarien
Compagnie Skrivaren Controlleuren
Compagnieskrifvaren Controlleuren
Compagniniskrifwaren
Compagnon d'Orfevre
Compagnonde voyage
Companie Fältskiären
Companiefältskeren
Compatriot
Compte de Son Excell:s Monseigneur
Comte
Comte de
Comte, Envojé de Saxe & Commandeur de h. Etoile Polaire
Comte, Gentilkomme de le Chambre du Roi
Concert Mästaren
concion ceg. prator
Conditor
Conditoren
Conducteur
Conducteuren
Conducteuren hr
conducteuren i Malmö
Conducteuren vid Kongl. Fortificationen
Conduktören
confferdiefarerskas hustru
Confiturier
Conseiller honoraire
Conseiller honoraire attaché à la Legation
Conseiller Honoraire au service de L'Imperatrice
Consitorii Notarien
Consort
Conssoneteur de galeveree
Constap.
Constapel
Constapeln
Constapels Math
Constituerad Fendrik vid fd Ålänska Landtwärnet
Constituerade Under Lieutenanten
Consul
Consul general
Consul général
Consul general ...
Consul General de Russie
Consuln
Consuls Secreteraren
Contoir Skrifwaren
Contoirs Skrifvare
Contoirs-Skrifvaren
contramaître
Controleur
Conversus Judicus
Coopcaerdie Capitain
Coopferdie Styrman
Coopraedistsjömannen
Coopraerdie Siömannen
Coopräerdie-Siöman
Coopvaerdie Capitain
Coopwaerdie Capitain
Coopvaerdie Capitaine
Coopvaerdie Capitainen
Coopwaerdie Capitainen
Coopvaërdie Siömannen
coopvaerdie sjöman
Coopvaerdie Skeppadre
Coopwaerdie Skepparen
Coopvaerdie Styrman
Coopvaerdie Styrmannen
Coopvaerdiecapitainen
CoopvaerdieSkepparen
Coopvardie Capitein
Coopvardie kapten & borgare
Coopvardie Sjömannen
Coopvardie Skepparen
Coopverdie kapten
Coopverdie Skeppare
Copist
Copisten och extraordinarius wid Kongl Capellet.
Copvaerdie Styrmannen
Copvardie Styrman
Cornet
Corneten
Corneten vid lifgardet till häst , Grefve
13 Cornett
Cornett Hustru
cornett Jönköpings comp.
cornett Lifcomp.
Cornett och Kongl. Lif Drabant
Cornetten
Cornetten och Kongl Lif Drabanten
Corp
Corp.
18 Corporal
corporal hust:
Corporal Hustrun
Corporal wid Kongl. Lif. Regementet till häst
Corporal vid Kongl. LifGardet till häst
13 Corporalen
Corporales
Corporals Enkan
corporals hust:
Corpral
Coudurier
Couirier
Coupvaerdie Capitain
Coureeren
CoureurX
Coureux
11 Courier
Courier de Cabinet
Courier de Cabinet de L. H. Britannique
courier du Cabinet
Courier du Cabinet de la Majeste Britannique
Courier du Cabinet de la Majesté Britannique
Courier du Cabinet De S. M. Britanique e
Courier du Cabinet de S. M. Britannique
courier du cabinet du Roy
Courier du Cabinet du Roy de la Grande Bretagne
Courier du Roy
Courir
Courir du Cabinet de la Majesté Britannique
Courrier francais
cousin
Couvieren
Crono Bots man
cronobåtsman
Cuirassieren
Cuisiner
20 Cuisinier
Cuisinier francais
Curator
Curator Nat. Goth.
Curatorer
Dagakarl
dahlekarlen
Dalkarl
Dalkarlen
damske matrosen
Danseuren
Danseurn
Danseusen, M-ll
dansk Chargé d´affaire
dansk deserteur
Dansk envoÿe
Dansk Medicus
Dansk Statsraad
Danska
Danska Consulen
Danska Desecteuren
Danska Deserkuven
Danska Kammarjunckern
danska mannen
danska matroser
Danska Ministern
danska ministern hr General
Danska Mousqueteraren
danska Skepparen
danska studenten
danska Undersåten
Danska x
Danske Cancellie Rådet
Danske handlanden
danske matrosen
Danske Ministern
Danske Svarfvare-Gesällen
danske Under Officeraren
Danske undersåten
Danskt justieråd
Dansmästaren
Dansör
das hl.Raths und Regierungspraesidenten, Baron
Dedellen
deja
deja, hustru
D-elle, Ménagere
Demoisell
13 Demoiselle
Démoiselle
Demoiselle Syster
Demoiselle, syster
denise
Der Equilibrist
Der Königl X HofX und Lieutnant vom X Corps
Deserteivien
Deserteur
desertör
Dess fru
Diener
Directeur
Directeur af Ost Indiska Compagniet
Directeur de la Musique
Directeuren
Directeuren och Premier Acteuren de Broens Enka
Directeuren och PremierActeuren
Directeuren vid Kongl Andra Gardet
Directeuren öfver Kongl. Trägården vid Carlberg
Directeurskan Fru
Directiören
Directiören X
Director
Director X
Directören
Direiteuren
Direktör
Direktör vid Kongl Akademien för de fria konsterna.
Direktör över hovkapellet
direktören
Dlle
D-lle, Fille de chambre
Docent Filosofie Docktor
Doct.
Doctor
Doctorern
doktor
Domestich
Domestigue
136 domestique
Domestique francais
Domestique nommé
Domestiquen X
Domestiquer
domestiques
Domestiues
Domistiques
Dommartienaren
Don
Doter
96 Dotter
dotter 12 år
dotter 4 år
dotter jungfru
dotter till Berghult, aktris
dotter till Gabriel Skragge
dotter till Jacob Sperling
Dottern
Dottren
dr
D-r
D-r L. abée
Dr, secretaire
drabant
Drabanten
drabanten Jöns Bohms änka
drabantsdotter
drabantöverste
dragon
dragonern
Dragoun
Dreier-koene
Dreng
Drengen
530 Dräng
dräng till överste Burghausen
Dräng, en född Fransos af medelmåttig Längd, något mager,svarta hår, om 23. års ålder
drängar
drängarne
132 Drängen
Dränggosse
Duc
Duvernoy
dykeri Inspector
döttrar
döttrarna
e. o. hovrättsnotarien
E. o. Kanslisten
E.O. cancillist i Kammar Expedition af Konungens Cansli
Ecclesiates ad S. Ol
Economie HofMästare
Elefven
Elev
Eleven
Eleven, Herr
Elfsborgs län
elin
employé au departement de la revision à Riga
employé dans Les troupes du Roy
en Liflänsk flicka
Enfans
Enfant
Engelsk GeneralConsul i Danmark.
Engelsk minister
engelsk resident
Engelska Envoyén
Engelske Handlaren
engelsman
Enka
Enka Kiöpmannen
10 Enkan
Enkan Hustru
Enke fru
Enke Fru Friherrinnan
Enke Öfverstinnan Friherinnan
Enkefru
enkefru, svärmor
Enkefru, överstinna
Enkefrun
Enkefrun, Pastorskan
Enkfrau
Enseigne au service ...
Envoaye
envogen
Envoyé
Envoyé de la Magisté Brittanique
Envoyé Extraordinaire de S.M.B.
envoyé extraordinaire de Saxe
Envoyé extraordinaire et ministre du roy Espagne
Envoyé Extraordinaire et ministre Plenipotentaire
Envoyé, Baron
Envoyéen
Envoÿen Baron
Epouse
esqvadrons präst
essingSlagare
Etudiant
Ex chargé des affaires de France en Suéde
Excel Monsieur le Baron
Excellenz
Exped. Secret.
Expedit
Expediten
Expeditions Sekreterare
Expedtions Secreterare
Ext. Cammar skrifvaren
Extra adjutant af artilleriet
Extra Barnmorska
Extra Blockmakar gesäll
Extra Cancellisten
Extra Cancerllisten
Extra Jägmästaren
Extra kammarskrivare
Extra ord: cantzlist
Extra Ord: Notarien
Extra Ordinarie Cancellisten
Extra ordinarie canslist
Extra Ordinarie Canslisten vid Krigs Expeditionen af Konungens Cansli
Extra Ordinarie Canzlisten vid Kongl Krigs Expedition, Herr
Extra ordinarie kammardräng
Extra ordinarie secretair
Extra ordinarie waktmästare
Extra Ordinarie Waktmästaren vid Kongl Stats Contoiret
Extra Sergeanten vid Kungl Armeens Flottas Stocholms Escadre
extra timmerman vid amiralitetet
Extra Trompetaren
Extra Wagtmästaren
Extra vaktmästare
Extra Waktmästaren
Extra X
Extraordinarie cancellist
Extraordinarie Cancellisten
Extraordinarie Kanslist
Extraordinarius wid Kongl Capellet.
f d Båtskeppare
f d Commissarien
f d corporalen vid Konungens livgarde till häst
f d Dräng
f d Smedslärling
f d volontär
f d. Artillerist
f d. Gardist
f. d Fanjunkaren
f. d. Artillerist
f. d. Betjent
f. d. Bleckslagsare
f. d. Boktryckare
f. d. Boktryckerikonstförvandten
f. d. Bonde
f. d. Båtman
f. d. Båtsman
f. d. Dräng
f. d. Gardist
f. d. Gardisten
f. d. Husmansegare
f. d. Jernbärare
f. d. Klädesvävare
f. d. Kopparslagarearbetare
f. d. Korpral
f. d. Landsfiscal
f. d. Lumpsamalare
f. d. magasinsförvaltaren
f. d. Marinsoldat
f. d. Målare Gesäll
f. d. Målarelärling
f. d. Plåtslagarelärling
f. d. Sjöartillerist
f. d. Sjöman
f. d. Skomakarelärling
f. d. Smedsarbetare
f. d. Smedslärling
f. d. Snickare
f. d. Soldat
f. d. Stsds Soldat
f. d. Tobaksfabriksarbetare
f. d. Torpare
f. d. Tunnbindare
f. d. X
f. d. Åkare
f. d..Sjöartilleristen
f. f. Snickare
f. Gardist
f. sjökaptenen
F.d kapellmästare
f.d regementsskrivare, inspektor
F.d Stab Off. i fransk tjenst
f.d. Artillerist
F.d. artilleristen
f.d. Bageriarbetare
f.d. Betjent
f.d. Boktryckarelärling
f.d. Boktryckerikonstförvandt
f.d. Bomullsväfware
f.d. Bomulswäfware
f.d. Båtsman
f.d. Corporal
29 f.d. Dräng
f.d. Fabriksarbetare
f.d. Fältjägare
f.d. fältväbel under Kgl Majts Garde
17 f.d. Gardist
f.d. Gardist vid kl. Andra Lif Gardet, och Herr Major m. m. Schützercrantz Comp. N-o 99
f.d. Gardist vid Kongl Svea Lif- Gardet och Kapten Friherre Stjernstedts Comp
f.d. Gardist vid kongl. Andra Lif Garde
f.d. Gardist vid kongl. Svea Lif Gardet och Capitainen och Ridd Frih: S. Stjernstedts Compagnie N-o 2
f.d. Grenadier
f.d. Grufarbetare
f.d. Gördelmakare Gesäll
f.d. Handelsbetjent
f.d. HofSångaren
f.d. hovmästare
f.d. Husar
f.d. Kack.
f.d. Kammakare
f.d. kammartjenare hos HKH Kronprinsen
f.d. kaptenen
F.d. Konungens förste Hofmarskalk
f.d. Kopparslagare Gesäll
f.d. Kusk
f.d. Kyparelärling
f.d. Ladugårdsarrendator
f.d. Lieutenanten
f.d. Lif Gardist
f.d. Läderhandlare
f.d. Marin Soldat
f.d. Musikant
f.d. Målarelärling
f.d. Ost tryckare, betjent
f.d. regements läkaren
f.d. Repslageriarbetare
f.d. Sjöartillerist
f.d. Sjöman
f.d. Skeppsgosse
f.d. Skomakarelärling
f.d. Skorstenfejare
f.d. Smedsarbetare
f.d. Smedslärling
f.d. Snickare Gesäll
f.d. Soldat
f.d. Stads Soldat
f.d. Sylärling
f.d. Timmerman
f.d. Torpare
F.d. trumpetaren
f.d. Uhrmakarelärling
f.d. Öfverste och Riddare
f.d.Dräng
f.d.Gardist
f.d.Stentryckeriarbetare
f:d. X
Fabrigeuren
Fabrikant
Fabrikant, dansk undersåte
Fabrikant, holländare
Fabrikarbetare
Fabriksarbetare
Fabrikör
Fabrikören
Fabriqaius arbeterskan
Fabriqeur bokhållare
Fabriqeuren
Fabriqueoren
Fabriqueren
Fabriqueuren
Factor och far
Factoren
Factorist
fader
Faergare Gjesellen
Fahnjunkare
falkoneren
Famille
Fanjunkare
farfader
Farm. kand.
