AntalRegistrerade titlar för mantalslängder 1760
Grossören
Timmerdrängz Enkan
Extraord: Notarien
Soldaten wid Hamiltonska Regementet
Extraord: Slotts Cancellie Betienten
Pigan hos Debroen
Decippelen
Klädmakargesällänka
Extra Cancelisten
Änkan, madame
Wågskrifvaren
Sidenstrumpsvävaregesällen
Notarien i Kongl. Slåts Cancelie
Stads Båtsmannnen
Ryttar hustrun
Tröjvävaren
Underofficershustrun
Avskedda Timmerkarlen
Fältväbel Lanehafwels hustru
15 pigor
Sandstenshuggaredrängz Enkan
Afl Mäster kocken Carl Gust: Olssons Enka
arbeterska
Hofmästaren hos keyserliga Ryska Envoyen
Källardrängen
Pigan hos Ekbom
Kiällargosse
Före detta bokhållaren hos framlidne hofmarskalken Horn
Extra kammardrängen vid lantmäterikontoret
Extra kammardrängen i Banquen
stalldrängen vid Rönningens stall
Amtskonstapeln
Livknekt
Krögaränka
Majoren och Riddaren hwälb. herr
underfyrwärkaren wid kungl artillerie
Höga loftet
Lieutenantsenkan, Madame
Svärmodern fru
94 Brandvakten
Hofmästaren vid Kongl: Håfvet hr
herr Borgmästare
Under Conducteuren
Swärmodern Fru
För thetta Timmermannen på Kongl. Amiralitets warfwet, svärfader
Stadsbäraren
Skomakare, mäster
Skrivare vid priviligierade renskrivningskontoret
Rotebåtsmansänka
Avskedad amiralitetstimmerman
Fältschieren
Kammarrådet och Riddaren
Extra ordinarie Cancelisten vid Rådhus Cancelie
Styvsonen
Sonen Spannmålshandlaren
Pigan und. Lorentz Pauli
Sammetsvävaregesällen under Remal
Brandwakten
Sprutdrängen
21 Murdrängsänkan
Postillion
stiufdotter
19 Sonen gesällen
Intendenten öfver Pommerska ? inrättningen hr:
Kongl hof Trumpetaren
Konstapelen
Kiöpmansenkan
Siden wäfer. Ges.
stadsfiskarålderman
Handelsänkan
Pigan hos Bracht
sivägerskan
Linvävaregossen
Sammetsvävaregesällen under Norin
Hovrättsadvokat
Kavaljer hos prins Fredrik, Korpral och Baron
Båtsmansänka
Timmergesällen under mäster Bastian
Kofferdiskeppareänkan
Copherdie timmernmans Änkan
29 Cooph Skeppare
Skomakar Gesällen hos Trobitz
Traiteure Änkan und.Pihlman
43 Cancellisten
24 fru
Mantals och Upbörds Bok öfwer S: Clara Församling Wästra Nedre Del För År 1760
? giärnings Soldaten vid Södermanlands Regemente
Garnbytaren
för detta Smedsgessellen
Åkare Enka
Extra Rustkammardrängen
Afledne Commissarioen Rappens änka fru
Pigahos Erich Appelgren
Stadsupsyningsman Lundbergs enka
Gardenkan
Repslagardräng
Broders son
Gulddragaren
Garnsorteraren vid Segelduksfabriken
Skräddaremästaren
Modelleursänkan
Mjölnar Änkan
Fadern
Perukmakar Änkan
Caffe skiänken
Auskultanten vid Rådhuset
Slottinspektoren
34 Brandvaktskarlen
Silkesvävaren Mäster
Hovrättsrådet
Secreteraren uti kongl slottskansliet
Handelsman och Kryddkrämaren
Dräng hos Arfwid Farbes
Köksdrängen i Konungens Kök
Klädmakarhustru
Regements Fältschieren wid Kongl. Lif-Regementet
Direktören och kattunstryckerifabrikören, herr
Sonen lärlingen
Kammardrängen å Kungl. Räntekammaren
Kammakaren Mäster
Stickerskan
Pigan hos Remal
Registratoren vid Civil utrikes Expidition Herr
Tygväfvar lärlingen und. Kysell
Skomakare und. Hall Rätten
80 Timmerman
Sonen, Fiskköparen
Waktmästare
Artillerihandt.
Skeppsbyggmästaren
Timmermansänkan hos Kysell
Stenhuggar Gesellen under mäster Kiörling
Ordinarie Contoirs skrifwaren wijd General arende Societeten
Clareraren
Afledne Gardes Soldaten
Fabriksarbetar
Rotemästaren vid Brandvakten
Svägerskan, jungfru
Gard: soldat, änkling
Capitain Leutenanten, vid Kongl ammiralitetet, Cooph.Capit.
Skråtimmerman under mäster Bergström
Fördetta Trädgårdsmästaren
Sunk? und Commisen Lenberg
Vaktmästare
Färgardräng
Avsk. Constapeln
Ammiralitetsskeppsbyggmästaren
60. Lieutenanten vid ....Compagniet Hr
Tullnärs Enkan
Före detta trägårdsdrängen Hind. son
Kusk på Clasons varv
Avskedad stadsbåtsman
Secreteraren i Banquen Hr.
2ne gåssar
quinspersonen
Conterfeiaren
...Mäster
Banco drängen
Föraren vid kongl gardet, Korpralen
Tygvävaredrängen
Coopvaerdiekapten
Städerska
Boktryckar Gesällen hos Directeuren Salvius
Överintendenten
Skräddar gesäll Änkan
Informatorn fr Accademien
23 Gardis Soldat Hustrun
10 Lärgossarna
badgåssen
Skomakaredrängen
Majoren och Riddaren Wälb.
Sidenvävarmäster
Öfverskäraregesällen hos Appiarius
Läregossen
Siö Militie Commissarien herr
Capellanen Magister
Ammiralitetsskeppstimmerman
Handelsmannen och Bagaren
Handelsman och Directeuren wid Swän-... Compagniet
Arklidräng
f d Murgesällen
Spennarnubbshandlaren
Contoirsskrifwaren
Porcelliens dreijar Gess.
Siden vävare hos Touteng
S..Änkan
Capitian wijd Kongl. artillerie samt Riddaren högwälborna Baron Herr
Fadern musken vid kongl hovet
Mölnare enkan
Kornett vid Västgöta kavalleri
Avskedad timmerman
Broder, slaktare
Brygghusdrängshustrun
Grevinnan
Timmer Gessellen
Hu
F.d. Skräddaren
Kakelugnsmakareåldermannen
Hovbetjänten
Håfintendenten
Comministern vid Kongl Riddarholms församlingen Herr Magister
Handtlangare Änkan
Klensmed
Avskedad artilleritimmerman
Avskedde handtl
Mågen Coopv. styrman
Siömanshustrun
Ullkammar enkan hos Lorentz Pauli
UpbördsCommissarien
Spinnerskan änk.
21 Lärogosse
Commissarien för Svartå Bruk i Finland
19 Bruksdrängen
Gl sjukl Pigan
Laqueijen hos Landshöfdingen Oxenstierna
Amts Marin
forts,föreg sida
Husdrängarna
General Majoren ock Överste Ståthållare, kommendören av kongl majst Svärds orden högvälborne herr Albrecht von Lantingshusens hus bebos av av öferste jägmästaren Riddaren grev Fersen.
3 nne gesäller
Källargossen
Mästeränka
Modern Besökareänkan
Dottern Vinskänksänkan
Extra ord : ...Skrivaren Krigs Collegium utan lön
Spritlangaren
Sammets väfvar mästaren
Förre ...hos Cattuns
f d Tygvävaren
Chaggsvävaregesällen
Stadsadvokaten
Anst hos Nils Wallman
Barn Skomakar gesällen lejd av Hallrätten
Gördelmakaren mäster
Winskiänken Springers enka
Afskedde Lif Drabanten med Capitians Caracteus
12 Åkare
Skomakargesällsänka
Stalldräng vid kungliga stallet
Tjänstepiga
Krogen nr 81
Pastoren wid Kongl Lif Drabante Corpuen och Kongl hofpredikanten Hr. Magister
Skoflickareåldermannen
för detta Myntdrängen
Lieutenantsänkan fru
Hovsekreterareänkan
Landshövdingen
Fågelfångaren ?
Trumpetarhustru
41 Hantlangaränka
Öfwer håfintendenten samt riddaren coh Commendeuren af Kongl Mjt:s orden högvälborne
Amman hos Slaktare Hasselgren
Tobaksarbetaren hos fabrikören Malett
Skeppar Änkan Madame
For....vid Stads
...Commisarien
Lama mannen
Stadsmäklare
Tröjvävaränka
Fru amirals ..
Capitianen vid Kongl. Gardet, högwälborne Baron
Kammartienaren hos hennes Kongl: Mayts
Spinnerskan Flickan
Portvaktaren
Stads Timmermangesällen hos Capt.Carlberg
Boktryckarenkan
Före detta skepps timmer man på grillens varv
Garn Profossen
Spinnerskan kvinnsp
Modelleuren wid Kongl Fortification
Avlidne Artillerikonstapeln
Vaxduksarbetaren under hallrätten
Snörmakaren M:r
Extra ord. Kanslisten à Kongl.Justitie revision
d:o vid ...
Tobaks vaktmästare und. Herman
handtl hustrun
Mönsterskrivaren vid Kungl Artilleriet
Dårhusvaktaren
Stadsmäklaren
Trädgårdsmästaregesällen
11 Kaptensänkan
Bagarbodhustrun
Salthandlareänkan
Capitain, Baron
Styrman
Waktmästaren vid Accis kammaren
Comministern wid Kongl. amts Skeppsholms församling Magister
Brandwakts Rotemästaren
bankokontorsskrivare
Korpralen
Hovkapellisten
Gårdsvakten
... und. mästar Högman
Murdrängshustrun
Banco Kassören
Ordinarie Banco Waktmästaren
Pupillen
Kontorsskrivaren vid Kungl Ammiralitetet
Afskied. Brandwagten
? Pigan
Kammarförvanten i Kongl. Kammar Collegio
Porcelliansdrejargesäll
Kofferditimmerman
Södra
dottern uppbörds commissarie änkan fru
Timmermannen Hr
Artilleriregementstrumslagare
Smeds änkan
För detta Bryggare Ålderman
Foderherren vid Armén i Pommern
Com.ad.smar.mag
Hökaren och handelsman
Kvinno ?
Segelduksvävaränka
Skepps timmerman
Stenläggargesällen
Dotterdotter
Barnflicka
Auskultant vid tull sociteten
Extra ordinarie Contoirs skrifvaren i rigsens ständers Banco
avsk. artillerihantlangare
Snickarhustrun
18 Kontorsbetjänten
Parmätaren
Isaac Kegenvards Änka
Ord. ? vid Södra förvalts ?