fataburshustru
fatburshustru
fatburspiga
Fatburspigan
fattig engelsk sjöman
fattiga Gossen
fattiga Judarna
fattiga Juden
fattiga Presten
fattiga skolmästaren
fattiga x
fattige Judarna
fattige Juden
fd Artillerist
fd Bagarlärling
fd Betjenten
fd Corporalen vid Konungens Lifgarde till häst
fd dragon
14 fd Dräng
fd Fabriksarbetare
Fd Fyrverkaren
fd Färgeriarbetare
fd Gardis soldaten
fd Gardist
fd Handelsbetjent
fd handlande
fd Häst Gardist
fd krigsfånge
Fd källarmästare vid Kongl. Hofvet
fd Samskmakare ? Gesäll
fd Sidenwäfwarearbetare
fd Sjöman
fd Skräddare Gesäll
fd Slagtarelärling
fd Stabs Off
fd Stentryckare lärling
fd strandridare
fd Tobaksarbetare
fd Trumpetare
fd Trumslagare
fd Öfverste
fd. Dräng
Fegtmester
Feldskiärs gesell
Feldskiärs Gesellen
feldt Proviantmästare
feldtscher
feldtskiärsgesell
Feldtwebel
Felskärs gesell
Feltsiären
Feltskern mest:
Feltskers Gesellen
Feltskiärs Gesellen
Feltskiärsgesellen
Feltwebel
Feltväbelen Herr
12 Femme
Femme dde charge
10 Femme de chambre
Femme de charge
Femme du Cuisinier
Femme, domestique
fendr.
Fendrich
fendrick
Fendrick vid Kongl. Swea LifGardet, Greve
fendrik
Fendriken vid Royal Suedois
fendriskan madam
Fenrick
fenrik vid Västerbottens rege.
Fenriken
Figurant
figurant vid Kongl Svenska Operans Ballet?
Fille
Fille de Cuisine
Fils
Finsk bonde
finsk ryttare
Finska Gumman
Fisckalen
Fiskal
fiskalska
Fiskare
Fiskare Dräng
Fiskaren
Flaggjunckaren
Flaggkonstapel
flaggmatros
11 flicka
20 Flickan
Flickebarn
54 flykting
flykting från Finland
flykting, bonde
flykting, bonde, torpare
flykting, borgare
flykting, hustru
flykting, skeppare
flykting, änka
flyktingen
foderherre
foderherre vid Artilleristaten
Fodermasken
fogde
fogde, flykting
Fogden
Folkskolläraren
Forier
Forstfougden
Fortifications Capitainen
fortifications hantvärkare
Fortificationsbetjänt
fortifikations hantvärkare
fortifikationskapten
fortifikationslöjtnant
Fosterbarn
Fosterdotter
Fosterson, Ynglingen
Fougde
Foureux
Fourier
Fouriern
fr.
Fransk handelsman
Fransk matros
Fransk språkmästare
Fransk undersåte
Fransk undersåte, köpman
Franska Chargé des affaires Herr
Franska Siömannen
Franske betjenten
Franske Brigade Chefen och General Adjutanten
Franske Chargé des Affaires
franske Citoijen;H-r
Franske republikens minister
franskvävare
franskvävargesäll
Fransman
Fransmannen
Fransyska acteuren
Fransyske acteurn
franzosen herr
Frau
frau Baronin
Frau Oberstin
fraulein
Fraunlein
Fredrick
frere
Friherinna
Friherinnan
27 Friherre
friherre löjtnant
friherre,
Friherre, landshövding
Friherre, Major
Friherre, Öfverste Lieutenant
friherrina
Friherrinna
Friherrinna och Generalska
Friherrinna och Styfdotter
Friherrinna, Enkefru, Landshöfdingska
Friherrinna, f.d. Stats fru
Friherrinna, fröken, brorsdotter
Friherrinna, styvdotter
Friherrinnan
Friherrinnan, f.d. Stads Fru hos Hennes Kongl Majist Drottningen
Friherrinnan, högvälborna
Frintz
Friseur
frk.
180 Fru
fru , actrice vid Hans Majestets Franska Teater
fru Actrice
Fru Actricen
Fru Friherrinan
fru Friherrinnan
fru Lietnanskan
Fru Lieutenantska
fru löjtnantskan
fru majorskan
Fru, aktris
fru, flykting
fru, Friherrinnan
Fru, löjtnantskan
Frue
frun
frun og fröken
Fruu
Frälse Inspec.
frälse Inspector
frälseBefallningsman
Frälsebonde
Frängen
116 Fröken
fröken X friherinna
fröken, flykting
Fröken,pigan
Furiern
Furir
furir vid Kungl. gardet
Furiren
Fürst
fyrvakterskan under Kungl Mayts Artolleri hustru
Fyrwerksmästare
fyrvärkaren
Fägraregesäll
fäktmästaren
fäldt commissarius
Fäldtskiärs Gesell
Fäldtskiärs Gesäll
Fäldtskärs Gesellen
Fält Casseuren
Fält Comissarien
Fält Medicien. Doct.
Fält Revisor
FältCasseuren
Fältcomissarie
Fältin
Fältkommissarie
Fältrevisor
Fältschiären
10 fältskiär
Fältskiären
fältskiärs gesell
Fältskiärs Gesellen
fältskiärs gesäll
fältskär
Fältskären
fältskärgesäll
Fältskärs Gesäll
Fältskärs Gesällen
fältskärsgesäll
FältskärsGesällen
17 fältväbel
Fältwäbel
fältväbel, rustmästare
fältväbelänka
Fändrick
Fändricken
Fändrik
Fändrik vid Konungens Andra Lifgarde
Fändriken
Fändriken under kongl Majt-s Gardie, Baron, H-r
Fändriken vid Kongl Svea Lif Garde, Friherre
Fändriken vid Svea Lif Gardet, Grefve
Fänrick, Baron
Fänrick, Grefve
15 fänrik
fänrik Baron
Fänrik vid Livgardet
Fänrik vid Uplands regemente
fänrik vid Österbottens regemente
fänrik, baron
fänrikskan
Färgar Gesal
Färgare Gesellen
Färgare Gesällen
Färgaregesäll
Färgaren och rättssökanden
färgargesellen
Färgargesäll
Färgerie Gesällen
färgerigesäll
Färjaren
fästeqvinna
Fätdtskiärs gesäll
Fätskären
för af skiedader corporal
för af skiedader gardis
för af skiedader gardis karlen
för af skiedader karlen
för af skiedader Ryttaren
för afskiedader gardis karlen
för detta Handtlangare wid Kongl. Artillerie Regementet
för detta soldat
för detta tullinspektor
förafskedade qvartersmästare
förafskiedade Capitaine
förafskiedade Dragonen
förafskiedade Lieutenanten
Förare
föraren
föraren af Stedingska Regementet
föravskedade soldaten
fördetta livdragon
fördetta omlagsförvaltare
fördubblingsbåtsman av Södra Roslags Compagniet
fördubblingsbåtsmanav Södra Roslags Compagniet
före detta ryttare
före soldat
Förestånderska
författaren Ledamot av Svenska Akademien
Förhandlare
Förodnad kyrkoherde
förordnad
förr avskedad kapten vid Kronobergs Infanteriregemente
förr avskedad kornett
Förra Gardes Recruten
Förra Recruten
Förre Artilleristen
Förre danska Capitainen Herr
förre Dräng
förre Dräng N-o 611
Förre Föråds Waktaren
förre Gardist
förre Grufarbetaren
Förre hökaren
förre Köpmannen
Förre Pionieren
förre Ryttmästaren
Förre sergeanten
Förre Smidesförsäljaren
förre soldaten
Förridaren vid Kongl. Hovstallet
Första Danseusen
första Kammar fru hos Hans Majstet Drottningen
Första kammarfru
Förvaltare
Gamla pigan
Gamle lagmannen
gammal dragon
Garcon CordonierX
garcon d´office de X Sa majesté Le Roy de Suedes
Garcon de cour
Garcon Tailleur
Gardes Betienten
gardes hustrun
gardes hustun
Gardes soldat
Gardes soldaten
Gardesenkan
Gardesexpediten
gardeskarl
gardessoldat
Gardessoldaten Eelsewålds hustru
Gardessoldatens Olof Nords hustru
Gardies hustru
gardieskarl
gardis
gardis hust
29 gardis hust:
gardis hustr
gardis hustru
gardis hustrun
gardis änking
gardis änkling
Gardist
gardist hustrun
Gardist n: 35 af Capt Posses
Gardist n: 71 af Capten Kofkulls Compagnie
Gardist nr 35
Gardist nr 71
Gardisten
gardisänkling
Garfvare Gesäll
Garfvare Gesällen
Garfvare Utlärlingen
Garfwaregesellen
Garfvaregesällen
garnisonsfältskär
garvare
Garvare Mäster
garvaregesäll
garvargesäll
Gasten
Gatläggeriarbetare
gelbgissergesell
Gelbgjutare Gesällen
Gelbsiessergesell
44 Gemen
Gemenna
Gen. Dir: Inspector
Generahl Major und Kommendant
General
General Adjutant
General Adjutant Öfverste
General Adjutant, baron
General Adjutanten
General Adjutanten, Baron
General Consul
General Dir. Med. Råd
General Dir. Med. Råd mm
General Intendent, Hofjägmästare, Riddare
General Lieutenant
General Lieutenanten
General Lieutenent
General Lieutn
General Lieutnanten
General Maj:n
12 General Major
General Major och öfverste för ett regementet till fots, tillförordnad guvernär i Stralsund
General major vid Infanteriet
General Majoren
General Majorskan
general marskalk garnisonskommendant
General och Baron
General, Förste adjutant
Generaladjutant
Generalen chef X
Generalguvernör i Estland
Generalkonsul
Generalkrigskommissarie
Generall Majoren och Commendeuren af Kongl. Maj:ts Svärdsorden
Generallieutenant
generallöjtnant
Generallöjtnant, Greve, chef för Östgöta kavalleri regemente
Generalmajor
Generalmajor Baron
General-Major, Landshövding öfwer Götheborg och Bohus län
generalskan
GenreMålaren
Gens
Gens de Sa Suite
Gens de son ècurie
Gens x
Gentil homme
gentil homme de la Reine
Gentilhomme
Gentilhomme anglais
Genueser X
Gesalle X
geselen
11 Gesell
Gesellen
Gessellen
Gessällen
285 Gesäll
gesäll (bokbindare)
gesäll af klockgiuttar hantwärcket.
Gesäll av sadelmakareämbetet
Gesäll hos Musel Heij
Gesäll hos Singer
gesäll i apotek
gesäll på apotek
gesäll vid sockerrefinaderiverket
gesäll vid X Refinaderiet
gesäll(?)
46 Gesällen
Gesällen hans Madame
Gesällen Monsieur
Gesällerne
Gevaldiern
gevärssmed
Gielbgutare Gesällen
Gieutenant
gipsmakare gesäll
gipsmakare mäster
Gipsmakaren
Gipspousserare
Gipsputsare
Gjutare
Gjutare Gesellen
Gjördelmakare Gessellen
Glas och Ståhlarbetaren
GlasBlåsare
Glasblåsaren
Glasförare
Glasföraren Joh. T. Almings enka
glasmestarämbetsbisittare
Glasmästar gesell
Glasmästare
glasmästare ålderman
14 glasmästaregesäll
glasmästaregesällen
13 glasmästargesäll
glasmästargesällen
glasmästergesäll
glasputsare
gläsmästare ålderman
gläsmästaregesäll
Goldarbeiter
Goldarbeitergesälle
Goldschlager
Goldschlager geselle
Gold-schmidts Gesell
Goldschmiedegesell
38 Gosse
Gossebarn
12 Gossen
Gouvern
Gouvernamentz Secreteraren
gouvernant
gouvernante
Gouvernanten
Gouvernanten,Mamsell
gouverneur des enfant de son Excellence, monsieur Le Géneral D ´Armfelt
Gouvernneur
Gouvirnante Demoiselle
Gr.