Tygvävar Änkan under abbaricus
110 Garn. Soldaten
Kammar Skrifwaren i Kongl. Kammar Collegio
fosterdotter hos Anna Maja Heiberlein
Kammar Skrifvaren i Kongl. Kammar Collegio
Capitain Lieutnanten vid Kongl. amt. herr
Cooph timmermans änkan
Coopwaerdiebåtsman
Vågdräng
Träckerskan pigan
Kungl. Hovpukaren
Sidenarbetaren
119 Lärlingen
Adjutanten
Extraord: Constoris skrifvare vid General Pass wärket hr
Rustkammardrängen
Avskedade Gardessold:
Timmer änkan
Sten huggare änkan Mad.
Auskultanten i Kongl Hofrätten
Över Auditeuren Högwälb. Baron herr
Auskultant wijd Kongl. Bergs Collegio
Skrå timmer drängen
Brandupsyningsman
Adjunkten vid församlingen, magister
Brandvakts kaptenen
Linwäfvar ålderman mäster
Ordinarie mätare
Avskedad artillerihjulmakare
vargeringsryttaren
Stånddrabanten vid Kungl Hovet
?erskan Jungfru
Underskrivet av
Styckgjutaregesällen
Notarie Änkan
Compagnie Orgbyggaren
Lärgåssen hos Ekbom
Murdrängen hos Assist. Westrell
Garnis soldat
Handelsman och bryggare
Överskärare Saxfabrikör
Stenhuggardräng
Skutskeppare
Mågen timmerman på stadsvarvet
Krigscommissarie änkan fru
12 Kuskhustrun
Handskmakaren mäster
Skoflickaränkan
Kuskänkan
Murargesällen hos Kierner
Tygväfvar mästaren, und. Eric Kantzou
Käresta
Afskedade Cornetet
Skomakargesällen arbetar hos skomakaren Ramberg
Ord Hallrättsbetjänten
Ringerskan vis Storkyrkian
Betjänt vid Comoedien
Coopwaerdigaleasjaktskeppare
Toftan
Cancelisten i Kongl Kammarrevision högwälborne Baron herr
14 Slottstimmerman
Kamreraren Thorsbergs hustru
Kanslisten i Kungl Kammarkollegio
13 Lakejänkan
Laqueijen wid Kongl. hofvet
Ritmästaren vid Antikvitets Kollegiet
Fosterdottern Jungfrun
för dhetta krigs Rådet högädle herr
Segelsömmare
Hanthustrun
Laqueijen wid Kongl. Hofwet
Hyrkusken
Fabriq:n
Murardrängen under Mad.Weyell
Tygvävaregesällen under Hallrätten
Cooph jagt Skeppare
Jagt Leutenante Änkan Fru
Föredetta ...
badjungfrun
Assesorn
Hyrkuskbisittaren
Adjutanten vid Gen:tull arrende Sociteten
Assesoren i Collagio medio vid amiraliteten hr
?flickan
Volontärshustrun
Professoren, Doctoren och Regementsfältshären
Färgarlärgossar
Brandvaktardotter
Sergianten
Ord.Stads Upsyningsman
Murardrängen hos mäster Schiffert
Kongl skogs holm:bebos av Commendören lejd Kongl Amt.
Ullkammargossen
Hospitalsskomakare
Lärminören vid Kungl Artilleriet
Soldaten wid Hamiltons Regemente
före detta SuperCargeuren
Hushållerskan jungfru
Fördetta Apotekaren
Borgaren och Smeden
Musikanten Rabenhalts Änka
Comministern hr: Magist
Afskiedade Slots Cancellie Betienten
Kungl Sekreteraren
Matrosen
Mästaren vid Socker? bruket
Ord. brandvakten
Kongl håfmusikanten
Sjuderskan Madame
Sjötulls besökaren und. Woss
Bokhållare ålderman
Bryggar
Hovslagaren mr
Fördetta Vinkyparen, numera föravskedda Trossdrängen
Wacktmästaren vid Comedien
13 GardesCorporalen
Secreteraren vid Convoi Commissariatet
24 Skräddaren
..wäfvare enkan
Artilleri Hustrun
Adjutanten vid Kungl Artilleri
Kammar skrifvaren i Kongl Kammar Collegio
skräddarmästare
Kammar Skrifwaren i Kongl Kammar Collegio
Landshöfdingen och Riddaren af Kongl swerds orden herr Baron
Assessoren i Kongl. Bergz Collegio Herr
Stora sjötullsbesökaren
Kanslist vid rådhuset
Hovsekreterare
Järnbäraränka
Hautboistänkan
... und. Dahlmansson
Borgar Änkan
Dess svägerska Mademoiselle
Ryttar änkan
Rådman högacktadt Herr
Collega vid ? And.Stenmarcks Änka
Timmerman hos Boström
Hökareänkan mad:
Pigan hos Berg
Slaktare o Handelsman
Synålsmakareänkan
40 Sprutlagaren
Commissarien
Fördetta Tobaksarbetaren
Ringerskan Fästeqvinnan
Håfräts rådman
Silkesvävaremästaren
Dottern pigan und. Carl Grafström
Extra Cancilisten i Kongl. Cancilie
12 Handelsman Hr.
Giällgiutaren/ gelbgjutaren Mäster
Artillerisvarvareänka
Mademoisell
Ryttarhustru
Rigsrådinnan fru
Hovslagaränkan
Assessoren vid Kungl Kommärci Revision
wacktmästaren vid Norra ...stads kämnärsrätt
Valkare
Spinnmästare
Löjtnanten vid Kungl: Artilleriet
Timmerman vid Classons varv
Timmermmansgesäll
Moder
Timmerman vid Skans varv
Diden Fabriqueuren herr
Båtsmanshustru
Inspecteuren wijd Kongl. Trädgården
Under Condiuteuren wid Kongl Fortifisation Gerr
...erskan
Afinspectoren
Perukmakaregesällshustrun
Ullplyserska skräddaränka
klensmedsgesäll
Kiörsnären
Coopv. timmermannen
vindragare
Anläggargesällen
Avsk. Konstapeln
Piga hos Pincard(Cinckard?)
Manufakturisten
Silkesväfvar Mästaren lejd Kosials Fabrik
Cooph sjömännen
18 Spinnaren
Extraordinarie Stämpeldrängen i Riksens Ständers Bank
Bokbindaren Mr
50 Gard. Soldat
Bagerskan
Vägareänkan
Avskedda Artilleribokhållaren
Hofskräddare
Afskedda Capitianen Herr
Hustimmernan und. Bastian
Garnisonscorporalen
Grovsmeden
Målaren Mr.
Färgargesäll
Ringerskan wid Kongl. Riddarholmskyrkan
f d Skutskepparen
Vågkarlen
Krigscommissarieänkan
Extra ord.Cont.Skrivare vid Gullvis manufaktur
Slottsnickaren Mr
Laqueijen hos holländska envojen
?Grillens ?
56 Lakejen
12 Artillerihantlangaren
coopvaerdiesiöman
afl handelsman Sasses Enka madame
Solfjädermakargesällen
Skoomakare gesälls hustrun
Skeppsklarerare
Tröjvävargesäll
Estoff och Strumpfabrikören
Cancellisten i Justitiae Ombudsmans Contoiret
Lärfyrverkare
Håfrätsrådet herr
Gammelpigan
D.o måg
Spannmåls Handlaren Änkan madame
Bokbindaren Mr.
Dottern Porslinsdrejareänkan
Hökaren utan hantering och bod
Perukmakaränkan
Munskiänken
Ingeneuren vijd Kongl. Landtmäterie Contoiret
? artelleri
Mäklar Änkan hos Dahlmanson
Copherdie timmermannen
Artilleri handtlang. hustrun
Assistenten hr:
Murdräng.
Matrikelskrivaren
Silkesrederskan
Sidenvävar gesällen und. Rat
Coopwaerdie Capitain Dauns hustru
Riddaren
Gesällen hos Brun
Före detta spannmåhls handlaren Strängs hustru
fänrik
Consectoren vid Tyska Scolan
Avsk. Järnbäraren
Tobakz Stemplaren betienten
Banco Commisarien
Trädgårdsmästaren och borgaren mäster
Krämaren
Mågen Artillerie soldat
Secreteraren wijd Kongl. fortification herr
Pigan hos Ström
Släktingen flickan
Linkrämareänka
Avskedad soldat vid Liljesvärdska regementet
Cammarskrifvaren
Skråtimmermästaren
Timmardrängen
50 Handelsmannen
Kyrkodrängen
Avsk. Bancodrängen
Afl: vinskänken Greves änka madame
Hofjunk.
Hovskräddaren hos Saxiske mästaren
Strumpväfvar gesällen und. Sirck
Trädgårdsdrängshustrun
Stadstjänare vid Stadskämnärsrätten
Slaktaren och handelsman
Extra ord Fiskalen i Kongl Håfrätt välbo herr
Ord: vaktmästare vid accisen
Bonden
Handelsmannen o bagaren
Löjtnanten vid Kongl Fortification, byggmästare vid Borgmästar Kiermans varv
Gard hustrun
Ord.kammarskrivaren uti Kongl.Kammar Collegium
Sidenväfvar lärlingen und. Turing
? Vävaren
Tygvävarelärdrängen
handlande
Upwachtaren
Tygvävaregesällen under Nils Pauli
Stadsnotarien
foster .....
Urmakaren
Söner Fabrikörerna
Tröjväv mr.
Kramhandlare
Salpetersjudaredrängen
Tobaksarbetaränka
Tygvävaren
Ormen den större
Lofl. skräddare åldermannen Isak Bongs Enka hustru
Lärgåsen
Avskedade Rotebåtsman
133 Hantl
1174. Handtl
Notarien i manufakturkontoret
läsgosse
Överhovintendent, högwälborne
Byggmästaråldermannen
Vagnmakaren Mäster
Gardis Corpralen
E Sillpackaren
Sidenstrumpvävaregossen under fru Falckenholm
Amiralitetsskepparänka
Gard: Änkan
Volunteuren
Capiten Leutenanten vid kongl ammiralitetes Herr
Fa...
Svägerskan hustru
Skräddare Mäster
Gesällen hos Seidel
Dödgräfwaren wid Riddarholms kyrkan
Grufarbetare drängs hustrun
Politiegubben
Extra ståndsdrabant
Extraordinarie notarie i kungliga hovrätten
Contorirs Betienten
Kämnärsänkan fru
Extra ordinarie Kammarskrifvaren uti Kongl Cammar Collegio
655 lärgossen
Draken
Hantl. änkan
15 Hantl hustrun
Kontorsdrängen
Dess svägerska
Lakejen hos fransyske ambassadören
Contra feii. enkan
Dräng hos Murmästare Roos
Bagaregesällshustru
Hof auditeuren
Art.hantlangaren
guldsmeden Mr.
Tobaksplanteuren Drängen
SkomakareMäster Borgare
Änkan, piga
Notarien Hr
? slagaren
Stolmakaren Mäster
Pastoren vid änkehuset? Magister
Afskied. Lands Soldat
Corporalsänkan
Direktören och Kattunstryckerifab:
Ritmästare
Afskedade gardes Soldaten
Ord. Cancellisten Kungl. Kammarcollegio herr
Kammarförvanten i Kongl Commers Collegio Herro
Pigan hos Niebert
Svågern
Överstinnan
Kusken?
Husdrängen hos franske ambassadören
Murargesällen und. Kierner
Tobaksspinnaregesällänkan
Vice notarien
Porcelleins dreijare Gess.
Skräddare änkan
Fältschers gesälls enkan
kiökspigan
Kaptenlöjtnanten
Hofrätts Råder herr
Slåts Casseurs änkan
Nr. 290 Sprutdrängsänkan
Bibliotekarien
Stadsarbetarkarlen
Flickorna
ord. Kanslisten vid Stora sjötullen
Comministern
Segelmakargesäll
Korpralen vid Kungl. Gardet
Småtullsbesökarehustrun
Copherdie ?
Ofärdiga flickan
...Kiöpman hos kammarherre herr grefvenCarl JacobLeijonstedt
har hos siggossen
Uppsyningsmansänka
Tyske studenten
Gref
F d tobaksspinnardräng
Skoflickare och borgare
Estophtvävargesäll
Kammereraren i Kongl Camar Collegio
Cammarskrifwaren i Kongl Kammar Collegio
151 Sjömansänkan
Ammiralitetskonstapelsänkan
Hallonqvists enka Fru
Eschaloupskepparen
Snickareänkan
Copherdie Båtsmans Änkan
Måleriarbetaren
Avskedda Styckjunkaren
Skeppare
Afledna herr Grundellstiernas änka fru
Husfriseuren
Under Condichteuren vid Kongl. fortifikation Wälborne herr
Murardrängen under And. Westrell
Ord. landtuls besökaren
Timmermansdrängen und. mäster Nordwald
siukliga pigan
Afskedede Ryttaren
Sjötulls vaktmästaren
Brovakten ?
Revisoren i Kongl. Krigs Collegio
Volonteurs Enkan
handelsman Starbus Enka madame
Askultanten vid Rådhuset
Timmer Gessells Enkan
Fru wälborna
Gardes Soldatänkan
3 nn lärlingar
Snickare vid kungl artilleriet
sidenkrämaren
Tunnbindaren M[äste]r
Saltbettersiudaren
Waktmästaren wid Kongl. Hof Contoiret
Skräddar Masseli Änkans gård
Comministern herr magister Wickegrens Änka Fru
Tröjväfvare gesällen
Siden strumps väfvar gesällen und.Toutin
Skofl makar mäster
Sahl. Borgmästaren Starlings Enka fru
Ord Järnbäraren
Studiosus medicine
Kofferdiestyrmansänkan
Ryttmästareänkan
Matroshustrun
Inköparen Mågen
Ryttareänka
Adelsryttare
Ammts. Constapeln
Sidenbandvävarfabrikör
Lärling hos Bunge
21 Skråtimmerman
Vice notarien i Kongl. hofrätten
Modern Lakejänkan
Soldatänka
Tunnbindareänka
f d Handelsmannen
31 Kvinnsperson
Kyrkofogden
Skepparänkan
Kaptenen
för detta bonden
Piga hos Eric Rundeke
Sjkräddaren Mäster
Assesaoren, hr
Timmergesällshustrun
Timmergesällen hos Bergström
Ordinare Amts ? timmerman
Rättare
Amts. skeppstimmerman
Snickargesällshustrun
Borgaren Traktören
Kamnärsänkan
Ord.Kongl Hofrätten, Kanslist
SidenvävareGesällen und Turing
Sp... vid kongl. ammiralitets Sp...
Tobaksmanufacturisten
Krydd Krämar änkan
Jungfrun från Piteå
Extra ord? Krigs Collegium
Lantmätaren
Sonen Hovjunkaren
Kvinnno Jungfrun hos Grundberg
Mjölnare o bagaren m.
Bomullsspolerskan
Tobaksspinnargesäll
Artillerisadelmakaren mäster
Waktmästar Änkan Hustru
Strumpvävareänkan
Garvaren
Tobaks Fabriqueuren
........Bokhållaren
Tobaks Fabriqûeûren
Timmergesällen hos Mr Bergström
byggmästare
Murdrängen und. assistenten Westrell
Musikant vid Finska Livdragonerna
Capitianen wijd stats wackten Hr.
Härads Höfdingen herr
Kamreraren i Kongl. Kammar Collegio herr
Desippelen wijd Skeps byggmästerie
Vaktmästaren vid Frimurarebarnhuset
Cotrollören vid norra Wictualia ?
Murargesällen und,Westrell
Tyg Fabrikören i Compagnie med Kysell
Ammirat s Båtsman
Förre ? Timmerman
Blockmakareänkan
Gesäll under mästar Roos
Hovrättsposten
Artillerihantl.
afl: herr rådman
Krigskassören
f d Hovslagareåldermannen
.....hos Norin
Extra ... vid brandvakten
melerare
Skrå timmerman
Körsnär ålderman
Copherdie skeppstimmerman
Stadstimmermannen
kyrkdrängen vid St: Nicolai kyrka
Contoirs
Siden? hos Touten
Pigan hos Nils Pauli
Skorstensfäjaren Mäster
Snörmakar änkan
timmerdrängen under Nordwall
Bryggardrängshustru
styckjunckaren vijdqKongl artillerie herr
Naucks hustru
Curathur
Notarien wijd Kongl. amts Canceliet
Kakelugnsmakaregesällen
Uppbördsskrivareänkan
Modern, glasmästaränkan
Land tulls besökare
Snickaren vid fabrikör Westerbergs fabr.
Fördetta Kaptenlöjtnanten vid Kungl Ammiralitet nu mera Koff kapten
Skeppardottern
Enrollerade Copherdie Sjöman vid Kungl Amiralitetet
Skoflikaren
Handelsmannen o Kryddkrämaren
Lärlingen und.abbarius
SidenvävareGesällen und. Dahlmansson
Wice Notarien och Cancellisten i Kongl. ?? hofrätt herr
Extra Brandwaktmästaren
Trägårdsmästare änkan
Avskedde Korpralen vid Kungl: Amt
Löjtnanten vid Kungl: Amt
Avskedde Dragon
Kongl: Myntmästaren
Systerdottern jungfru
Såkerbruksdrängen
...Collegiet Betjänten
Murdrängen und. mäster Roos
Gårdssmeden
friherrinnan fru
12 Artillerihantlangare
Bagare och handelsman
Justitieombudsman herr
Fiskköparänkan
Spannmålshandlareänkan
För detta bokhållaren hos framl. hof marskalken Horn
BruksPatron Wälborne
Grosshandlaren hr:
Skomakaremästare
Afskeddade gardes Corporalen
Stads timmerman und. Widman
Murargesällen und Mäster Nauman
Före detta Kryddkrämaren
Ord: Kontorsskrivaren
Bonddrängen
Avskedad styckjunkare
Sonen Bagaren
Barnhus Skräddare Änkan
Vice Auditören
Strumpvävaregesäll hos Berg
Underofficersänkan
Siden .. und. Dalmansson
23 Enkan
Collega Secundus magist:
Hovjägareänkan
Avskedade Stadsvakten
Tunnbindaremästaren
Jungfru n hos Dahlmanson
Ryttmästaren vid Skånska Cavalleriet
Kammaardräng
Sånen, Skeppstimmerman på Grillens varv
Ord. sillpackare
Notarien i Kungliga Hovrätten
Färgarmanufacturist
Amts. Quarters.
Extra Parmmästaren
lärgosse ?
Kommissariefrun
Stålsliparen
Konterfejaren
SjömansÄnkan, und obbarius
Ord.spannmål....
Kofferdiejungmannen
Köksvaktare
Skräddarhustru
Sekreteraren Auskultanten
Canceliepostänkan
Coopverditimmerman
Afledne Contrefejaren Wacklins Enka
Stalldrängen i Kungl Stallet
Skomakaren und.?
Hielpflickan
Pigan hos Törngren
Afsk. Gardessoldaten
F d husdräng
Skeppsbyggmästare
10 Gardes Sold
Amts båtsman
Afskedde styckjunkaren
kamrer
2 lärgossar
Pigan und.Nils Pauli
Sidenväfvare mästar
Enspennaren vid Lunds Kansli
Tegelslagaren
Sockerbruks drängen
Sonen, Silesvävaren
Läregåssen
Artillerie Constapelen
Svägerskan Timmermansänkan
Fördetta Städerskan för Kungl Pagerna kvinnsperson
Brandvaktsrotemannen
Öfwerstinnan högwälborna fru grefwinnan
Daglönaren hos fabriqueuren Schönborg
Boktryckaregesällen hos Herr Momma
Soldat vid Cronhielmska regementet
Commerce Rådet
Pastor vid Kungl Artilleriet, magister
Handelsbetienten
Tiänstflickan hos Beata Hammarstedt
39 Svärmodern
Skogs Timmerman på Grillens tragt?
Tobaksfabriqueuren
Swärmodern
Släktingen jungfru
Bleckslagaråldermannen
Husjungfru hos Johan Biörck
?gesellen
Skorstensfäijaren Mäster
Timmergesällen under Norvall
Mur- och verkgesäll
Hökareänkan utan hantering
Småtullsbesökare
Brandvaktsrotemästaränka
Medecine Studiosus
Hovrättscommissarien
Pigan hos Bååth
Brännvins brännaren
Artillerihustrun
Skråtimmerman under mr. Theilich
Tornväktare
Stensliparegesällen
Ministern Baronen
Kammarförv. änka
Kryddkrämaränkan
för detta waktmästaren
Afskede stats båtzman
Wijnskiänken
Bleckslagare
Bokhållare i kungliga krigskollegiet
Mågen stenhuggare drängen hos Hasling
Extraordinare Kammarskrivaren för detta Mantalskommissarien
Extra Ordinarie Kongl Hofpredikanten, Doctor
Sprit lagaren
Sprutlagareänkan
184 bredvid obebyggd tomt
Ord. vaktmästaren vid Sjömanhus kontoret
Hovprästen hos presidentskan Gedda, magister
För detta skomakaren
Kofferdie ?
11 Volontären
Kattfoten
Artilleri Sergiantsänkan
HofPredikanten hos högwälborna fru grefwinnan Törnflycht Hr Magister
Strumpvävare under Poulsson
Brandmannen
Bokhållaren och Kassören
Budbetienten
Assessoren i Kongl Cammar
Portieren vid Kongl, Comedien
Stats uppsyningsman
Tapetmakaren
Hantl:
Stadsnotarie
Skomakaränka
Borgaren och handelsmannen
Avsk. Tegelslagaren
Modren Båtsman Enkan
amiralitets afskedade volunteuren
Stads Soldaten
....arbetaren und. Siöberg
Föredetta Sprit langaren
Jungfu
Schoutbynacht
Politie bäraren
X Wäbeln wid Öfwersten wid Ridd. Lilljeswärds Regemente
Extraord. Kammarskrifv. i Kongl. Krigs Collegio herr
Svägerska till Anders Kiellström
tobakshandlare
Extra ordinarie ...vid kongl Artelleri magister
Artillerifältskärsgesällen
Klädesfabrikör
Barnhuskyrkoherde Magister
Pastor vid Holländska kyrkan
Slaktmästaren wid Anis kammaren
Lifskräddaren vid Kungl. Hofvet
Det yttersta
Löjtnant
Notarien vid Stadens högt:de Kammarsrätt herr
17 Skräddaregesällen
Extra Kontorsskrivaren
Murgesälls Enkan
Trumpetaränka
Wangmakare ålderman mäster
Hattmakaränkan
Fändriks Änkan Fru
Månglerskan
Oförmögen Leutnant Änkan ifrån ... fru
Vaktmästaren vid Bemedlingskommissionen
Sillpackaränkan
Coopvaerdie sjöman
Möldragerskan
? vävarelärgossen
Fäktmästaren ?