Graf
Graveur
Graveuren
Gref
Grefv-an
21 Grefve
Grefwe
Grefve Riksdagsman
Grefve x
Grefve, Lieutnant vid Kongl. Svea Lif Gardet
Grefven
Grefvinna
Grefwinna
Grefvinna, fru
Grefvinnan
Grefvinnan Högvälb. Fru
Grefvr och Kammarherre
Grenadier
Grenadier Corps
grenadiär
grenadiären
35 greve
Greve Minister
Greve och friherre
greve och kirurg
Greve, ambassadeur
greve, landshövding
greve, major
Grevie
11 Grevinna
Grevinnan
Gr-n
13 Grosshandlare
Grosshandlaren
grovsmed (mäster)
grytstöpare
Gräfvinnan
Gränsfogden
Gräntse ridare i Wärmeland
Guardien, ock Directeur vid Kongl. Laboratorium Chymicum
Guardieskarl
gudfruktiga och dygdesamma pigan
Guide och tolk
Guld och Silfver Arbetare
Guld och Silfver Arbetaren
Guld- och Silfver Arbetaren
Guld- och Silfwer Arbetaren
Guld och Silfwerarbetare Gesällen
Guld och silfverne arbetare Gesellen
Guld och Silver Arbetaren
Guld och silverarbetare
Guldarbetagesäll
Guldarbetare
Guldarbetare gesällen
Guldarbetargesäll
gulddragaregesäll
gulddragaregesällen
gulddragargesäll
Guldhandlaren
guldragare gesäll
guldragargesell
guldragargesäll
guldslagare
Guldslagare gesellen
guldslagaregesäll
Guldsmed
Guldsmeden
Guldsmeds gesäll
Guldsmeds gesällen
Guldsmeds Gesällen ifrån Carlscrona
Guldsmedsgesell
guldsmedsgesellen
12 Guldsmedsgesäll
guldsmedsgesällen
Guldsmedslärling
Guldsmedslärlingen
guldsmedsänka
Guldsmes gesell
Guldsmesgesäll
Gull- och silfer.arbetare gesäll
Gull och Silfv-r arbetare gesällen
gullarbetar gesäll
Gulldragargesäll
Gullsmed
Gullsmeds gesällen Mons.
Gullsmedsgiesällen
guterimästare
Guvernante
Guvernementssekret
Guvernör över Göteborgs och Bohus län
Gymnasist
Gymnasisten
Gymnastique lärare
Gårdfarihandlare
Gårds Fogden
Gårds Smeden
gårdsfogde
GårdsSmeden
Gåsse
11 Gåssen
gärtner, trädgårdsmästare
Gäsell
Gästgifvare på Österlänggatan
gördelmakaregesäll
Gördelmakarelärling
gördelmakargesäll
gördelväverska
gördemakargesäll
Göta Kongl Lif Gardie X Capitain Martinoff Compagnie N-o 78
H M Ordonnance Officer Hr Capitaine
H.
H. Secreteraren
H.K.H. KrPr fatburs förestånderska, mamsell
H:r
H:s Mayts Riksänkedrottningens drabant
Hallkamrer
Hammar smeden
Hammarsmeden
Hammarsmeds drengh
Hammarsmedsmästare
Hampspinnargesäll
Hand d-r
Handels Betjent
13 Handels Betjenten
13 Handels betjänten
Handels Bokhollaren
Handels Bokhålaren
Handels Bokhållare
10 Handels Bokhållaren
Handels Bokhållarne
Handels Expedit
Handels Expedit, fransk undersåte
Handels Expedit, kaufman
Handels Expedit:
Handels Expediten
Handels...
Handelsbet6jent
Handelsbetienten
Handelsbetjent
Handelsbetjenten
Handelsbetjänt
Handelsbetjänten
Handelsbokhållare
HandelsBokhållaren
Handelseleven
Handelsexpediten
60 handelsman
handelsman i Hamburg
Handelsman och make
handelsman, flykting
Handelsman, yngling
23 Handelsmannen
Handelsmannen från Lübeck
Handelsmannen och Borgaren i Boerås.
Handelsmannen, herr
Handelsresande
handl Rådet
handl.
Handl. vid Artilleri
Handl: Herr
33 Handlande
Handlande Expediten
Handlande Herrar
Handlande négociant
Handlande, engelsk undersåte
24 Handlanden
Handlanden från Weimar
Handlanden Herr
handlanden i Stralsund
Handlanden och köpmannen
Handlanden, preussisk undersåte
Handlare
Handlaren
Handskamakargesäll
handskmak
handskmakar mäster
handskmakare ålderman
15 handskmakaregesäll
handskmakaren Mäster
11 Handskmakargesäll
handskmakarhustru
Handskomakare Gesällen
handskomakargesäll
handskrivare
Handsmakare ?
handsmakaregesäll
Handsmakaregesällen
Handtl.
Handtlangare
handtlangaren
Handtlangaren 21
Hans hustru
Hans moder
Hans Perssons änka
hanskemakaregesäll
hanskemakargesell
hanskemakargesäll
hanskmakaregesäll
hantlangare
hantlangare vid artilleriregementet
Hattmakare
Hattmakare Gesällen
Hattmakare Ålderman
hattmakaregesäll
Hattmakaregesällen
Hattmakareålderman
hattmakargesäll
Hattmalkare
hattstofferaregesäll
Hauboisten
haushalterin (hushållerska)
Haus-Schneider
Hautboist hust:
Hautboist vid Kongl. Andra Lif Gardet
Hautboisten
Hautboisthust
Hautboistänking
Hee Ståthållaren och Riddaren
hejderidare
Hemmansbrukare
Hemmansägare
Hemmansägare, Elev
177 Herr
herr-
Herr Acteuren
Herr Ambassadeur
Herr Amiralitets Lieutenanten
Herr Assessoren
Herr Assessorn
herr Auditcuren
Herr Baron
herr Baron Gineraln Magiorn och Landshöfdingen
Herr Baron och öfverståthållaren Högvälborne Herr
Herr Biliotekarien
Herr Bokhållaren
Herr Cantzlistia wid Handels och Finance Expeditionen
Herr Capitain
herr Capitaine
Herr Capitainen
Herr Captainen i Kongl Stor Britannisk tjenst
Herr Controleuren
Herr Cornet
Herr Cornetten
Herr Cornetten och Beridaren
Herr Doctor
Herr Exellence
Herr Fendricke
Herr fändriken vid Arméens flottas Svenska Escader
Herr General Majoren och Commendeuren
herr grefern
herr Greffen
Herr Grefve
Herr Handlanden
Herr Justitz X
Herr Kammar Musicus
Herr Kgl Hof Hattmakaren och Åldermannen
Herr Klåckaren
Herr Legations Rådet
Herr Liecetenanten
herr Lientenanten
Herr Lieutenant
Herr Lieutenanten
herr lieutnant
Herr Lieutnanten friherre
herr Magister
herr Magistern
Herr Professoren
Herr Reseinspektoren och KrigsCommisarien Fro Bergen
Herr Rådman
Herr Secretairen
Herr Secreteraren
Herr Sekreterare
Herr sign.
Herr supercargeuren
Herr Underståthållaren Baron
herr X
herr Öfver Sapapeuör vid Kong Artillerie Regementett
Herr Öfverinspector
herr Öfverste Lieutenanten och Riddaren
Herr Öfversten och Riddaren
Herr, Andre Secreterare i Kongl Cabinettet
Herr, Chargé d' Affaires
Herr, Directorn och RiddarenX
Herr, handels expedit
Herr, Kammar Musicus
Herr, Professor
Herrar
herrarna
Herrarne
herredagsman
Herredagsman "ifrån Stora Kopparbergz län af Mora Sochn".
herrr öfverste
Hertig
hingstridare
Historia naturalis Studiosus
Historiae Naturalis Studiosus
hjurist
Hoboist
Hof Bokhållaren
Hof Chirurgus
Hof Conducteur, byggmästare
Hof fröken
Hof Graveuren
Hof Jouvelerare
Hof Junkaren
Hof Medicus, Informator
Hofbagare
HofBokhållaren
Hofbössmeden
HofCantzler
hoffjägare
Hofgraveur
Hofiunkare
Hofjeagaren
Hofjouveleraren
Hofjunkare
Hofjunkare och Ambassad Secreterare
Hofjunkare, Secret: vid Krigs Collegii Xdepartement
HofJunkaren
Hofjunker och betient
HofJuveler. på lilla Nygatan
Hofkamrerare hos H K H Kronprinsen
Hoflaquaien
Hofläkaren
Hof-maestare
Hofman
Hofmarskalk
Hofmarskalken
HofMedicus, Informator
Hofmeister
Hofmålaren
Hofmästare
10 Hofmästaren
Hofmästarn
Hofpredikanten
Hofråd
HofRådet
Hofrätts assesoren
Hofrätts assessor, friherre
Hofrättsråd
hofsecreteraren
Hofslagare
Hofslagare Gesäll
Hofslagaren wid Södra Skånska Cavalleriet
Hofstallmästare
Holländare
Hollänska Secreterare
Hornblåsare
Hovjungfrun
Hovjunkare
Hovkamrerare
Hovkapellmästare
Hovkavalljer hos H.K.H. Prinsessan och Lieutnant vid Kongl. Smålands Husarer
Hovman
Hovmarskalk
Hovmusiker
hovmästare
Hovmästaren
hovpredikant
hovrättsauskultant
Hovrättsråd
hovsekreterare
hovskräddare
hovslagare
hovslagare vid Kungl Mayts Livregemente
hovslagaregesäll
hovslagaremäster
hovslagaresgesäll
hovslagargesäll
Hovsmedsgesäll
Hovstallmästare
Hovsångare
Hpvrättsråd
hr
H-r
H-r Adjunct
hr Ass:
hr baron
hr Baron Capetin
hr Biskopen Doctor
hr Capitain
hr Capiteen
Hr Fändricken
Hr General Leutnant
hr Generalen
hr Lieut:
h-r Magister
Hr Magistern
hr Major
hr Oberst Lieutenant
hr Oberster Baron
hr rådman
hr ÖfversteLieut:
Hr Öfversten och Riddaren
hr Överts Leuitnant
H-r, Vice Commisarien
hr:
H-r;franske Chargé d´affaires
Hudiosus
hunden ?
Hus Dräng
Hus Mamsell
10 Husar
husaren
Husdräng
Husdrängen
husfrun
Husfruu
Husgesell
Hushofmästaren
Hushål.
hushållan
20 hushållerska
hushållerska Hustru
hushållerska, jungfru
Hushållerska, Madame
10 Hushållerskan
Hushållerskan Jungfru
hushållerskan Madame
Hushållerskan, Madame
Hushållerskan, mamsell
husjungfru
Husjungfru år överste Mähl som är bonde i Finland
HusJungfrun
Huslaqaien
husmannen
huspiga
Huspigan
Hussar
12 hust
Hust.
18 hust:
454 hustru
Hustru (Fernströms)
hustru f grevinna de Bark
hustru fru
hustru till doktor Samuel Skragge
hustru till dragon Jacob Olsson Lindberg
hustru till en överlicentinspektor
hustru till Jacob Sperling
hustru till pappermakaren mäster Johan Wennerberg
hustru till Per Hammar
hustru till stalldräng Anders Lindberg
hustru till Sven Åhberg
hustru till trädgårdsmästare Johan Wintterman
Hustru till Zelleman
Hustru tillMichael Rogale
Hustru X
Hustru, (Italienska)
hustru, fru
Hustru, Grevinna
Hustru, Jungfru
hustru, tidigare huspiga
21 hustrun
Hustu
huusdräng
Huusdrängen
Huushållerskan
Hyr Lakej
Håf Junckare
Håf Medicus
Håf Stallmästare, Baron
Håfmålaren
Håfmästaren
Håfpredikant
håfrätts Advocat
Håf-Secreterare
Håfskomakare
Håfsångaren
häktehandlare
Hämtar strumpor för Arméen
Häradshöfding
Häradshövding
Härr
högbåtsman
Högwälborne
hökare
Hökaren
indelade Soldaten
24 Informator
Informatoren
Informatorn Hovpredikanten
Informatorn,Magistern
Ingeiurslieutenant
Ingeneuren
Ingenieur
Ingenieur-Lieutenant
Ingeniuer
Ingeniör
ingeniören
ingenjör
Inhyseshjon
Inhysesman
Inkiöpare (inköpare)/kutsk (kusk)
Insp Nat opgoth
Inspecienten
Inspecktor
Inspecteur général de i´université de France
13 inspector
Inspector vid Borgsjötullen i Sandhamn
Inspectoren
Inspectoren välb
inspektor
Inspektoren
Inspektören vid Långviks Glasbruk
Instrument Makare
Instrumentmakare Gesäll
Instrumentmakare Gesällen
Instrumentmakaren
Intendant
Intendant de maison
Intendent de la monnoye au service de L'Imprératrice
Intendent de Maison
Italienare
19 Italienaren
italiensk musikant
Italienske Handlanden
jacobsdotter
Jaght Båtsman
jaktskeppare
Jernsvarvare
JernX
Jeune
Johan von Buschenfelt
Jomfru
Journalisten
Jouvalier på lilla Nygatan 106
Jouveleraregesällen
Jude
Judiska infermatorn
Judiska Tienstflikan
Judiske handelsbetienten
Judiske Magistern
Jumfru
Jung´fru
Junge
jungern
jungf.
Jungf:
Jungfer
Jungfrau
217 Jungfru
Jungfru (fröken)
Jungfru och Hushållerska
Jungfru, gammal kokerska
jungfru, i tjenst hos ambassadeuren
Jungfru, städerska
Jungfruarna
35 Jungfrun
28 Jungman
Jungmannen
Jungrfrun
jungru
jur. kand.
Juris magister
Justitierådet
Juveler
Juvelerare-Gesällen
11 jägare
jägaren
Jägarn
jägeribetjänt
Jägermeister
Jägermästare
jägmästare
Jöns Holm
Jönsdotter
k moder
K. Secret.
K...
Kabinets Coureer
kabinettskurir
Kackelungsmakare-gesällen
Kadett
Kadetten
kakelugnsmakare
Kakelugnsmakare Gesäll
kakelugnsmakaren
kakelugnsmakargesällen
Kakelungs Makare Gesällen
Kaklungsmakargeseln
Kamar Pigan
Kamarjunfruu
Kamarskrifvare
Kamartjenaren
Kamererare vid Tullverket
Kamereraren
kammakare
kammakaregesäll
kammakargesäll
Kammar Drängen
Kammar Herre
Kammar Jomfruerne
Kammar Jung
Kammar Jungfru
Kammar Jungfrun
kammar Laquaijen
Kammar Musicus
Kammar musikus
kammar Mädchen
Kammar Pigan
Kammar Råd
Kammar tiänaren
Kammar tjenare
Kammar Tjenaren
Kammardrängen
Kammare betjent
Kammarejungfru
Kammarförvaldten
Kammarförvaltare
Kammarförwandten
Kammarherr
13 kammarherre
Kammarherre Friherre
Kammarherre Grefve
Kammarherre och Landsrådet
Kammarherre och Praesident i Helsingör
Kammarherre, baron
Kammarherre, friherre
Kammarherren Gref
Kammarherren Grefwe
Kammarherren och Landtrådet
Kammarherren, Grefve
Kammarherren, Ordonanceofficeren och Riddaren, Grefve
kammarherrn
kammarherrn och Landt Rådet
22 Kammarjungfru
Kammarjungfrun
Kammarjungfrunn
Kammarjunkare
Kammarjunkare, Riddarhusfiskal
Kammarjunkaren
Kammarmusicus
Kammarmädchen
14 kammarpiga
Kammarpigan
Kammarrevisions Råd
Kammarskrifvare
Kammarskrifvaren
Kammarskrifwaren
Kammarskrivare
Kammarsrifvare
Kammartienare
Kammartienaren
Kammartiernarn
Kammartiänare
15 Kammartjenare
13 Kammartjenaren
Kammartjenaren,Grefve
Kammartjnare
38 Kammartjänare
Kammartjänare Althofs fru
Kammartjänare och fäl
Kammartjänaren
Kammerjunker
kammertieneren
Kammmar Mamsellen
Kammmarpigan
Kamrer
Kamrerar Jungfru
Kamrerare
kandidat
Kanngjut
kanngjutar ålderman
kanngjutare ålderman
Kanngjutaregesäll
Kanngjutareäldreman
12 Kanngjutargesäll
kanngutaregesäll
Kanonieren
kanslipresident
kansliråd
Kanslist
Kanslist vid Kungl. Kammar Revisionen
Kantor
Kapitain
Kapt.
56 Kapten
kapten av Helsinge regemente
kapten av lifdragonerna
Kapten m.m.
Kapten och dirisionschef
kapten och greve
Kapten vid artilleriet
Kapten vid infanteriet
Kapten vid Kongl. Flottans Mekaniska Korps
kapten vid Kungl. fortifikationen
Kapten vid Lifgardet
kapten vid Livdragonerna, baron
Kapten vid Livgardet
kapten vid Österbottens regemente
kapten vid Östgöta infanteriregemente
Kapten vid Östgöta tremänningsinf.-reg.
Kapten, adjutant
kapten, baron
kaptenen
kaptenska
kaptenska, flykting
Kaptenskan
kaptenslöjtnant
kaptenslöjtnant under Österbottens regemente
karduansberedare gesällen
Karduansberedargesäll
karduansmakaregesäll
Karduansmakargesäll
kardunsmakargesäll
Karlen
kartongmakare
Karuansmakargesäll
kattundruckergesell
kauffmann
Kaufgesell
Kaufman und Gros Händler
Kaufmann
Kaufmann handelsman
Kaufmann und Bürger
Kavalleriöverste
Kejserlig Brasiliansk Consul
kejserlige ryske kammarjunkaren greve
Kejserlige Österrikiske Envoyén , greve
Kgl Junkeren,grefven
Kgl. Secreteraren
Kibmand H-r
kinde
kirurg
Kiöckspigan
KiöckzPigan
Kiöksgåsse
Kiöksgåssen
Kiöpgesäll
Kiöpman
Kiöpmän
Kiörsnäre Gesällen
Kiörsnärs Gesellen
Kiörsnärs Gesällen
Kjallare Mastaren
Kjällardräng
Kjällare Mästaren
Kjökkenmester
Kjöpmans Gesäll
Klensmed gesällen
Klensmeds gesell
Klensmeds Gesällen
Klensmedsgesäll
klensmedsålderman
klockare
klockgiutare
Klåkgiutare Gesällen
klädemakaregesäll
Klädes- och Sidenfabrikören
Klädeshandlaren
Klädesmackar giesälen
klädesmakare gesäll
klädesmakaregesäll
klädesmakargesäll
Klädesmanufactoristen
Klädesmanufacturist i Köpenhamn.
Klädeswäfware Gesäll
Klädesväfvaren
KlädesWäfvaren
Klädfabriqueuren
Klädmackare hustr:
Klädmakargesäll
Klädsömmerska
knapp
knappm
Knappmakare M:
knappmakaregesäll
15 Knappmakargesäll
knecht
knekt
Knif Smeden Mäster
Knipsmed
Knivsmedsgesäll
knächt
Koch
35 kock
kockdräng
19 kocken
Kocken x
Kocken, Mäster
Kockerskan
kockgesäll
kockpojke
kofferdiebåtsman
kofferdifarare
kokerska
Kokerskan
Kokken
Kommendant
komminister
kommissarie
kommunister
komstadius
Konduktör
Kone
Kongl Danske Cabinets Courir
Kongl Drabanten
Kongl första Kammarmusicus Herr
Kongl förste Kammar Musicus
Kongl förste Kammarmusicus
Kongl Hof. Predikant
Kongl Kammartjenaren
Kongl Kammartjänaren
Kongl Kapellmästare
Kongl Lif Drabanten
Kongl Lifdrabant
Kongl Lifdrabanten
Kongl Liftrabanten
Kongl musique directeuren
Kongl secreteraren
Kongl Sekreteraren
Kongl Spanska Legations Secreteraren
Kongl Svensk Gen Agent
Kongl. Ammiralitet Capitaine
Kongl. dansk Chargé d´Affaire
Kongl. hofpred.
Kongl. Hofpred., Kyrkoh.
Kongl. Hofpredikant
Kongl. LifDrabant
Kongl. Majt. af Dannemark ... och Legations Secretaire wid Kongl. ....
Kongl. Musique Directeuren , Abboten
Kongl. Pagen
Kongl. Pensionairen i medaille gravuren
Kongl. Portugisiske Generalcommissarien vid Marinen , Riddaren
Kongl. Rid Pagen
Kongl. Secreterare
Kongl. Secreteraren
Kongl. Sekreteraren
Kongl.Secret
Kongl: Lifmedicus
Kongl: Mayts. första Lif Page och Ryttmästare
Konglig förste Kammar Musicus
konsistorienotarie
Konsistorii Notarien
Konst Mästaren
Konstapel
Konstförvalten
konstförvandt
Konstförvandten
Konstnär
konstnären (målaren)
konterfejare
konterfejare och målare
kontors chefen
kontorschef
kontorschefen
Kontorsskrivare
Konungens Befallningshafvande
Konungens förordnade Generallöjtnant i infanteriet, guvernör i staden Riga och överste i regementet till fots.
Koppar Slagare ålderman
Kopparen
kopparlslagarålderman
Kopparslagar gesell
Kopparslagararbetare
kopparslagare
Kopparslagare Gesällen
kopparslagare ålderman
13 kopparslagaregesäll
Kopparslagarelärling
25 kopparslagargesäll
KopparSlagargesällen
kopparslagarålderman
kopparsticktryckare
kornett
kornettska
Korporal
korpral
korpral vid livdragonerna
korpralsänka
kortarbetare
Kospist
Krigs Commissarie
krigscommisarien
krigscommissarie
Krigskomissarie
Krigskommissarie
krigsmanshustru
Krigsråd
Krono Länsmannen
Kronobagare Änkan
Kronobefallningsman
Kronorusthålls-åbon
Kronprinsens löpare
krukmakar
krukmakare
Krukmakare gesällen X
krukmakaregesäll
Krukmakaren
krukmakargesäll
Krukmakargesällen
Kryddkram.
Kryddkrämare
kryddkrämaregesäll
Kryddkrämargesäll
Krämaren
Kungl Danske Ministern
Kungl Handsekreterare
Kungl Notarius
Kungl: fäldtTrumept
Kunglig sekreterare
Kunglig Ämbetsman
Kunst...
kurir
kurir hos Portugisiska beskickningen
Kusin
74 Kusk
Kusk, artillerist
Kusk, vagtmästare
Kusk, Waktmästaren
Kuskdräng
55 Kusken
Kusken (?)