Kaffekokaren vid Kungl: Hovet
Avskedda Ryttaren
Modern Rusthållareänkan
Lakej hos danska envojén
Hushållerska överskärargesällänka
Auctionsbetienten
Tienst gosse
Syster
Arklidrängsänkan
Kungliga hofcapellisten
Hof Fouriern
Manufaktori
Skomakar Änkan
22 Kammartjänaren
19 Lärdrängen
Trappan
Kongl. Lifdrabanten, wälb-ne herr
Coopvaerdie Köpman
Porcelleins Läringen
Contoirsskrifwaren i Riksens Ständers Banco
Tygvävare
Boktryckar gesällen hos Momma
Tygpressare änkan
Brand Soldaten
Porslinslärlingen
Avskedade Båtsman
Amtsunderskepparen
Ammiralitetshögbåtsman
Sammetsvävarelärlingen under Norin
Skeppstimmerman vid Classons varv
Cassa Skrifvaren vid Posthuset
muraregesäll
Silkesstrumpfabrkanten
Timmerman vid Skands varvet
Skomakaren und. ..Herr Skråtten
Stolmakar mäster
27 Boddrängen
Stadsvaktsänkan
Sockermästaren
Buldans Wäfw.
Artill. Handtlang.
37 Gardesänkan
Spinnare
Strumpvävare
TAffel täckaren vijd Kongl: Håfvet
Trädgårdsmästareänkan, madame
Wacktmästaren wid Kongl. Håfwet
Skomakaregesällen under Hallrätten
Grevkusk änkan
3 ogifta soldater
Vaktmästare vid manufakturkontoret
Handelsman och kryddkrämare
19 Ullkammare
12 Sidenvävaregesällen
45. Skräddaren
Skräddaregesällen hos M-r Hedwall
Garnis. Corporal
Högvälb. friherinan
Stenhuggardrängen
murdrängänkan
Extra Ordinarie Ingeneuren vid Kongl. lantmäteri Contoret
Gardes Soldath änkan
Ingeniuren vid Kongl lantmäterie kontoret
Claveristänkan
Tobaksspinnaregossen
Artilleritygskrivaren
Cancelliepostänkan
17 Skomakare
Peruquemakare Enkan madame
Fänriken ?
Jungfrun und. Furubom
Klädvävaregesällsänkan
Spantläggaren
Tygväfvar gesällen und. Nettelblad
Guldsmeds gesällen
för detta hammarsmeden vid Härrs bruk
Casseuren
Cammartienare hos hr Bergsrådet Rudbeck
10 Sergeanten
Tobaks Fabrikören
Intendentänkan
Wid dito stall
Ullklipperska hos grefvinnan Etienne Bousquet
Förman vid Gard:
Släktingen ...
Vaktmästare vid Accisen
Mans drängenens änkan
Gull och Silferne Broderaren
Apolgisten magister
Instrumentsmeden Mäster
Kammarskrivare
Fördetta Fältväbeln
Extra ord Kanslisten vid ? Societeten
Son Direktören
Conducteuren wid Kongl Fortification Hr.
Vice Notarien, Registratorn i Kongl. Commerce Collegio
Amman, kvinnspersonen
f.d. källarmästare
Sjö tulls besökare?
Änkanm efter Joh. Biörn
Dottern, sjömansänkan
Artilleri hantl.
Metall Fabrikören
Ordinarie stadstjänare
Repslagare
Naucks son
Estoffvävaren
Stånd Drabant Norbergs hustru
Pilträdet
Mormodern Änkan
Collega Schola
Cancellie Sekreteraren, Riddaren av Kungl ? orden
mästaren under Örnbeck
Coopwardie Skepparen
Dahlström
Porslinsarbetare
Wijnskiänksenkan Madame
Bagare
Comoediantska
Lif Drabanten
Öfwerwinmästaren Hr.
Svärmodern RyttarÄnkan
Timmerman på borgmästar Kierrmans varv
Brorsdottern Jungfrun
Banco Bokhållaren Änkan Mad.
Sämskmakaren
Apotekaredrängen
Kofferdikarlen
Skräddareenkan
Gatläggaren
General auditeuren
Strumpvävare hos Toutin
Gard:Trumslagaren
mathias
Kungl Gardes Soldaten
Cancellisten i Kongl --- Contoiret
Kiöcks drängen vid Kongl håfwet
Dubblererskan
Rundbergs Enkan
Håfdansmästareänkan Madame
Porcelliansdrejaregesäll
...Quinnspo.
Svågern murdrängen
Brandvaktscorporalen
Avsk. Båtsmannen
Linvävare
Vedbäraränka
Överskäraren
Svärdfejaren Åldermannen
Kongl. secreteraren, wälb. herr
Katthuvudet
Disciplar baron wälb:ne herr
Snörmakare Enkian
Ammiralitets skeps byggmästaren herr
Pigan hos Zetterberg
Silkeswäfw:ges
Hovslagare
Hovkonterfejare
Kamrer i kungl kammarkollegium
trädgårdsdrängsänka
Skomakare Gesellen
lofl Fabriqueuren hr
Kanslisten
Auscultanten Sonen
Sjökaptensänkan
Fågelfångareänkan
Borgraen och krögaren JohHall gift med 2 dötrar har god .. modern .. håller enja Catharina Isaacsdotter, bebor ... gård, och hålletr krog.
28 Tienstflickan
Hovpredkanten
Myntarbetaren
Vaktmästaren hos hans Kungl: Höghet Prins Gustaph
Avsk. Gardesfuriren
Fält...aren
F d besökare
Byggnings-och Matrikelskrivaren v. Kungl amiralitetet
Capitain och Riddaren wälborne
Matts
Bref daragaren wid Påst Contoiret
Medaljörsänkan
Hovslagaren Mäster
Slottsvattenbäraren
f d Sjömannen
Mantalskommissarien öfver Uppsala län
Krögaren och Borgaren
Adiunckten Magister
Fänriks Frun
Skrub. und Grundberg
Borstbindarålderman
Gardist änkan
Extra Silpackaren
tyg ? gesällen
Blekholmen
Linvävaren
Kockhustrun
Extra spannmåls mätaren
Murdrängen und. Roos
Afskedade Statsvakten
Kamreraren i Kongl. Cammar Collegio herr
Gatuläggaren
Swärdfäijaremäster
Informatoren Studiofus
Extraordinarie Contorsskrivaren
Contoirs Betiänten
Boktrykargesällen hos Momma
Bagargesällhustrun
Bodgåssen hos Johan Norling
Kammartiänaren hos Praesidenten Rudenschiöld
Stadstjänaren vid rådhuset
Kyrkioherden wid Fransyska Reformerta Kyrckan Magister
Kavaljer hos prins Carl, Major och Riddare
Extra sill?makare
Pastoren vid Kungliga Artilleriet magister
Ordinarie uppbörds ? vid ? Kontoret
Kongl lif Drabanten välborne
Riksrådet Baronen
Överskärar Gesällen
Systerdotter Jungfrun
3 st döttrar
Handelsmannen ock Klädeshandl....
Extra Kläddrängen ?
Fikonaträdet
afl: kämnären Sondels Enka
Rustmästareänkan
Coopverdie Siöman
Wagtmästaren wid Controll Contoiret
Buldansvävareänkan
Såckerbruksdrängen wid Loheska bruket
snörmakaren
Järnbärareänkan
Accisskrivareänkan
Flickan hos Dahlmanson
.... skiäraren und. Hallrätten
Håfintendenten Herr
Afledne Handelsman Brandels änka Fru
Drängen hos Frank
Arbetareb vid Berliner blå Fabriquen
Skeps timmer man
Stadsuppsyningsman
Ordinarie sjötullsbesökare
Kammakare
Vågdrängsänkan
Afskedade landz soldaten
Cattunsarbet.
...Änkan
Land Sekreteraren
Båtsmans Änkan
Avsk Rotebåtsmannen
? duksvävaren
Timmergesällen under mäster Fröman
Extra ? Arbetaren
Kommissarien Revisorn i Kungl: Kammarrevision
Änklingen
Klädmätaregesällen ?
Hovjunkaren, Baron
Lands Skomakare Enkan
Tygvävaregesällem
Sjuderskan, fru
Contoirs skrifwaren hos Håf Kamrerare Gröning
Piga hos Slaktare Hasselgren
Lazaretsdrängen
Generalauditören
Löjtnant vid armén
Högvälborne fru grefvinnan
Före detta damskomakaren
gördelmakaregesäll
Laboristen wid Berlinerblå Fabriquen
Tyska Överskäraregesällen
Spritlangaren Änkan
Jungfrun und. Ekstedt
Skräddar Änkan und. Dalmansson
skomakare gesällen wid Wallenii privilegierade sko fabrique
sko makare ålderman mästare
Caniclisten i Kongl. Cancellie Collegium
Logarvaren mäster
Hästhufwudet det andra
Gardis soldats hustrun
Trumslagareänkan
? Rådet
Skepparen och Borgaren i Åbo
3 lärgossar
Fiskhandlaren
Slottsbyggmästaren
Enspännaren vid Landskansliet Lenboms änka
Varvssmed
Fördetta Askultanten
Lönedrängen
Skrubbl
Pigan und. Grafström
Porslinsritareänkan
... und. Malmsten
Extra ord. fortifications byggmästaren
Contoirs Betjänten
Sidenvävaremäster
25 Murdräng
Uhrmakaren Mr
Perukmakaregesällen
f d Kryddkrämaren
Handls Enkan
Tygmäst. ges., under Obbarus And. Willmans gård
Cancelisten i Kongl Commerce Collegio
Trädgårdsmästare och borgare
Ordinarie Vedbäraren
Amtstrumslagaren
Lön Drängen
Extraord: Contoirs Skrifvaren
Urmakaremäster
Kirurgänkan
? hos Töllberg
Ullk. hos Grunberg
Sockerbagare
Avskedad fänrik
Coopwaerdiekonstapel
113 Murdrängen
skrifwaren
Assessor änkan
Extr. X upsyningsman
Appretörsgesällen
Svågern Jonas Stens Änka
Kongl. Secreteraren
Vice Brandvaktsmästaren
Laquey enkan
Bat. Adjutanten Baronen
Kontors Skrivaren vid Södra
Skrifvaren
Extra contoirs skrifvare wid Generallandtullen
Föredetta Sterbhus E...
Ryttaränka
Ladugårds.Landets Öfra Del Samt Djurgården. Anno 1760
Siömans Enkan
? Manufakturisten
Licensiaten
Strängju...Pukaren
handtl: vid Kongl Artilleriet
gardeskorporalen
Lakejen hos herr Baron Frisendorf
Kongl. stall drängen
Amtsvolontären
F d Läderhandlare
F d coopwaerdiesjöman
Förridaren vid Kungl Artilleriet Albäcks hustru
Rotbåtsmansänkan
Kiöpmans änkan Madame
Handskmakaregesällen
29 Skeppstimmerman på Classons varv
Bokhållare enkan, Madame
Tengjutaren Mr
Bokhållaren i Rikets Ständers Banco
Tobacks arbetaren
Kvartersman på stadsvarvet
Afl. Kammarherren Gripenstiernas änka fru
Vaktmästaren i Riksens Höglåfliga Ständers Contoir
Dansmästare? änkan
Hofrätts påsten
Häradsskrivare
Hovförgyllaren
Skedvattensfabrikörsänka
änka fru
amiralitetsvollontörer
? ichtaren
Gardes sold:
Avsk. Mönsterskrivaren
Amman kvinnsperson
Spegelmakaren
byggmästaren herr
18 Fiskköparen
Rotebåtsmansänkan
Artillerisoldatänkan
Soldathustrun
Extraord. Contoirs skrifaren i Rikets Ständers banco
Wäktaren Lafrensens Enka fru
Slåts rådgifwaren
Besökaränka
Handelsman och Bryggaren
Amtskontorsskrivaren
Tullinspektorsänkan
Bokhållar
FältCammereraren
Sjötulls besökare
Coopverdibåtsmannen
Stenhuggar drängen
Landtullbesökaren
Dottern Spinnerskan
Klockareänkan
Barnhus Snickaren Mäst.
Controlleuren wid slottsbyggnaden
StatsCommissarien??
Contors gesällen
Tullskrivare Änkan
Pigan hos Jungqvist
Extraordinarie Kammardrängen vid Riksens Ständers Bank
Knappmakaren Mr
murgesällsenkan
Murgessell.
Bleckslagaren
Justitieombudsmannen
Extra ordinarie Contoirsskrifvaren i Riksens stenders Banco
Silkes tråds makaren Mäster
Afl. amts. Capitain Lieutnant Wittings änka fru
Revisorn vid Riksens Ständers kontor
Rektor Scolae Magister
Knappmakaren M-r
Borgrådet
Statz båtsman
Skoomakare mästare
Snickarn und.Hall rätten
Tornväktaren uti St:Nicolai församling
byggmästaren wid Kongl. Amt. wälborne herr
Quins Person
Amts Blockmakaren
Sadelmakare
Bomullsstrumpvävaremästaren
Vävareänkan
Contorsbetienten
Snörmakaränkan
Medinteressenten
Metal Arbetaren
avsked. brandvakt
Extra Prädikanten hwid Kongl. Gardet herr Magister
Porslinsdrejaren
Slottskanslibetjänt
Skrivaren vid Renskrivningskontoret
Bondänkan
Kongl. Hof Trumpetaren Hr.
Bagaren M-r
18 Copherdie Styrman
30 Timmerman vid Stadsvarvet
Trädgårds Drängen
Näs..makaren Åldermans Änkan
jungfru under Wiese
Sergeanten vid Lillie Swerske regementet
Bagaren Mr
Son Porslinsritaren
Stads
Excellence mm Riddaren o Commondeuren af Congl Majest Orden
Pigan hos obbarius
Assessoren vid Kungl Hofrätten
Ugglan
Uven den större
Mönsterskrifvaren vid Kongl: Gardet
Skepparänkan, Dottern
Pigan hos ?
Skråtimmerman und. Wallman
under Debroen
Trädgårdsdräng hos arkiater Hallman
vollontörshustru
Kautenskan
Lärgåssen hos Widgren
Skråtimmerman under mäster Sebastian Jacob
Fördetta Sågaren vid Kungl Amt
Handl
Extraordinarie kanslist
Uppbördskommissarie
Kammartjänare hos kungliga franska ambassadören
Åkare och borgare
E O Stadstjänaren
Fogde Änkan
Slotts Timmerdräng
Hautboisten
Ammirals wolontären
f d Mantalscommissarien
Taffeltäckaränka
Kakelugnsmakarmästare
Kgl Skrivare
Nr 2184. Sprutlagaren
Timmermansänkan, modern
Borgaren ock förre ...notfiskare åldermannen Änka
ord. contoirs skrifvare uti Riksens ... Banco med lön
Sjötulls besökaren
Spritdrängs Änkan
Contpoirsskrifwaren i Nabquen
11 Kocken
Tygvävaregesällsänkan
Bagaregesällänkan
Ryska legations Secreteraren
Daglönaren
Kocksänkan
Laqueijen wid Kongl.hofvet
Krögareenkan
Koff.sjöman
Jungfruarna
Murargesäll und. assistenten Westrell
Skråtimmerman under Thelich
Scholemagister änkan fru
Gesäll hos Erich Appelgren
Ord.brandvakt
Pension Adjutanten
Rotmästaren
Timmerman hos borgmästar Kiermans varv
Stensläggaren drängen und. Fristedt
Contors Betjänten
Perukmakarenkan
Vice Notarien uti Kongl Swea Hofrätt
Ormen
Musicus
Släktingen Pigan
Vävaränkan
Vaktmästaränkan
Siden manufacturisten
Bancokammarskrivaren
Jungfru / Flijserska
Notarien i Kongl: Krigs Collegio hr:
f d Portvakten
F d kanslist
Sandstenshuggaren vid Slottet
Besökaren avsk.
medicine doktor
Contoirs Betient
f d Svärdfejaren
Contoirs Canslist
Borgaren o Distilatoren
Ättike Bryggaren
Kansliråd
Bildhuggare vid slottet
dottrar
Barnskomakaren
Controllörsänkan
Smeden
avsk. Landsoldaten
Tobaksarbetaren hos Fabrikören Malet
Contorsskrivare och vice.....
Kungl. Hovpredikanten magister
Wangmakaren Mäster
Flicka hos Johan Ahlberg
Waktmästaren wid Högt.JustitieCollegio
Lärogåssar
Mätar änkan
Sergeant Hustrun
Sonen Organisten
Artillerikulstöparen
Gard.änkan
F d hattmakare
Murmästaren
Skogvaktaränkan
Solfjädermakaren
Ringerskan
Kusken hos herr general Lifven
Tygväfvar gesällen und. Ryman
Garvareänkan
Sekreteraren vid Kongl Hofrätten
23 Skomakaren
Garnis. Corporalen
Skoflickaren Åldermannen
Mågen Copherdie Skeppare
Sjuderskan, madam
Ryttmästare änkan fru
Hust
Ord: Mätaren Bokhållaren
Stadstjänareänkan
Snörmakare Bandfabrikör
Hingsteridaren vjd Kongl. stallet
Rådmannen Edel och högaktad herr
Lands soldatenÄnkan
Cooph Köpmannen
Afskedade spritlagaren
Timmermansdrängen hos mäster Fröman
Avsk. Gesällen
Skrivaren Mäster
Tobaks arbetare hos Schiöborg
84 Gardiessoldaten
Sidenvävarlärling
Tröjvävaregesällen under Igelberg
Gross Handlaren
D:o Änkan Madame
20 Sjötullsbesökaren
Extraord: Cammarskrifvare vid Stora Siötulls Contoiret
Dräng hos Forsberg
Målaregesällsänkan
? hos Nils Pauli
Orgeltrampare vid församlingen
Gard:änkan
Gatläggaränka
Underofficeren
Kongl. Laquej-änka
...Krämaren
Ord.klåck ställaren vid kongl slåttet Ulriksdahl
håf skräddaren hos franska ambasadeuren
tjenstflickan
Hökaredrängen
Kläddräng
coopvaerdieskepparen
Extra Kontorsskrivareänkan
Överskäraredrängen
Frun till skomakare Niklas Dalstedt
Winkelhaken
Fabriqueren hr:
Åkaredrängen f.d.
Cancellist
Wäfwaren på fru Brandels Fabrique
Wäfvaren på Fru Brandels Fabrique
Lärgåssen hos Franck
.....hos Alnord
afsked Krono Båtts man
Sonen Gullgjutaren Mäst.
Tobaksarbetaren hos fabrikören Jockman
Extra Ord. Cancellisten i Kongl. Cancellie Collegio
Handskmakaregesäll
Cornetten
Statsrådsänkan
sonen Bodgåssen
Repslagaren
Volunteurs Hustrun
Swärfadren Artill. Handtl.
högvälboren fru grefvinnan
Håfnotarien
Modern Sjömansänkan
Barnhusskräddareänkan
SjömansÄnkan und.Nils Pauli
Vävaremästaren
Bildhuggare och manufacturist
Hustrun till Lars Lundquist
Artilleridrängen
10 Kyparen
afl: wynskäncken Homans Enka madame
Ryska köpmannen
f d Sockerbagaren
15 Coppherdie Skeppare
Afl Cancelie Rådet Sachs änka, grefvinnan
Gesällen hos Marnell
Daglönaren och hantlangaren
Gardes Sold änkan
Capellisten vid Kongl Capellet, Christ.Giörkes Änka
Extra brandvakts rotmäster
Stenhuggaren
Koff. kapten
F d handelsbokhållare
Timmer mans änkan
86 Gardessoldatänkan
Stalldräng
Twätterskan
Tvätterskan
Artilleritrumslagaren
Stöflett ? fabriueuren
Tobacksarbetaren
Fördetta Uppbördskommissarien
Amiralitets öfver skepparen
Posrlinsdaglönaren
Komminister
Klädvävmäst
sonen i läran
Tjänsteflicka
Ordinarie Bokhållaren Riksens Ständers Banco
Manufaktur Ko? Änka
Jouwilers Gesselln
Glasmästaren Mäster
Ullmelerarehustrun
SidenvävareGesällen und Dalmansson
Hofslagar Änkan
Kommissarieänkefrun
24 Skoflickaren mäster
Klädmäklaren
Svärmodern ? Änkan
GlasmästarÄnkan
Fiskköpareänkan
Målaren mäster
Beridaren vid Kungl Stallet
Köpmansänkan
Son, Skräddaren
Ordinarie HallRättsBetienten
Stånd drabanten
extra magasinsdrängen vid Kongl Amiralitetet
hus?dräng under mäster Zinke
gesäll under Högman
Såcker bruks gesäll hustrun
Bodgåssen hos Smedberg
Extra Kläddrängen vid Kongl. Husgerådskammaren
Handelsmansdotter Jungfrun
Timmermansänkan und. Turing
? Vävaremäster ?
Kunglig kammartjänare
Auktuarie i Manufacturkontoret
Åkaränka
Dottern Skräddaregesällänkan
Sadellmakareänkan
17 Snickaren mäster
brukspatron, wälborna
Myntdrängen
ddrängen
Pigan hos Åman
Pigan hos Holm
Afskedade Wollonteuren
friherre
Soldaten v överste Liljesverds Regemente
Artill.Hantl Carl Lintner i Pommerns hustru
Skräddaren Mästaren
Trumslagarehustrun
Svarfvareålderman Mäster
Kammartienare
Bruksinspectoren
Föredetta Conterfejaren
Avskedade Ryttaren
Constapelshustrun
Hovkapellmästaren
Pigan hos von Steyern
Piga hos Johan Ahlberg
Silkes Mästaren
Tygväv. verkgesällen und. Ingman
..