Kutsche
Kutscher
Kutsk
Kutsken
kvartermästaränka
kvartersmästare
Kvinnfolk
Kvinnsperson
Küchin
Kyepare
Kyministen
Kypare
Kyparen
Kyrckioherde i Tenala
Kyrkoherde
kyrkoherde i Folkärna
Kyrkoherde i Jakob
kyrkoherde, flykting
kyrkoherden
Kyrkoherdeson
Kåck
Kåcken
Källarmästare
Källarmästaren
Källarmästaren herr
kära dotter
kärssmargesällen
köksa
Köksgesällen
Köksgossen
Köksmästare
kökspiga
Kökspigan
Kökswagtaren
Köngl Cammer Wachtmeister
köpegesäll
18 köpgesäll
köpgesällen
27 Köpman
köpman (marchand)
köpman från Moskva
Köpmannen
Köpmannen, Herr
köpmansgesäll
köpmansgesäll i Stockholm
Köresner Gesäll
körsnär
körsnärgesäll
körsnärsgesel
21 körsnärsgesäll
körsnärsgesällen
L´Abbé
L´abbé, frere
La Comtesse
la Dame
La femme de Chambre
La femme de Chambres
La menayere
La Presidente Baronen
Labbe
l'abbé
L'Abbé aumonnier
Lacquaye
Lacquejen
Ladugårdsdrängen
Lagaijen
15 lagman
Lagman mm
Lagmanskan
Lagnajen
Laguaijen
Laguaren
Laguayen
Lagueijen
Lagueyen
lagvei hust
Lakeij
79 lakej
Lambassadeur de france
Lampsamlare
Lands Rådet
Landscamr:r
Landsgewaldigern
Landshfdinge öfwer Calmar län
Landshöfding
Landshöfdinge i Åbo
Landshöfdinge öfwer Malmöhus län
Landshöfdinge öfwer Provincen Gothland och Stapet Staden Wisby
Landshöfdingen
Landshöfdingen i Åbo
13 Landshövding
landshövding i Blekinge län
Landshövding i Kalmar län och på Öland
landshövdingska, friherrinna
Landssekr. borgare, ståndets v. sekreterare
Landtbrukaren Herr
Landtmästaren och Compagnie fältskären
landtmätare
LandtRådet
Landtskapsmålare
Landzshövdingen
Lantmätaren
Lanträntmästare
Lapp Pigan
lappdräng
Lappman
Lappmannen
Laq
laqeien
Laqreien
Laquagen
16 Laquai
Laquaie
10 Laquaien
11 Laquaij
Laquaijen
Laquainen
19 Laquais
Laquais de Chambre
Laquajen
10 Laquay
laquayen
Laquegen
Laquei
Laqueien
Laqueij
10 Laqueijen
Laqueil
laquein
laquej
Laquejen
Laqueyen
Laquien
Laquijen
Laqvai
Laqvaien
Latzarete Chirurgen
le B
Le Bar:
Le Baron
le Capitaine
Le Chevaliér
Le Chev-r
le Cocher
Le Colonel
Le Comte
Le femme du Comte d'Osterman
Le fieur
le maitre d´Hotel (Hovmästare)
le Major
Le ministre de France
Le N-é
le Porteur
le Postillon
Le Prince
Le Professeur
Le Sieur
Le Sr
Le S-r
leComte
Legations Raht
Legations Secreraire
Legations Secreterare
Legationsråd
Legations-sekreterare
Leiutnant
Lektor
Lektor och K.H. Predikant
Leonhard
Lesnommes
Leuitnanten
Leuntnant
Leutenant
Leutenant i Kgl: Flottans Mechaniska Corps
Leutnampt
Licentenant
Licentenanten
Licentenanterne
Lientenanten
Lientenanterne
Lieuetenant
Lieuntnant
Lieuntnanten
Lieuntnanten Riddaren Grefve
Lieut
Lieut och Adjutant vid Kongl. Svea Lif Gardet
Lieut vid Konungens 2 Lif Garde
Lieut.
Lieut:
Lieut: hr
Lieutanten
Lieuten.
66 Lieutenant
Lieutenant ...
Lieutenant capitaine de la flotte de Russie A Chevalier M-r
Lieutenant Colonel
Lieutenant de Cavalerie
Lieutenant vid Kongl. Andra Lif Gardet
Lieutenant vid Kongl. Lif Gardet till Häst
Lieutenant vid Lifdragonerna
Lieutenant, Comte
Lieutenant, General Lieutenant, baron
Lieutenante
21 Lieutenanten
Lieutenanten af Infanteriet
Lieutenanten vid Kongl artilleriet
Lieutenanten, Baron, herr
Lieutenantin
Lieutenat
Lieutn
Lieutn.
Lieutnanaten och X Smedmästaren
10 Lieutnant
Lieutnanten
Lieutnanten vid K. x lifdragone Regemente
Lieutnanten vid Lif Dragone Regementet
Lieutnanten vid Norra Skåningarna ,friherre
Lieutnanten, friherre
LieutnantenX
Lif Drabant
Lif Knekten
Lifdrabant
Lifdrabanten
Lifdrabanten, Baron
lifdragon
Lifkusken
lijfdrängh
Lilla dotter
Lindansare
Linkrämare Handels Betjänten
Linnesömmerska
linnevävare
linvävare
Linvävargesäll
liten dotter
liten flicka
liten gosse
liten pilt
Liuet.
Liuetananten
Liuetenant
Liuetnanten
Liuetnantin
liutenant
Livdrabant
Livdragon
livdragonshustru
Livländare
Liötnant
Lo Garfvare Gesällen
loco pastoris ad S. Mar. In.
loco Registratoris
Logarfvar gesäll
Logarfvare
Logarfvarålderman
logarvar gesäll
logarvaregesäll
logarvargesäll
Loo Garfvare Gesällen
Lord
Lotsgesällen X
Lotsgossen X
Lotswagtaren X
Lotsåldermannen
Louis
Lumphandlaren
Lundberg
Lutianten
LyfMedicus, Doctor
Lÿktornskerare
Låne Drängen
Läderberedaregesäll
Länsmannen
Lärare
Lärare, magister
Lärarinna
Lärarinnan fröken
lärdräng
Lärftkrämare Enkan
Lärftshandlare
Lärgosse
lärkonstapel
Lärling
Lärlingen
Lärogosse
lärringen
Lätt Matrosen
Läuffer
Löjnandt
löjtna
Löjtnand
63 Löjtnant
Löjtnant och Adjutant
löjtnant Vetlanda comp.
Löjtnant vid marinen
Löjtnant vid Skaraborgs regemente
löjtnant vid Österbottens regemente
Löjtnant välborne hr
löjtnanten
Löjtnanten vid kong Majts Svea Lif;Baron
löjtnanten vid Kungl. Vaxholms Kustartilleriregemente
löjtnantska
löpare
Löparen
Löparen vid Kongl Håfvet
Löparen X
M
M le Comte
M le Major Général Baron
M.
M. Dr
M. L'Abbé
M. l'abbé, aumonier
M. le Brun X
M., Lieutenant Colonolel ...
M.D. Öfverfältläkare och Professor
M:
M:me
Mad. Coudurier
Mad:
Mad:lle
Madam
madam, gift med Oluf Ahlbom
Madam:
64 madame
Madame la Comtesse
Madame la Generale
Madame la Major
Madame le Generale
Madame son Mére
Madame värdinna
Madame, Epouse
Madame, femme de chambre
madame, flykting
Madame, Gouvernante
Madame, hushållerska
Madame, hvid Kungliga franska spectaclet
Madame, nybliven änka
Madamen
Madamerna
Mad-e
Mad-e, Epouse du Sr. Didelot
Mad-ell
Mad-elle
Madem., dotter
Madem-e
Mademmiselle
Mademoisel
mademoisell
65 Mademoiselle
Mademoiselle ; premiere Dansceuse De L opera , et Comedie de Stockholm
Mademoisells
mad-lle
Madmoiselle
Madomoiselle
Mag
Magasins förvaltaren
Magasins förwaltaren
Magasinsförwaltaren
Magiker
Magiorskan
20 magister
Magister Legens
Magister, informatör
Magistern
Magistrat
Magnus Johan Wadenfelts fru
Main Secretair
Maister
Maitre d' Hotel
Maitre d´hotel
Maitre de Chapelle
Maitre de Concert
Maitre de Hotel
Maitre de hotel X
Maitre de langue francaise des Pages de la Reine
Maitre de Navire
Maitre d'hotel
Maitre x
64 Major
Major au Service Brittanique
Major au service de l'Imperatrice
Major och Commendant
Major och kommendant
Major och Riddare
Major på Aspa bruk
major under Nyland och Tavastehus Dragoner
Major wid Gardit
Major, Adjutant
major, baron
Major, Befälhafv.
Major, capitain, ridd.
Major, Landshöfd.
Major, lieut.
major, riddare
majoren
Majoren Herr
Majoren i Kongl Svensk tjenst och Riddaren af Kongl Svärds Orden
Majoren i Svenska Arméen
Majoren och riddaren
Majoren och Riddaren Baron
Majoren, Baron
Majorn och Comendanten
Majorska
Majorskan
Make
malmletare
MamschX
16 mamsell
Mamsell, f.d. gouvernantska
Manifacturisten
Mans., Kauffgesell
Mantals Commissarie
manufacturist
Manufacturisten
manufacturistens
Manufakturhandlare
Marchand
marchand de vin
Marchand Russe
Marguilliere
Markis
Markis, minister
Marquetenterare wid armén
Marquis
Marskalken Benckt Rosenhanes Enke fru
Maskinisten
Maskinisten vid Kongl. Theatern
Master
Mat.
81 matelot
Matelot francais
Materialisten
materot
matrona köpmanshustru
matroos
233 matros
Matros från Genua
24 Matrosen
matroserne
mattros
Mdmss
M-e
Mecanicus
Mecaniska Artisten
mechanices studiosus
Mechaniske Artisten
Med. Doct
Med. Doct och Professor
Med. Doct.
Med. Dr Chir. Mags.
Med. Dr.
med. lic.
Med: Doct: och Professor
Medailleur
Medailleurs elev
Medallius gesäll
Medecin M-r
Medelstyrman
Medhjälpare
Medic Doctor
Medic. Doctor
Medicinae Doctor
Medicine Candidatus
Medicine Doct.
Medicine Doctor
Medicine Doctoren
Medicine Doctorn
Medicine Licentiaten
medicine professor
Medicine Studiosus
Medico Philosophiae Candidaten
Medicus Herr
mekaniker
Meleranen
Membr: Societ: Chirurg. Holm.
Ménager de Nickelvicken
Merchant
Messieur
Mester Kocken
Meterologiske Instrumentmakare
Micke Pasche
Milord
Min Compagnion
minderårig dotter
Minderårige Gossen
Mineur
mineur handtlangare, fånge
Minister
Ministre
Ministre d'Espagne en Dannemark
ministre plénipotentiaire
misinier
Miss
Miölnaren
Mjödbryggaren
Mjölnare Drängen
mjölnaredräng
mjölnaregesäll
Mjölnaren
Mjölnargesäll
M-ll
Mlle
M-lle
M-me
Modellarbetare
Moder
Moder till Anders Trotsig
Modrren
Molitor
Mon
Monfe
11 Mons
Mons le Baron
Mons.
Mons.r
Mons:
Mons:r
monseur
53 Monsieur
Monsieur le Baron
Monsieur le Chevalier
Monsieur le Compte
Monsieur le Comte
Monsieur le Marquis
Monsieur le Marquis de la Jamaique Espagnol
Monsieur le Secretaire
Monsieur och Madame
Monsieur Secreteire
Monsieur, Anglais
Monsieur, Gentil Homme
Monsieur, le marquis, espagnol
Monsieur, Ministre
Monsieur, Noble
Monsieur, secretaire de Legation de L'Impesatrice de Russie
Monsign.
Monsignor
Monsiuer le Secrétairen
Monsr
Mons-r
Mons-r Acteuren
Monszeur
mor
morbroder
Morfadern Herr ÖfverInspectoren
Morian
moster
14 Mr
15 M-r
M-r Docteur en Medicine
M-r le Comte
M-r le Gentilhomme de la Chambre
M-r le Marquis
M-r, Baron, Capitain
M-r, l'Abée
M-r, Negociant francois
M-r, Officier
Mr, Secretaire
M-r, secretaire
M-r, sécrétaire
Mr.
M-rs
munsör
mur gesäll hust:
mur gesäll änkling
Mur Gesällen
Murardräng
murare
Murare Dräng
Murare DrängenX
Murarearbetare
muraregesäll
Murargesällen
murarmästare
Mureriarbetare
murgesell
Murgesellen
Murgesäll
Murgesäll hust:
murgesällen
murmästare
murX hustru
Musar
musicant
Musicien
Musicien de la Chambre
musicus
musikant vid Tyska Kyrkan
Musikdirektör
Musikelev
Musique Directeuren
Musique Directeuren af Hannover
Musiqus
Musiqus H-r
musketerare
musketerare vid Livgardet
Musketör
Musqueter
Musquetur
Musqutier
musqveterare
måg
Målar gesäll
målare
Målare Gesällen
Målare och Bildhuggare
målaregesäll
Målaregesällen
Målaren
Målargesäll
målarålderman
mädchen
Mässingslagare Gesällen
mässingslagare olderman
mässingslagaresgäll
mässingslagarålderman
Mässingsslagare Gesällen
Mästare
mästare (bokbindare)
mästare (i snörmakareämbetet)
mästare i klockgjutarämbetet
mästare i slaktareämbetet
Mästaren
Mästarkock
18 Mäster
mäster (handskmakare)
Mäster Garfware
Mästerkock
Mästr.