Pigan hos Kylander
Tunnbindarmästar Änkan
auskultanten i Kongl Håfrätten Herr
Borgaren och mjölnaren Mr.
Tapetarbetaren
Tunnslagareänkan
Coopvaerdie Capitain
Philosopie Candidaten
Avsk. Furiren
Fyrmästaren
Kryddkrämareänkan
Capitains änkan fru
Revisoren i Riksens Ständers Banco
Guldsmeden mästaren
Klädesmanufakturisten Christ Rampos änka madame
Klockaren vid Kongl: Hofkyrkan
Svarvaren
Välborna fröken
Bodgåssen hos Kiellman
Spinnh. pigan
Upsyningsmansänkan
Cancellisten Baronen
Förre ...Gesällen
105 Cooph Sjömannen
Fosterdöttrar
Lärgossar
archlieskrifvaren
Brunkhalsen
Konduktören
Amiralitetsskrivareänkan
Präsidenten
Avsk. Sergeanten
skolflickmästaren
Kammarråd och riddare
Assessoren i kongliga Svea hovrätt wälborne herr
Amts ? timmerman
Med. Doctoren
Gatuläggareänkan
Kofferdiematrosen
Provisor
Amiralitetssmed
Klädvävarmäster
Mantals- och Upbörds Bok för Sta Clara Wästra nedra del uti Stockholms Stads
Bodgåsen
Contoirsgåssen
Cadetten
Kongl. Laqueijen
Bokhållaren vid Stats Contoret hr
Skomakaren Hr.
Före detta tjänsteman
Ordinarie PackhusKarlen
Ordinarie kanslisten i Kungliga Statskontoret
Satinsvävaregesällen
M.....slagaren
Svägerska Jungfru
Mätaränka
210 Gardessoldaten
12 avskedad gardessoldat
24 Spolerskan
Slaktardrången
Kardmakaren
Adjunctus, hr magister
Spanmåls mätare enkan
Guldarbetaren under hallrätten
ÖfwerInspectoren herr
10 Tvagerskan
Pigan hos Johan Schultz
Pigan und.Jan Pauli
Hus Pigan
Banco bokhållare
Kocks drängen vid konungens Kök
Porslinsformaregossen
Enkerevisorn
dränge
Cancellisten i Kongl: Cammar Collegio
Hovmarskalken
Glasmästargesällen
Nålmakaren
Ord.Sty...Mästaren
Ryttaränkan
Hjulmakaregesällen
kammarskrifware
afl: Fändriskan Freidfeldts Enka fru
Sandstens Huggaren
Sotaren
Förtenningsfabriqueuren
Hallräts Skoomakaren
Brandwacktmästaren
Hyrkutsken
Skoo makaren Mäster
Waxduks Arbet.
ofärdige skräddar Drängen
Tobaksarbetaren hos Jacob Hofving
Kopparslagar ...Änkan Madame
? byggaren
Vaktmästaren vid Packhuset
Communistern h: Mag:
mästerÄnkan Madame
Metal Fabrikören und.Previllegien
Skepps timmerman på Classon varv
Släktingen gossen
Artillerisnickaregesällen
Avskedad löjtnant
17 Klädvävargesäll
Gelbgjutaren mäster
Tygvävargossen
Avsk. StadsBåtsmannen
F D Åkaren
Fördetta Stånddrabanten vid Kungl Hovet
Hökareänkan Madame
Avskedda Hantl
F d hökare
handelsmannen Starbus Enka
för detta Studenten
Cancelierådsänkan
Tobaksarbetaren hos Wilhelmi
Borgaren från Borås
Avskedade vindbäraren forts f föreg sida
Cardewansmakaren Mäster
Ertinisten?
Kusken hos Carl Johan von Hausswolff
Föredetta Krögaren
Bildhuggar änkan
Boktryckaregesällsänkan
E O Uppsyningsman
4 ogifta gardessoldater
Sold-n
Afskedade uppsyningsman
Fru grefwinnan och Rixrådinnan
Mågen garfvaren Mäster
Vaktmästarhustrun
Avskedade vedbäraren
Hanskmakar gesällen und. Brumer
Fördetta vinskänksänkan utan all näring
SjömansÄnkan hos Lorentz Pauli
Ullk. und Pinckard
Cancelisten
Inspectoren vid Kongl Lust Trägården
Badaren?
2 gesäller
Koff. jungman
F d bryggare
Amiralitetsöverskeppare
Furiren vid Kungl: Artilleri
bokförare
43 Åkaren
snickaremästare
Lärfvtskrämaren
Coopverdisjömannen
Brandvaktaren
Kyrkvaktaren
Siden. wäfer. Gesellen
Kyrkwaktaren
Föraren vid Kungliga Gardet
Extr ord contoirs Skrifwaren
Quins Personen
Artilleri hantl. hustrun
Kommisarien
Stadsvaktssänkan
Generalen greven
Guld och Silfverarbetaren
Fisk köpman
? Krämaren
Handelsmannen o ....
Krono Befallningsman Pett.Lindströms Änka
SjömansÄnkan und. abbarius
Blinda sjömansänkan
f d Kommissarien
Juvelaren
Avsk järnarbetaren
10 Gard. Hust.
4 st Geseller
Gard. Soldaten
Löjtnanten vid Kungl Artilleriet
Avsked. Gardes soldat
Piga hos Jonas Ström
Commendeuren wijd Kongl. amt wälborne herr
Sillpackaren Österwalls hustru
Traktören
Löpmannen ?
Pigan, systern
Öfver Diruchteuren wid Kongl. landtmäterie Contoiret
Ord. skepps timmerman
Filtvävaren
Swärmodren
Gardistsoldatshustrun
13 Systerdottern
Tapet Strykaren
Brandvakts Fältscheren hr
Urnyckelsmakare
Vice notairen i Consistorie
Anna Maria Helins barn
Contoirs Skrifvaren i Banquen
Controlleuren wid Stadsens Auctionskammare
Leutenanten vid kongl ammiralitetes Herr
Banco Cancellisten
Siomansenkan
Sågaren vid Slottet
Avsk. Landssoldaten
Avskedad fältskär
Timmer Mans Enkan
Mjölaren
3 bod Jungfruar
Sonen i Compagn
Mågen Snickaren
Glasmästare Änkan
Enka
Stadstimmermansänkan
Kofferdistyrmansänkan
Avskedad Artill.handlangaren
Organisten
Stads wagten
Skräddaregesällen hos M-r Planck
Öfwerste Lieutenanten wid Skånska Cawalleriet Grefwe
Garntvätterska vid Kongl Hofwet
Förre ...
s....fabriqcieuren Hr.
Dottern Handskmakareänkan
Handelsman Schröders änka
Furiränka
Ullsorterare
Revisoren
Pumpmakaren
avsk Gardessoldaten
Klädmäst.
Hovsekreteraren
? huggardrängen
Klockaren vid Tyska Kyrkan
Artelleri ?
Kiällarmästaren
Skantzen
? åldermannen
Kockänkan
tobaksfabrikörhustru
Sidenbandvävarlärling
Kongl Hofrätts advokat
Gardiescorporalstänkan
Commedianthustrun
Linvävaregesäll
Korpral vid kungliga Livdrabantkorpsen
för detta gatuläggaren
38 Kofferdisjöman
Contorsgåssen
Betienten
Hantlangaren
Interessenten
Avsk. gardistsoldat
Handtl.
Generall Majoren och Riddaren af Kongl. Swärdzorden Högwälborne Herr
Pigan und. madame Rettz fabrik
Timmermansdrängen und. mäster Walman
för detta Auteuren wid Swänska Comoedien
Kommissionssekreterare och kanslist i kungliga kanslikollegium
Extra ContoirsSkrifwaren i Riksens Ständers Banco
E.o. kanslist
Sjömans?
Handelsman Weylands magasin
f d Krögaren
d:o Änkan
Spannmålsmät
Extra Notarien uti Kongl.Hof ...
Plåtslagaregesällen
Skomakaregeänkan
Tobaksstämplaren
Stadshuggardrängänkan
? karlsänkan
Capitaein
Bank bokhållare
Handt
Uhrmakare gesällen
Bockhållaren vid kongliga wetten skaps academien
Rotbåtsmans hustrun
Strumpvävaren
Pådrifvaren und. H Carl Tottie
Kammarskrivare uti kungliga kammarkollegiet
Presserska
Brandvaktsrotemästarhustru
Coopherdieskeppare
Klensmeden
Gardesöversten
Sekret. vid Kongl Stads Contoret
Stads ....
Pigan und. Kysell
Avsk GardesCorpralen und. Capit.Carecteur, välborne herr
Capitein
Paris
Wågskrivareänkan madame
Tornväktaren vid Storkyrkan
Stadsingeniören
Murdrängen under Westrell
Ryska legations rådet
Capellbetjänten
Slåtsbyggmästareänkan Madame
Adelsryttaren
Drabanten
Gardiescorporalen
Murdrängen under mr Roos
Fogde hustrun
Kongl. Hofpredikanten, Doct.
Waktmästaren wid Gen.tull Arrende Societeten
Factoren wid Kongl. Boktryckerie
Tiensteflickan hos Norsten
Spolerskan pigan
Hovslagareänkan Mad:
Trossdrängshustrun
Korpralen vid Lillieswerds regemente
Art.lärfyrverkaren
Segelduksvävare
Skinnberedare fabrikör
Kläddrängsänkan
Kakelungzmålaren
Boktryckargesällen hos Hesselberg
19 systerdotter
Giördelmakaren Mr
f.d. snickargesällen
dahlberg
? Enka
Pigan hos Fernmark
Slutsskrivare änkan
portwaktare enkan
Statsuppsyningsman
Kavaljer hos prins Fredrik, Greve
Extra Cammarskrifwaren i Kongl. Krigs Collegio
Giördelmakaren M-r
lifdrabanten
Capitianen wid Kongl Artillerie
Mågen Extra Kammar Skrivare vid Kungl Komerse Collegium
Postmästareänkan
snickaregesäll
Byggnings skrifvar Änkan
Snickar bruks drängen vid Södra bruket
StadsarbetskarlÄnkan
Bildhugggare
Skräddar gesällen
Directeuren vid Comoed
Ord: Cancellie
Upsyningsman under handelsman Örn
Före detta skrifwaren
Kongl. Slottsgipsaren
Gard: soldat
Körsnären
En son
Sammetsvävargesällen
Capitianen vjd Öfwerste Lillieswerds regemänte Herr
Refendarien
Inköpareänkan
Filosofie magister & ...
Advokaten Prodels hustru Madame
Extraordinarie kammarskrivare vid kungliga hovkontoret
Arbetsgosse
59 Gosse
Gård Jungfr
Bokföraren Wolgenaus Enka madame
Pigan kvinnspersonen
Pigan Stenhuggaränkan
Modern Bond Änkan
Postiljonsänkan
Glänsaren
Wattubäraren vjd Slåttet
Lakejson
Handelsmannen Nils Svartz Änka
Pigan und. Bunge
Kongl Hof Tapetmakaren
Sidenvävarlärgossen und. Ekstedt
För detta Bagaren
Klåckaren vid Hedvig Elionore för sambling
Hökaränkan
Bränneribesökaren
Strumpvävaremäster
Adam o Eva
Pigan under Hudding
Kopparslag. Åldermannen M-r
Adjuncten Herr Magister
Klädesfabriköränka
Lands Secreteraren Höks enka
Skeppsänkan
Gardes Soldatsenkan
Bockbindar Ålderman
Hantlangare
Lärgossen ?