Mästr. swän
möllaregesäll
Mölnare gesäll
mölnaren
Mölnaren Mester
Mönster
Mönsterskrifvaren
mönsterskrivare
mönsterskrivare under K. Mts Gardie
Mönsterskrivare, Herr
N- 21, Handtl.
Nain
Nalet de Chambre
Nat. Insp.
Nattbetjenten
Neger
Negocian Russe
Negociant
Negociant artemi
Negociant de Petersbourg
Negociant Russe
Nipper Fabriqueren
Nipper Fabriqueuren
Nipper- och Galanterie Arbetaren
Nipperarbetare
Nipperarbetaren
Nipper-Arbetaren
Nipperhandlaren
Nippermakaregesäll
Nippermakargesäll
N-o 45
Norrman
nors soldat
norsk bagaregesäll
Norsk bondhustru
Norsk Corps. Trumslagare
Norsk deserteur
norsk desertör
Norsk Matros
norsk soldat
Norska hofslagaren
norske bonden
Norske Deserteuren
norske desertueren
Notar.
Notarie
Notarie i K. BergsCollegio
Notarie i Svea HofRätt
14 Notarien
Nourise
Nous
Nr 7, Handtlangare
nybyggare
Nåhlmakare
Nål- och häckelmakare läredrängen
nålmakare och borgare i Reval
Nåtarbetaren
Nämnde- och dannemannen
Ober Ambtman
oboist
Obrister
Oeconomie Frimler
oeconomie wachtmestare
Officer
officerarnas kokerska
Officier
Officier d'office
officier francois
Officier Russe
Ofv. och Ridd.
ogifta doter
Ombudsman
ons
ord Auditeurue
Ord Not i Kongl BergsColl.
Ordinarie Batallions Predikanten, Herr Magister
Ordinarie Kammar Drängen
Organist
originaire de Linourers Encien matolot en Suede
ostiniefarare
ouvrier français en fayence
P. i Gudmundrå
pa
packhusbetjänt
page
Page des Ecuries
page hos Piper
Pagen
Pagen Hr
Pagien
Pamfelliden
pappersmakare
pappersmakargesäll
Pappersmästare
passagerare
past loci
past. loci
Past:
Past: in Törnevalla
14 Pastor
Pastor i Brännkyrka
Pastor i Bållnäs
Pastor i Enhörna
Pastor i Gamleby
Pastor i Maria Magdalena förs.
pastor i St Klara
pastor i St Martin
Pastor i Wartofta (Slöta).
pastor loci
Pastor mag.
Pastor vid Engelska Församlingen Stockholm.
pastor vid S Catharina föramling
Pastoren
Patisseur
patorska
Patron
Paysan
Pedellen
pepparkaksbagaregesäll
pergamentsmakaregesäll
Pergamentsmakargesäll
Permitterade volontairen
Peruckmackaregesällen
perukmakar gesell
Perukmakare
Perukmakare gesällen
13 perukmakaregesäll
Perukmakaregesällen
11 perukmakargesäll
Perukmakarlärling
Perukmakarmästare
Perukmalaregesäll
Peruqemakare Gesällen
Peruquemakare
Peruquemakare Gesällen
Peruquier
Pfannenstiel
PH:
Pharmacia Candidaten
Pharmacie Studioses
Philosophiá Doctoren
Philosophiae Candidaten
Philosophiae Magistern
Philosophie Magistern
Philosophie Studenten
Pianist
299 Piga
piga hos Jacob Sperling
206 Pigan
Pigan x
Pigann
Pigor
Pigorne
piguerare
Pikenerare
Pilote
pilotte
pipare under livgardiet
Pistohl smed
pistolmakare
pistolmakaregesäll
Pistolsmed
Pistolsmeden
Pistolsmeds Gesällerna
Pistolsmeds Hustru
Plåtslagare
Plåtslagare Gesäll
Plåtslagaredotter, fröken
Plåtsmeds Gesällen
Plåtsmeds Mästare
Plåtsmeds Mästaren
PlåtsmedsGesällen
Poijke
poike
Poiken
Pojke
pojken
poliskonstapel
Polit. Borgmästare
Politivaktmästaren
Polniske soldaten
Porcelainsarbetare
Porcellains Handlande
Porslinsarbetare
Porslinsförare
Porteur
Portrait målaren
Porträttmålare
Portugisare
Portugisiske Båtsmannen
posementerargesäll
posementier (snörmakare) gesäll
Posementier Gesällen
possement (snörmakare) gesäll
Post Directeuren
postexpeditören fröken
postilion
Postiljon
Postillionen
Postillon
postkamrer
Postmästare
præceptor
Premier Danseur de l'Opera
Premier Danseuren
Premier Danseusen Fru
Premier Ingeniör
Premier Lieutenant
Premierlieutenant
premierliutenant
Prest, vitterhetsidkare
Presten magis:
pretor
Preussisk undersåte, handlanden
Prince
Proberare
Proc. officier
Prof: Peintre en Miniatur
Profector vid Carol. Med: Chirurg: Instit.
Profes.r
Profesorska
Professeur
Professeur en mathematiques à L'accademie des Gentilshommes de Berlin
Professeur Royal à L´université d´Upsal
18 Professor
Professor H-r
Professor och Riddare
Professor vid de Fria Konsternas Accademie
Professorska
Professören
Profissor, H-r
Profossen
Proprietaire, Homme de lettres
Prost
Prost och Riksdagsfullmäktig från Calmar stift.
Prosten magister
Prostinna
Protocolls Secreterare
Protocolls Secreteraren
Protocollssekreteraren
Protokolls Secreteraren
Protokolls Sekreterare
Protokollsekreterare vid Kammarexpeditionen av Kunglig Maj:ts kansli
Provincial Chirurg
Provisor
Provisoren
Präcetor
Prästen
prästhustru
prästänka
På Chir: Soc: Wägnar
Quartiermeister
Quinfolk
qvartermästaen
Qvartermästare, kornett
qvartermästaren
qwarters mannen
Qwartersman
59 Qvinsperson
112 Qvinspersonen
raf
Recrut
Recrut vid Kongl. Artilleri Regemente
Recrut.
Recruten
Recruten vid H-r Capit. Bar. Cederhielms Compagn.
Recruten vid H-r Capit. Bar. Löfvens Compagn.
Recrüten
Rect Sch Clara
rect. vid skolan
Rector för Lyceum
Rectore Cantus Mag:
Reformert pastor
Reformerta Pastoren, Herr
Reg. Chef
Reg: Adjutant
regem.past.
Regem: fältsk: vid Kongl: Lifgarget.
Regements Auditeur
Regements Pastoren, Herr Magister
Regements?
Regementsadjuntant
regementsfältskär
regementskvartermästare
Regementskvartermästare vid Västmanlands inf.-reg.
Regementspastor
regementspräst vid Smålands kavalleri
Regementz-Qvartermästare
regeringsråd
Regeringsrådet
Regiments Gulds?
Regiments Pastor, Magister
Regimentsskrif.
Regisseuren
Registrator
Registratoren
Registratorn i Kungl. Kommunikationsdepartementet
10 rekryt
Rekryter
remsnidare ålderman
remsnidaregesäll
Remsnidargesäll
Renhållningskarl
Repslagare Gesällen
Repslagare Ålderman
repslagaregesäll
11 Repslagargesäll
repslagarålderman
repspinnargesäll
Reserve dragonen
ReseX, Kriegs Commissarie
Rev. secret.
Revisions Commissarien
Revisions Secreterarens
Revisor
Revisor i Kgl. KrigsCollegio, Fältkamerer
Revisoren
Riddare af Kongl. Majt:ts Swärds:Orden.
Riddaren
Riddaren af kongl Svärds Orden
RiddarhusSecreterare
10 Riddräng
Riggenombudsmann
Riggerhandlaren
Rigiska Handlanden
Rijcksdagsman från Åbo
Riks råd
Riksdagsfullmäktig
Riksdagsman
Riksdagsman, Sergeant
Riksdagsmannen och Häradshöfdingen
Riksds: fullmägtie från Götheb:
Riksråd, Greve
Riksrådet, Cantzliepraesidenten, öfverste marskalken och commendeuren af Kongl. Maj:ts orden, högwälborne grefven
Riksrådinna, grevinna
Ritgarvargesäll
Roht
Rotebåtsman
Rotisseur
Russische Soldat
Rusthållare
Rusthållare vid Spensiska Regementet
Rusthållaren
Rustmästar
Rustmästare
rustmästare vid Kungliga gardet
Rustmästare vid Skaraborgs läns inf.-reg.
rustmästare vid Åbo läns Infanteriregemente
Rustmästaren
Rustmästdare
Rysk matros
Rysk Överste
Ryska Keijserliga Agenten Herr
ryska kejserliga agenten herr
Ryska Minister Presidenten Cancelie Rådet och Riddaren Herr
Ryska underofficeraren
Ryska undersåten, matrosen
Ryske Consuln
Ryske Fält-Jägaren
Ryske Handels Expediten
Ryske handelsmannen
Ryske Krigsfångarne
Ryske Krigsfångarne, Corporalen
Ryske Lieutenanterne
Ryske Lieuternanterne
Ryske Undersåtare
Ryske Undersåten
ryss
Ryttar hust:
ryttare
Ryttare af Kongl Maj-ts Livregemente till häst x
ryttare vid livregementet till häst och livkompaniet
Ryttaren
ryttarhustru
Ryttarn hust:
ryttaränka
Rütter
22 Ryttmästare
Ryttmästare Grefve
Ryttmästare i Konungens Generalstab och cavalier i H.K.H. KronPrinsen
ryttmästare under Kungl: Livregementet
Ryttmästare, commendant
Ryttmästare, kammarherre, överstelöjtnant, landshövding
Ryttmästaren
Ryttmästaren Baron
Ryttmästaren Grefwe
Ryttmäster
Rådet
Rådman
rådman och flykting från Björneborg
rådman, riksdagsfullmäktige
Räntmästare
Rätaren
Rättare
Rättaren
Rättegångs skrivare
Rättegångsväbel
S., domestique
sa femme
Sa fille
Sacro Sancta Theologie Doctor und Professor
Sadelknekt
Sadelmakar Gesällen
Sadelmakare
Sadelmakare gesäll
Sadelmakare Gesällen
10 Sadelmakaregesäll
Sadelmakaregesällen
Sadelmakarelärling
Sadelmakarelärlingen
sadelmakargesäll
Sadelmakarmästare i St Petersburg.
sadelmakergesäll
sal bisittare i gulldragar Embetet
sal borgare och klensmed Mr
Salpeter Sjuderi Drängen
Salpetersjudare
Salt och Spannmåls mätare
sarvent of the English Charge de Affaires
Savoyaren
saxisk fånge
Schedelhafware
schiffer
schjärnsliparen
Schoemacher Geselle
Scholaemästaren
Scholaemästaren Magister
Scholemästaren Magister
schorstenfegergesällen
schreiber
second valet de chambre
Secr-e de Legation
Secret:
Secretair
18 Secretaire
Sécretaire
Secretaire de legation
Secretaire de Legation d´Angleterre
Secretaire du Roi
Secretaire particulierX
Secretairn
Secretarius
Secret-e
13 Secreterare
16 Secreteraren
Secreteraren och Riddaren
Secreteraren, Friherre
Secretiae
Secretoren
Secteraren Herr
Sedel
Sedelhafwande
Sedelhafvaren
Sedelhavande
Sedelhavande piga
Sedelhavanden
Sedelhavare
Sedelmakargesäll
Sedelvisare
Sedelviserska
Segelduksväfvaren
Segelmakarn Gesällen
Seigneur
Seiler Geselle
Seilergeselle
Sejlare Gesällen
sekr
27 Sekreterare
sekreteraren
Sekundant
sekundlöjtnant i Norge
Senator
senior
Separations Karlen
Serg:
17 sergant
Sergant af Bergsregementet
sergant vid Kungl Gardiet
serganten
serganten vid Skaraborgs infanteri
Sergantes
serganthustru
30 Sergeant
Sergeant, kurir
12 Sergeanten
Sergeanten Baron
Sergeanten Rolins Hustru
Sergeanten vid Artilleriet
Sergeanten vid Konungens Andra Gardes Regemente
Sergeantens svägerska
Sergent aux gardes ...
sergenten
Sergianten
Servante
Servente
11 Service
Sickerteraren
Siden Wäfwäfvare Gesällen
Sidenfabrikör
Sidenväfvaren
Sidenvävare
Siere Lieutnant Colonel
sieur
Sieur, Capitaine au Service ...