Hofslagaränkan
Vice ?
Strumpvävar Änka
Skotska hustrun
Krigs rådet fabriks tomt utan byggnad
Gardes soldats hustrun
För detta Mantalscommissarien Carl Sperlings enka
Riddarehuswaktmästaren
Kopparslagaren Mr.
Muraren hos ålderm. Körner
Fiskaren hos fransyska ambassadeuren
Volontärshustru
Klensmedslärgosse
fiskköpareänka
dess skrifvare
Stats vakts änkan
artillerie Constapeln
Ordinarie vaktmästare vid Nederlagskontoret
Repslagargesäll
Byggmästaränka
15 Sidenvävargesällen
Bergsgruvan mindre
Amma husan
handskmakaren i Helsingfors Peter Engelberts hustru
? hos Pihlman
Pigan hos Hanning
Bataljonsadjutanten wijd Lillieswerds regemente
Perukmakarhustru Le Clou
Pigan hos Bernegau
Ullsorteraren
Skoomakaregesellen
Avsked: Gard: Soldat
Avlidne Registratoren Lindenbaums änka
kvinnsp
Vice notarien wid Rådhuset
Kongl. Laqueien
25 Tjänsteflickan
Vice BrandvaktsRotemästaren
Sjötullsvaktmästaren
Skrädddaren Mr
Besökaren wid Bränneriet
Skrubbaren
Casseuren wijd Kongl. Fortification
hushållersk jungf
Rustkammardrängs änkan
Krögerskan
Artillerilärkonstapeln
Tobaksspinnargosse
Bancobokhållare
Capitains Enkan Madme
Herredräng. Sellbergs Hustru
Agenten herr
K?
Håller krog no 328
Mässingdragaren ?
Bokhållaren vid S... kontoret
Skomakaren Mr
Guldsmeden
Marsvinet
Brunnsmästaren vid Norrmalms Surbrunn
Skomakaren M-r
Åkaren Molanders Enka
Extraordinarie kanslisten i Kungl. kanslikollegiet Hr.
Inköparen wid Kongl. Hofwet
Högwälb. fru Grevinnan
Lärgåssen hos Plåtslagare David Appelgren
Bleckslagaren mäster
Ord. stadstjänaren vid ädla Handelskollegium
---hustrun, madame
St: Johannis fattighus bebos av
Överskäraren mäster
Glasmästare
Cancelie Bockhållaren i Kongl. Cancelie
Bokbindareåldermannen
Tobaksrullaren
Exstra ?
Economical Inspectoren
T...vid församlingen
Herr
Witläders Fabriqueren
Apotekaren Kaptenen
Flygaren
Klensmeden Mäster
Pastoren
Skräddaren Herr
Warfs och Inventarieskrifware
studiosus (student)
Amiralitetshögbåtsmanshustru
hustru fd cappeldräng
Murgesällen Weigetts änka
Huus personen
Afskedade sprutlagaren
Jutare
Mönsterskrivareänkan
....Handlaren Änkan
Afskedade land sekreteraren
Besökaren hustrun
Extraordinarie kanslist vid Generaltullarrendesocieteten
Trägårds drängen
Färgaren
Modern Mademoiselle
Husan
Sadelmakaregehustrun
Vaktmästar Inspestore Änkan
Plyserskan
Stadsvaktssoldatänkan
Artillerifyrwärkaren
Kypare hustrun
vice Corporalen vid Kongl: Lif Drabante Corpsen h:
Bryggaren och handelsman
Artillerifyrvärkaren
Wacktmästar änkan
Handlaren
Lärgåssen hos Snickaren Erstedt
Pumpmakare Mästare
Ryttare änkan
Tygvävargesällänka
Klädvävaremästaren under Wollgenou
Fördetta Kofferditimmerman
tobaks ? änkan
Kanslist
Advocatfiskalen i Kongl Commercie Collegio
Ord Kontorsskrivaren
Bandväfverska
Capellisten vid Capellet
Tygmästareänkefrun
Rotmästaren wid brandwachten
Klädmäklare
Sidenvävarelärgossen
Bokbindareänkan Madame
HusBagaren Nymans Enka hustru
10 Gard. Soldat Hustrun
Copsten
Stalldrängen Lundbergs hustru
Hattmakaredrängshustrun
Geäll
för detta Skutskepparen
Båtmans änkan
Companion
Bagar bod hustrun
1 son, 1 dotter
? fabrikören
Före detta sjömannen
Kapten Leutenants Änkan fru
Murardrängen und. mäster Roos
Buldansvävaren ?
gesällen under Kiörner
47 Vaktmästaren
43 Väverskan
Brorsdotter
waktmästaren
Banco Bokhållaren Änkan
Klädes Fabriqueren i Compag. med Cansou
Extra Cancellie Pgssen
Gesällen hos Norell
Stadssoldatänka
Coopwaerdieskeppare
Glasmästaränka
Fabrikfärgare
Avskedad spannmålsmätare
Extra ordinarie Cancelisten i rigsens ständers Banco
Tullnären
Cooph Båtsmannen, Lokatten hos Madame Futtie
Brukstimmerman wid Södra Kiämnärs Rätten, med lön
Stenhuggaren mäster
Sidenmanufakturisten
Spinnerskan änk
Gard: Soldaten
bagaremästare
Kammarskrivareänkan
Bläckslag M-r
Afskied. Ameralitets Constapeln
Ord Vaktmästaren
Timmerdrängen under åldermannen Sebast
Skräddargesällen hos M.Lund
Siden Fabrikören
Kongl. Håf Musikanten
Registratoren vid Kongl. Siötulls Contoiret
Guldsmedsenkan
Piga hos skoomakare Eric Bergström
131 Copherdie sjöman
Tiänstflickan
Kammarskrivaren i Kungl Kammarkollegio
Repslagaregesällen
Sonen Lärgossen
34 Gardiessoldatänkan
Kammardrängen vid Kongl. StatsContoiret
Kyrkovärden herr docktor
Copherdie Skepps timmermans hustru
Kompaniskrivaren vid Kungl. Amts. Volontärkompani
Handelsman Hägströms Änka, Fru
Kammakaren
Spannmåls Handlaren
Gard.Soldaten hustrun
Skeppar Änkan
Cappelansänkan
Kämnaren
Discippeln
Dykärret
Guldsmeden Mr
Friggan
Vice Brandwagt Rotmästaren
Kockshustrun
Notarien vid ? Justitie Collegium med lön
Före detta Kutsken
Murgesäll under Weigetts änka
Förråd drängs Hustrun
Extra Stadskanslibetjänten
Avsk. Gardeskorpralen
Handelsmannen ock krämaren
coopv. siöman
Smeden vid Porselians bruket
Parasollmakaren
Keijsaren
Kammarherren Schönfelts änka fru
Son Garnisonssold:
Svarvaren mäster
10 Lärgossen hos Harwick
13 Hovskräddaren
Fiskköpareåldermannen
19 BrandvaktsRotemästaren
Kaptenlöjtnantsänkan
Stören
amman qvinnspersonen
Timmerdrängen under mäster Fröman
Extra Contoirsskrifvaren vid tullarende Societeten
Handl änkan
1173. jungrfun
Vaktmästare vid hall- och manufakturrätten
gossar
Pigan hos Hallin
Snickare under Hallen
Volonteuren
Jägareänkan
Konstapelshustrun
Arklidrängen
Kontorsskrivare vid Sjötullskontoret
Fabriksnickare
Amanuensen vid Kungl Biblioteket
Lotsinspektoren
Änkan till fabrikören Hieronimi Hermanis
Doctorn
Arkliedrängänkan
Ord. Cancellisten vid land tullen
10 Stadsbåtsmansänkan
kammartiänaren
Fördetta Extra Kontorsskrivaren
Hovskomakaren
Krögaren ock borgaren
Mågen Bränneribesökaren
Köks enkan
Amtskepparehustrun
Afledna Commercerådet Kruus änka fru
34 bodgosse
Stadens Pådrivare
Controleuren
24 Lakej
Gumman
Smedsgesällsänkan
Capitianen i Fransk tiänst och Kongl. lif Drabanten herr
Auscultanten wid Rådhuset
Ullplyserskan
Överinspektorn
Sergeanten vid artilleriet Olof Eklöf är commenderad wid armèn, hustrun
Extra Rotmästaren wid Brandwakten
Sprutslagare änkan
Mjölnar ålderman
Krigs timmermansdrängen und. Arsenalen
Spant lagaren vid No 8
Kongl. Hof Cappellmästaren
Gördelmakare
F d skomakargesäll
354 dotter
Stenläggaregesällen
Extra sillpackaren
Cancellie Egren
Extra Wachtdrängen vid Kongl. Retten Skogs academin
Trosdrängzhustru
Uhr Arbetaren wid HallRätten
Extra Ord. Contoirsskrifwaren vjd Kongl. Påst Contoiret
Lärgåssen i sidenskoofabriquen
Lärftskrämaränka
Silkesvävaregesällshustrun
Skärsliparålderman
Mannufactör
Handels?
Garvare änkan Mad.
Bergfallet
15 Porslinsritaren
Rådmansänkan fru
Ingeniören
Murardrängen und. Kiesner
Ringaren vid Kongl Riddarholmskyrkan
Windrufwan
Mässingsslagaren Mr
Miniatur målaren hr:
Aktören vid Fransyska Truppen
Boktryckargesällsänkan
Fabrique Snick.
Mjölnaren ock Borgaren
Skomakare Mäster
Avlidne Hökaren
Järn... änkan
Stärbhus Camereraren hos Falker
Artilleriehantl.
Kaptensfrun
Stats båtsman
Släktingen Skoflickaren M:
Tobaksarbetaren und. Westlöf
Garderobs drängen vid kongl hovet
Tobaksspinnaredrängänkan
Kofferdikaptenen
Professoren
Bergsprängareänkan
Jungfru Mademoiselle
Klädesvävmäst. under Pinckart
F d färgmelerare
Glasmästareänkan Madame
frun
Tygvävargesällen
tegelslagardrängen
Häradsfogdeänkan
Bryggaren Nils Åhströms gård disp.av
Strumpväfvar gesällen und. Berg
Ullkammaren Änkan
Bagaren Änkan Madame
Löjtnanten vid kongl Art herr
Ryska klockaren
23 Skutskepparen
291 gesäll
Lärjungen
Coopvaerdie Skepparen
Stads Secreteraren herr
Brandvaktshustru
snörmakaren och borgaren mäster
Cammartienaren hos hans Kongl. höghet
Rotebåtsmanshustrun
Svärmoder Fru
Kopparslagare
Handelsman och lärftskramare
Sockenhandl.
Sinkaren
Mågen Handelsmannen ifrån Borås
Stats timmerman änkan
Handskmakareänkan
Avskedade Trumpetaren
Silkes ?