Sieur, Maitre de Chapelle
Sig-a
Signeur
Signor
Silf Kneckten
SilfKneckt
Silfver Kammar Drängen
Silfwer Twättar X
Silfwer Twätterskan
Silfwerarbetar Gesell
Silfverkammar Drängen
Silkes Laccage Kardare
silkesvävargesäll
silverarbetare
Simmerdrängen
Sin man
Siömannen
Siömans hustru
Sjukhus Läkaren
Sjukhusläkare
Sjuksköterska
Sjö Capitain
Sjöblom
Sjöfaranden
Sjökapten
Sjökaptenen
54 Sjöman
15 Sjömannen
Sjömans Enckan
Sjötulls Waktmästaren
Sjötullsbesökare
SjöTullsBesökaren
Sjötullsuppsyningsmansdottern
Skaffare
skaffaren
Skaffaren X
Skarprättaregesäll
Skeppar
175 Skeppare
skeppare och borgare
skeppare och borgare i Torneå
skeppare på Kungliga postjakten Elisabeth
Skeppare?
25 Skepparen
skepparänkan
Skepps Capitaine
Skepps Timmerman
SkeppsByggmästare och Lieutenanten
skeppsgosse
Skeppsgossen
Skeppskapten
skeppspojke
skeppstimmerkarl
skeppstimmerman
SkeppsTimmermännen
Skibs Capitain
Skieppare
Skieppare ifrån Tenala
Skieppare på Wijborg
Skiepparen
SkiepsTimmerman
skinnarhustru
Skipparen
skivare vid Kungl Amiralitetens krigsmans kontor
Skiärslipar Enkan
Skjepparen
sko
12 Skoarbetare
Skoarbetaren
Skoemager
Skoflickare
Skogsarbetare ?
skogvaktaren
Skole Adjunkt, magister
Skollärare, cantor, magister
skomak
Skomakar Gesällen
Skomakare
Skomakare Gesäll
Skomakare Gesällen
skomakaredräng
skomakaregesäll
Skomakare-Gesällen
13 Skomakarelärling
Skomakarelärlingen
Skomakaremästare
SkomakareMästaren
skomakaren
skomakargesäl
17 skomakargesäll
Skorstensfeijare Lärling
Skorstensfejare Gesell
skorstensfejaregesäll
Skorstensfejargesäll
Skorstensfejarlärling
Skorstensfejiar Gesäll
skortensfejargesäll
Skrifhållaren
Skrifvare
Skrifvaren
Skrivare
Skrivaren
Skruf- och flaskefodersmakare välaktad Dräng
Skråddare
skrä
Skrädare gesell
Skrädaregesäll
skräddaergesäll
skräddar
Skräddar gesällen
Skräddardräng
16 Skräddare
Skräddare Drängen
Skräddare geselen
Skräddare Gesäll
Skräddare Gesällen
Skräddare Hustru
Skräddarearbetare
skräddaredräng
35 skräddaregesäll
skräddaregesällen
Skräddarelärling
Skräddaren
Skräddaren gesällen
30 Skräddargesäll
skräddargesällen
Skräddarlärling
skrädddargesäll
Skrädderi arbetare
11 Skrädderiarbetare
Skuteskeppare och flykting
Skutskeppare
Skut-Skepparen
Skådespelare
Skäpparen
skärslipare
sköpparen
slaktarbisittare
slaktare
slaktargesäll
slaktarålderman
slottskanslibetjent
Slottskanslist
Slottsknekt
Slottsvakting
Slottsvaktmästare
Slottsvaktmästaren
Slåttz Skräddaren
slöjdinspektrisen vid Stockholms folkskolor
smed
smed, flykting
Smeden
Smedgesäll
Smeds gesällen
Smedsarbetare
smedsgesäll
Smedslärling
Smidesarbetare
Smidesförsäljaren
Smideslärling
Sneckaregesell
Snichkargesäll
Snickar arbetare
Snickar gesällen
12 snickare
Snickare Gesällen
Snickare mäster
11 snickaregesäll
Snickaregesällen
Snickare-gesällen
Snickarelärling
Snickaren
Snickargesellen
29 snickargesäll
Snickarmästare
Snickeriarbetare
Snickerimästare
Snidaregesäll
Snörmakare
Snörmakare Gesäll
snörmakargesäll
Socker huusdräng
Sockerbagare
Sockerbagaregesäll
Sockerbagaren X
sohn
Sold: N-o 101
51 soldat
Soldat Enkan
Soldat Hustru
Soldat hustrun
Soldat nr 58, rysk
Soldat nr 63, rysk
Soldat recrüten
Soldat vid Livgardet
Soldat Änkan
Soldatehustrun
30 Soldaten
Soldaten No 45
Soldaten No 69
Soldaten N-o 93
Soldaten nr 21
Soldaten nr 27
soldat-enka hustru
soldathustru
soldathustrun
Soldats hustrun
Soldatsonen, Jungman
Somlientenanten
112 Son
son och dräng
Son x
son, 9år gammal
son, yngling
sonen
S-or
Spaneridaren
Spanmåls Mätare Hustrun
Spannridaren
Spik smeden
Spiksmed
Spiksmedsgesällen
Spiksmedsmästare
Spinnare
Spinnerskan
Sporridare
springare
Sprutlagare
Sprutlagaren
Sprutmakaren Gl.
Språkmästare
Språkmästaren
Spårmakaregesell
Späntmakaren Gl
Sr
S-r
S-r, Ensigne au service de L'Imperiratrice
S-r, Sergent aux gardes ...
Sr.
Stabsadjutant för flottan
stadens mätare
stadens skomakare
stadsapotekare
stadsbyggmästare
StadsChirurgus
Stadsfiskal
Stadskirurg
Stadsmajor
Stadsman
Stadsmäklare
stadsorganist
Stadssekreterare
Stadsvaktaren
Stall Drängen
Stallbetjänst
Stallbetjänt
Stalldrengen
19 Stalldräng
stalldräng, kusk
Stalldrängen
Stalldrängen vid Kongl Lif Drabant Stallet
stallknekt
Stallkusken
Stallmeister
Stallmästare
Stallmästaren
Stallmästaren och Ryttmästaren
Statdräng
Stats Byggmästarn
Stats Frun, Friherrinnan
Stats Secreterare
Statscommissarie
Statsfru
statsministern, friherre
Statsraad
StatsSecret.
Stefson
Stenhuggare
stenhuggaregesäll
Stenhuggargesäll
Stenläggare
Stentryckeriarbetaren
Stipendiaten i Kgl Fältläkare Corpsen.
Stiufson
Stockholm
Straffången
Strandfiskare
Strandridare
Strandridare, herr
struman contapel
Strumpwäfware Utlärlingen
strumpvävare
Stuccatur arbetare
21 student
student, informator
14 Studenten
Studenten Monsieur
Studerande
Studerande, yngling
12 Studeranden
Studeranden Yngling
Studiofus
Studios
studios.
Studiosi
Studiosi Dn
34 Studiosus
Studiosus af Natione O Gothica
Studiosus Birurgia
Studiosus Chirurgiae
Studiosus Chirurgiae och Fäldtskiärs gesell.
Studiosus Chirurgie
Studiosus Chriurgiae
Studiosus Dei
Studiosus Dominus
Studiosus Hr
Studiosus Lingvarum Orientalium
Studiosus Medicina
Studiosus Medicinae
Studiosus medicinae & chirurgiae
Studiosus Medicinae och Chirurgiae
Studiosus Medicine och Chirurgie
Studiosus Mons:
Studiosus Theologie
Studiosus, herr
Studiosus, Informator
stundent
Styck- och klockgjutar
styck och klockgjutaregesäll
styck och klockgjutargesällen
Styckgiutare Gesellen
styckgjutare
Styckgjutare Gesellen
styckgjutaregesäll
styckgjutargesäll
Stückgutar gesell
Styckjunkare
Styckjunkare ?
Styckjunkaren
Styckjunkaren vid arméens flotta
Styfdotter
Styrm.
39 Styrman
Stÿrman
styrman på Kungliga postjakten Elisabeth
styrman på Wijborgs Castel
Styrmannen
Styrmans enkian
Styvdotter
styvson
Stålarbetare
ståthållare
städerska
stöckegiutare gesäll
Sujet anglais (engelsk medborgare)
sujet russe
SuperCargeuren
Supercargo
Superiay auf Ösel
Superintendent
svarffare gesiellen
Svarfvare
Swarfware
Svarfvare Utlärlingarna
Svarfvare Utlärlingarne
svarvaregesäll
svarvargesäll
Svensk sjöman
Svensk soldat
Svensk undersåte, skomakaregesäll
Swift-Skepparen
Svåger
Svägerska
svägerska madame
svärdejarn gesällen
Swärdfejar=Gesällen
svärdfejare
svärdfejare ålderman
svärdfejargesäll
Svärdfäijare
svärdotter fru
Svärdsfejare Elderman
svärdsfejare och bisittare
svärdsfejargesäll
svärmoder
svärmor
Symamsell
synålsmakargesäll
10 Syster
Syster, fröken
Systerdotter
Systerdotter, Mademoiselle
systerdottern jungfru
Systerson
sågverksarbetare
Såldat
Såldaten
Sångare
Sångaren, Herr
sämskmakaregesäl
sämskmakargesäll
sämskmaregesäll
Söhn
Sömm
Söner
Sönner 10 Aar gammel
Sönner 11 Aar gammel
Sönner 6 Aar gammel
t f Hofintendent och Professor
Tafeldecker
Tafeltäckaren
Tafeltäckarn
Taffel Täckaren
taffeltä
Taffeltäckaren
Taffeltäckarn
Tailleur
Tandläkare
Tapetseraregesällen
Tapetsör Gesällen
Technologiae Professor, magister och chemiae adjunct
tegelbruksdräng
tegeldräng
tegelslagare
Tegelslagaren
ten iutargesäll
tenn jutare gesellen
Tenngiutare
Tenngiutare gesellen (fr KönigBerg)
tenngjutare gesällen
tenngjutare ålderman
Tenngjutaregesäll
teologie stud.
Theater Snickaren
Theologiae Adjuncten wid Lunds Academie H. Mag.
Theologie Candidaten
Thun
Tienare
Tiener
Tienstedräng
tienstegåsse
tienstepiga
Tim:mannen
timmer- och möllnaregesäll
Timmerdrängen
timmergesäll
Timmer-Gesäll
timmergesällen
Timmerm.
29 Timmerman
timmerman på Kungliga postjakten Elisabeth
timmerman ålderman
timmerman, flykting
Timmermannen
Timmermannen X
Timmermans Hustru
timmermansgesäll
Timmermanshustru
Timmermännen
Tingiesergesell
Tingsskrivare
Tischler Gesellen
Tischlergesell
tjenste Gossen
Tjensteflicka
Tjenstehjon
Tjenstepiga
Tjenstgossen
tjä
14 tjänare
tjänare i spannmålsbod
Tjänareflicka
tjänat för pojke hos Claes Danielson Lampa
Tjänsteflicka
Tjänsteflickan
Tjänstehjonet , Pigan
Tjänsteman
tjänstemannen i Allmänna Lifförsäkringsbolaget
tjänstemannen i Riksbanken
tjänstepiga
Tobaks Handlanden
tobaksspinnare
Tolcken
Torpare
Torpare, rättare
Torparen
Tracteur
Tracteuren
Traktör
Translateur
Translateur de la Legation de Russie X
Translateuren
Translator
Translator, Courier
Trenne döttrar
Trois (3) enfants
trol aktör
Trolofvad medartilleristen vid Lif Brigaden
Trouppe
trumpetare
Trumpetaren
Trumpeter
trumslagare
trumslagare vid livgardet
Trumslagaren
Truppens huvudman
Trädgårds Mästaren
Trädgårdsdräng
Trädgårdsmästare
Trädgårdsmästare hustru
trädgårdsmästare vid Strömsholm
Trädgårdsmästaren
Trädgårdsmästaren x
Trädgårdsmästareänkan
Trädhandlaren
Trägådsmästare
Trägårds Drängen
Trägårds gesäll
trägårds gesällen
Trägårds Mästaren
Trägårdsdräng
Trägårdsdrängen
Trägårdsgesäll
trägårdsgesällen
Trägårdsgåsse
32 Trägårdsmästare
Trägårdsmästare, fader
Trägårdsmästare, änka
Trägårdsmästaren
Trägårdsmästareson
Trägårdsmästareänkan
tröj- och strumpvävaregesäll
Tsar av Ryssland
Tull-Betjenten
Tulldräng
Tullförvaltaren
Tullförwaltaren
tullkontrollören
tullnär
Tullnären
tullnärs hustru
tullskrivare
tullskrivare i Ystad
Tunbindare Gesällen
tunnbindar ålderman
Tunnbindarearbetare
tunnbindaregesäll
Tunnbindarelärling
Tunnbindargesäll
Tunnbindarmästare
Tunnbindarålderman
turkisk fånge
tvätterska
tvätterskan
Twätterskan
tvätterskan, Madame
Tygskrifvare
Tygskrifvaren
Tygwäfvare
Tygväfvare Gesällen
tygvävaregesäll
Tysch Studiosus
Tysk betjent
Tysk Handels Expedit
Tysk handlande
Tyska Garfwaregesällen
Tyska jägaren
Tyska skipparen
Tyska Skräddare gesällen, kammartienare
Tyska Skräddaregesällen
Tyska soldaten
Tyske Bergmannen
Tyske Coopwardie skeppare
Tyske Fabrikören
Tyske handlanden
Tyske Handlanden, Herr
tyske Studenten
Tysken
Tågmästaren
tädgårdsmästare
Uhr Fabriques Gesällen
Uhr makare Gesellen
Uhrmakare
UllSkrublaren
unde
Under Conducteur
under conducteuren
Under fyrvarnaren
Under Leutenant
Under Lieutenanten
Under Lieutenanten vid Götha Artillerie Regemente
Under lieutnant vid Kongl: Lif Regh: Husarer
Under Lieutnanten vid Kongl Svea Artillerie regemente Baron
Under Lötnanten
under offerare änkling
under Officerare
Under Officeraren
Under Officers Corporalen
Under Officiers-Hustrun
Under Skepparen vid Kgl. Arméens Flotta
Under skepps byggmästare vid amiralitetet.
underconducteur
UnderConducteuren
underfyrverkare
Underfyrvärkaren
Underfältskiär
Underlieutenant
Underlieutenanter
Underläkaren wid Kalmar Regimente
Underlöjtnant
underlöjtnanten i Kungl Svea Livgardes Reserv, Greve
11 underofficer
underofficer välborne hr
underofficer, sergant
underofficerare
underofficerare änking
Underofficeraren
Underofficeren
Under-Officeren
underofficieraren
UnderXänkling
Ung dräng
ung person
Unga
unga drängen
unga gesällen
unga H.
unga kopparslagargesäll
unge herr
unge kavaljeren
unge skrifvaren
Uppassare
Uppassaren
Uppbördsman
uppbördsskrivare
Upsyningsman
urmakare
urmakaregesäll
Urmakaregesällen
Urmakaren?
Urmakargesällen
utackorderad
utfärdat passet
v Auditeur
V D Comminister
v pastor
v. härads hövdingen
v. past.
V. Rectorn
Wachtkarln
Wachtmestare
Wackmästare
Wacktmest.
Wacktmästare
Wacktmästaren
Wacktmästaren vid Riks Gälds Discont werket
Waegaren vid Avestad kronobruk
Vaever Mester
Wagn X
Wagnmakare Gesällen
vagnmakaregesäll
Wagnmakaren
vagnmakargesäll
Vagnmästaren
wagter
Wagtmästare
Vagtmästaren
wagtmästaren
vakth. adjutant hos K. Majt.
Vaktmästar enkan
19 Vaktmästare
Waktmästare
Vaktmästare i Hovrätten
Vaktmästare vid Anatomieinrättningen
Vaktmästare vid Kungliga Passverket
Vaktmästare vid Lilla Sällskapet
Waktmästare vid Maria Magdalenas församlings fattighus
vaktmästare vid Sjö Tullsbevakningen
Vaktmästaren
Waktmästaren
Waktmästaren vid Justitia Ombudsmans Expedition och Riddarhuset
vaktmästaren vid Kongl. Carolinska Institutet
Waktmästarer Maria Magdalena förörsamling
valet
Valet d. Chambre
Valet de cambre
52 Valet de chambre
Valet de chambres
Valet de pie
Wallackaren
Vallet de pied
vallmätare under fortifikationsstaten
Wallwyk
Vargerings soldaten
vargeringskarl
Varit krigsfånge i England
varit löjtnant under Tavastehus inf. reg
Vax Pousseuren
Waxpoulleraren och Borgaren i Uddevalla
Waxpousseraren
Waxpousseraren och Borgaren
Vaxpusseuren
Wedsågare vid Kong Slottes Wedgård
Weideshofens styvson
veiffschlager und hänfspinner gesäll
Werkmästaren
Vestgötha Karlarne
Vestgötharne
Westrin
Veuve
Vicarius Pastor i Dagsberg
vice amiral baron
Vice Assistenten
Vice Auditeuren
Vice Bibliothekarie
Vice Ceremonie Mästare
Vice Comminister i Dahlaröö
Vice direktören
Vice guvernör i Riga
vice Handels bokhållaren
vice häradshöfdingen
vice Häradshöfvdingen
Vice häradshövdingen, /Direktören i Järnkontoret, Ordföranden i Riksgäldskontoret/
vice laborant
Vice landshövding i Gotlands län
Vice Länsmannen och Fierdingsmannen
Vice notarie
Vice Notarien
Vice President
vice Presideten hr
Vice Rotmästare
Victor
Victualie-Hendlanden
vinkypare
Vinköpare
Winskiänken
Virtuosen
Visiteur
Visitören
vit?garvaregesäll
vitgarvare ålderman
13 vitgarvaregesäll
vitgarvargesäll
vitgarveregesäll
Wollonterare
Vollonteuren
Volontair
Volontairen
Wolontairen
Volontairn
Volontauren
Volonteur
Volonteuren
Volonteuren af fortifikationen
Volonteuren vid Guarnisons Regementet
Wolonteärs hust:
11 Volontär
volontär vid fortifikationen
volontär vid Livgardet
Volontären
volounteuren
volunteuren vid Kungl: Amiraliteten
Wotontairen
Wulf
Wyckström
väbel
Wäfwaredotter
wäfvaregesällen
Wälb-na H-r
välboren
Wälboren
välborna fru
Wälborna fru
välborna fru kaptenska
Wälborna Fröken
välborne
wälborne H:r
Välborne Herr
välborne herr Major
välborne hr
wälborne hr
Wärkmästaren
Vävargesäll
587 X
X anridaren
X betienten
X Capitainen
x conducteuren vid fortification
x courieren
X dagtjänarinna
x drängen
x fodermarsken
x gesellen
X Gesäll
13 x Gesällen
X hust
X hust:
X Inspectorer
X Jouaille de la Cour
X kock
x Kusken
X Lotsmästaren
x Loäfdinuar
x Majoren
X Målaren
X männen
X Mästaren
X och Nippermakare
X ridaren
X Rådet
X Sejlare gesälle
X Sjomridaren
x Soldaten
X vid Kgl. Hovstallet
x Öfverst Lieutnant
x, herr
Xdräng
Xgarfvaren
Xgesäll
xhandlarwn
Xmakaren
Xmålare
xx
18 Yngling
Yngling (skall studera)
25 Ynglingen
yngre broder
Ypert
Zigueniskt qwinfolk
Åbo Slått wachtkarln
åkare
117 ålderman
ålderman (bokbindare)
Ålderman (guldsmedernas)
ålderman (i snörmakareämbetet)
ålderman af messing slagare Embetet
ålderman bleckslagarämbetet
ålderman för knappmakareämbetet
ålderman för knappmakarämbetet
ålderman i bleckslagareämbetet
ålderman i bleckslagarämbetet
ålderman i garvareämbetet
ålderman i handskmakarämbetet
ålderman i karduanmakareämbetet
ålderman i klensmedsämbetet
ålderman i Perukmakareämbetet
ålderman i skomakarämbetet
ålderman i skräddareämbetet
ålderman i svarvareämbetet
ålderman i Svärdfejareämbetet
ålderman i svärdfejarämbetet
ålderman i sämskmakareämbetet
ålderman i vagnmakareämbetet
Ålderman Knappmakare Embetet
ålderman knappmakare ämbetet
ålderman knappmakareämbetet
ålderman knappmakarämbetet
Ålderman knivsmedsämbetet
ålderman krukmakare ämbetet
ålderman krukmakarämbetet
ålderman tenngjutare
ålderman över knivsmederna
åldermannen Nordlöfs hustru
ålänning
Ångfartygskapten
ägare av Porla brunn
Ägaren af Lilla Holje Bruksägendom Herr Öfversten och Riddaren af Kongl Wasa Orden
ämbetsskrivare
ämbetsskrivare i Skomakarämbetet
ämbetsskrivare skomakareämbetet
änckia
äncling
Ängelska SjöCapitainen
40 Änka
änka efter Hemming Pehrsson
änka hustru
Änkan
Änkefru
änkefru kaptenska
Öf. Lieut.
Öffwerste
Öfv. Leut. och Riddare
Öfv. Lieut
Öfv. Lieut.
Öfv: Lieut: vid Uplands Kongl Regt.
Öfver Directeur
Öfwer Fyrwärkaren
Öfwer fältskiären
Öfver Hofmästarinna
Öfver Inspectoren af Licent och tullarna uthi Bremen och Verden
öfver Mineur
Öfver Styrman
Öfver Ståthållaren m:m Högvälborne Herr Baron
Öfwer=Ståthållare
Öfver-adjutant, Ridd.
ÖfverComiss:
Öfver-complette Recrüten
ÖfwerDirecteur
ÖfwerDirecteur wid Chri: Soc:
Öfverfältläkare
Öfverhofmästarinna
ÖfwerJägmestare
Öfwerjägmästaren
Öfverjägmästaren;X herre
öfverkrigscommissarien
Öfverlöparen
Öfwermineur
Öfverskärargesäll
Öfwerst
Öfverst Leutn, Grefve
13 Öfverste
Öfverste Cammarherren Ridd. Commendeuren Grefve
Öfverste generaladjutanten och Commendoren
Öfwerste kammarjunkare
Öfwerste Leutnanten Välborne X
Öfverste Lientenanten
Öfwerste- Lieut.
öfwerste Lieutenandt och Commendant
öfverste Lieutenant
Öfverste Lieutenant i Armén
Öfverste Lieutenant och Riddaren
Öfverste Lieutenanten vid Svea Artillerie Regemente
Öfverste Lieutlant Baron
Öfverste Lieutnanten och Ridd.
Öfverste mm
Öfverste och riddare
Öfwerste och Riddare
Öfverste och Riddaren
Öfverste Riddare
Öfverste x
Öfverste, Landshöfding
Öfverste, ÖfverAdjutant
Öfverstelientenanten
Öfverstelieutnanteskan
Öfversten
Öfversten Baron
Öfversten Envoyé och Riddaren
Öfversten i armén
Öfversten och Riddaren, Baron
Öfversten Riddaren
Öfversten, Baron
Öfverstinna
Öfverstinna och Cammarjungfru
Öfverstyrman
ÖfverteLieutnant
ÖfverWaktmästaren vid FruMurare Orden
Öfvre byaman x
Öfvrste Liutenant i General Staben, Capitain vid Svea Lif Garde
Örtagårdz Gesellen
Överdirektör
Överhovpredikant, kyrkoherde
överinspektör
Överjägmästare
överläkaren
överlöpare (norsk)
överskäraregesäll
Överste
överste baron
Överste för det enrollerade borgerskapet i Stockholm
Överste för Livdragonreg.
Överste kammarjunkare, baron
Överste lieutenant, vice landshövding
Överste O Riddare
Överste, baron
Överste, Friherre
överste, greve
Överste, riddare
ÖversteKammarherre
Överstekammarjunkare
18 Överstelöjtnant
Överstelöjtnant och Byggnadschef
Överstelöjtnant och kommendant i Stettin
Överstelöjtnant och kommendant på Arensburg, Ösel
Överstelöjtnant vid Livdragonreg:t
överstelöjtnant, baron
Överstelöjtnants friherrinna
Överstelöjtnat
Överstinna
Överståthållare
Överståthållare General