14 bryggare
Löjtnantänkan
Ges.
Presidenten Baronen
Ord. Vaktmästaren, Inspectoren
Skomakare Enkan
59 Skomakaren mäster
Spinnerskan Jungfrun
Hust.
Avskedade besökaren
Murargesäll Änkan Mad.
Extra d:o utan lön
Ålderman
Copph Kaptenen
Extra Kontorsskrivaren vid Danvikshospitalet
Sjuklige Hospitalssnickaren mr
Garntvättare
Skärslipare
Bancokammardrängen
Tobaksmanufacturisten och Caffekokaren
f.d. Artillerie Constapelen
arbetare vid fabriquen wärkgesällen
Sekreteraren Ljunggrens änka
Fabriques gossen
Commercerådsänka
Bagargesäll
Vagnmakarålderman Feifs änka Madame
Tröjvävaremanufakturisten
Brodern dräng
Lakej hos hans kunglig höghet kronprinsen
Cicilleur
Mågen Gesällen
Extra Betienten wid Kongl. husgeråds kammaren
Snickaren på Kungl. Teatern
Tunnbindarmäster
Gesällen 24 år
Gardestrumslagaren
Avskedade Rotbåtsmannen
Besökaränkan und.Nils Pauli
17 ? Änkan
Coopv.Sk.
Tienstedrängen
Lanttulsbesökaren
Brandwagts Enkan
Fändriken wid Kongl. Gardet, Baron
Aflidna Bergsrådet Collings änka fru
Piga hos Swen Forsmarck
Kardare
F d revisor
Smedsgesällshustrun
Klädesvävare mäster
Föree detta lif gardisten vi Kongl Håfwet
Kammarherren Wälborne Hr.
Skips-Byggmästaren utan Condit-n
Amiralitetes Leutenant
Handelsmannen Apelrots magasin
Colega vid Trevial Scholan
Överdirektör
Sidenfabrikör
Sillpackar änkan
Daglönaren wid Porcelleins Bruket
? hos von Meklen
Cattuns ?
Överste Löjtnant samt Commisarien
Fri vollontären hos kongl gardit
Amt.s Copherdiesjöman
Sprutdräng
Modern, Madame
Pigan his de Rourrois
Löndrängen hos Widgren
Extraord: Kongl. Bibliothekarien
Mademoiseller
Vaktmästareänka
Löjtnantsänka
Bokhållaränka
F d perukmakargesäll
Avsk.Brandvaktskarlen
Sidenmästaren Fabriqueuren
Stalldrängänkan
f d Informatorn
Dottern Fröken
Ryska Handelsmännen
revisionssekreterare
Mästerkock vid Kongl. Hofwet
Siömansänkan
Överstinnan högvälborna fru grefvinnan
Medicine Doctor
Vaktmästaren vid Kontrollkontoret
Tobaksplanteraren under hallrätten
Magasinsdräng
Extraordinarie aftonsångspredikant vid Kungl Artilleriet
37 Ryttaren
avsk. Rotebåtsmannen
Ord: Contoirs skrifvaren
13 Krögaren
Instrument och Violinmakaren
Sprutmästareänkan
fänriksfru
Brandvaktänkan
Borgmästaren Högädle Herr
Mästaren wijd Socker bruket
Brand wackten
Pigan hos Siööberg
Kryddkrämaren o Handelsmannen
Klädvävaren mr.
Postinspektorsänkan
Kvinnopersonen
Extraordinarie Cancellisten i Kongl. Cancelie Collegio Hr.
Silkesstrumpvävaremästaren
Mjölnareänkan
28 tjänstflickan
Winskänken
Hattmakaren Mäster
16 Vinskänken
Krigs Rådet Wälborne
? Timmerman
Arbetarehustrun
Gardessoldathustru
16 Skräddargesäll
Hantl.änkan
Trädgårdsdrängen hos Engström
Kongl. Slåtsbilthuggaren
SkepparÄnkan hos Nils Pauli
Avsk brandsoldaten
Cooph Skeppare Änkan Madame
Gördell makaren ålder man mästare
medalleuren
Drängen Nils Gröndahls hustru
Tobaksplanteraren under Hallen
Tranhalsen
Tobacksarbetaren vid Siönborgs Fabrique
Avsked. Brandvakten
Inspectoren vid Consumtions accisen hr
Mönstringsdrängen
Dränghustrun
f d Kofferdisjömannen
skrifvare
Protokollssekreteraren i kongl cansliet
Kongl. stalldräng
Wice Revisoren uhti Kongl. Kammar Revision Herr
Pigan hos Biörk
koffssjöman
för detta Auschultanten
Hovrätt
Directeuren och Boktr^yckare
Överskäraren under hallrätten
Strumpwäfv.gesällen under Grafström
Tienstflickan hos Petter Rosengren
Fyrverkaren vid Kungl Artilleri
Komministern vid Hedvig Eleonora församling Magister
Tygvävaremästaren under Jan Pauli
Ordinarie Cacelisten
Ordinarie brandvakt
Handelsmansänka Madame
? sliparehustrun
Skråtim:n und:r Teulick
e Sjötullsbesökaren
...Änkan Mad
Siden Fabrikören Herr
Förman vid kongl Gardit
14 Brandvaktskarlsänkan
Gesällenår
Skråtimmerman under mäster Schall
Volontärsänkan
TrädgårdsdrängsEnkan
Kamreraren uti Brand- och Försäkringskontoret
Byggningsskrivare vid S:ta Marie fattighus
Ordinarie sillpackare
Afskedde
Coopvaerdieskepptimmerman
Sidenförlagsmästaren
Hofpredikanten Magist:
Aktuarien vid Reduktions ?
Skoflickar änkan
Bokhandlaren
Skrublar. under do
Arbetaren vid Fabrikören Nyströms Fiolfabrik
Kammarfru
Sonen, Cancellisten
Gaml. Pigan
Murdrängz Enkan
Slottsmurmästareänkan
Skrå timmerman wid Hr Sontag
Holländska förre ... vid holländska kyrkan
Ofärdige gåssen
Pagie hofmästaren
Tienstflickan hos Arndt
Drängsänkan
Före detta murgesällen
Orgeltramparen wid Tyska Kyrkan
Överskärare
Gårdsdrängsänka
En dotter
bandmakargesäll snörmakargesäll
gl: skoflickaren Mr
Kakelungsmakaren Ålderman
Auskultanten vid ?
Murardrängen under Mad.Franck
Strumpkrämar dotter Jungfrun
Änkan efter
Tienst flickan
Fyr bytaren vid Kongl. håfvet
Contoire Skrifvaren vid Kongl ?Contoiret
Tull... vid Hammarbytullen
Svärmodern trägårdsmästaränkan
Glantzaren
Hovkamrerare
Capitains vid kongl. artillerie i Pommern herr
Lakejen, advokat, fiscalen, advocat, laqueijen
21 Snickaren
Fältväbelänkan
11 Timmerdrängsänkan
Mur Gessellen
Bokhållaren vid Brandvakts Contoriet
Bredthuggaren
Pigan hos Lorström
Kunglig håf secreterare herr
Informatorn Doctor
Högbåtsman
kammalakej
Extra waktmästaren wid Hof Contoiret
Öfwersten och Adjutanten wid Kongl. Lif Drabante Corpsen
Skooflickaren Mäster
Registratoren i Kongl. Cancellie Collegio
Vågkarlen uti Norra Viktualievågen
Ord. Vaktmästaren vid Kungl Fortifikation
Fänriken vid Åbolands regemente
Dantzikerska
Volontär, konduktören vid kungl artillerie
Systern Änkan
Ord. järnbäraren
Cooph Skeppar
Timmermansdrängen und. mäster Fröman
Timmermans drängen und. Fröman
Murargesällen hos assistent Westrell
Kungl Stalldrängen
10 Hustimmerman
Laggmakaren M-r
Extraord: Cancellisten i Riksens Ständers Banco hr
Silkeswäfw. Gess.
Amiralitetsbokhållaränkan
Jägaren
Varvssnickaren
Extramätaren
Livgardesryttaren
? duksArbetaren
Slaktardrängen hos Öhman
Skråtimmermansdräng
Ingenieuren vid Kongl landtmätericontoiret
Bokhållaren vid Sockerbruket
Faabriksarbetare
Kiörkio drängen lejd finska kiörkan
Tobaks vaktmästare und. Jacob Hofving
Silver Poleraren
Majoren vid Kungl: Artilleriet samt Riddaren
F d kanslist i kungliga kanslikollegiet
Spinnmästarinna
Tapetfabikören
Diamantsliparen
Adv. Fiscalen
32 Gardis Soldat Änkan
SjömansÄnkan und. Robsaum
dess syster
tygmästaren
Upbörds Betienten wid Brandwakts Contoiret
Notarien i Kongl. Kammar revision
Ambassadeuren
Inspectors änkan
Kopparslagaregesällen
Trädgårdsgesällen
Klädmäklerska
Borgaren och Skutskiepparen
Extraord. Cancellisten wid Gen.Tull Arrende Societeten
Afskied. Myntdrängen
Brukssmeden
Tulluppsyningsman
Trossdräng
Glassliparen
Hofrättsrådet Wälborne herr
Kanslisten i Kungliga Kommerskollegium
Notarien vid Norra Förstads högt:de Kämnärs Rätt herr
Instrumentmakaren
Director Cantor
Skutskepparen ?
Cattuns arbet. und. Debroen
Tygväfvar gesällen und. Nils Pauli
Skräddaregesäll
Boktryckaren
Murgessellen
Directeursänkan, frun
Borgmästaren Gust.Kiermans gård
Hof skräddaren hos wice President Rüüt
Vågkarlen i södra vågen
Fältwäbels änkan
Skrå timmerman under mäster Fröman
S...bärar Änkan
Ord. kammarskrivare vid kongl komerse collgium
Kongl Hofrätts advokat, fiskalen Änka Fru
Strandvakten
Högbåtsmannen
sejdelmakare?
Hujungfrun
Informatiorn
Miölnaren och borgaren
26 Gardieshustrun
..borgaren
Kaptensfrun fru
Piga hos Matias Böhm
Gumma
Filtstrumpberedaränka
trädgårds drängs hustrun
Medföljande borgare hyrkusken?
coop. sjöman
Tjienstflickan
Sonen, Kofferdikajutvakt
Timmermangesällen
12 Ullmelerare
Silkeskarderskan
Fänriken vid Kungl Gardet
Notarie i Åbo hovrätt
Parcumsvävargesäll
Spinnerska gardesänka
Kocken hos landshövdingen Oxenstierna
Afskedade rotbåtsman
Informat
Skomakarmästare
Gropen
Extra Fyrmästaren
Järnbäraren ?
Skräddarmästaren
Dotterdottern
tobaksarbetare hos Schiönborg
Kyrkovaktaren vid S:t Jacob
Ord. Stora Sjötullsbesökarn
Peruque makaren hos Ryska Ministern
?gesällen hos ? Fabriqueren Westerberg
Inhysesgubben
Murdrängen under mad. Weijell
Pistolsmedsänkan
Gard
Finska Fiskalsänkan
Hingstridaren wijd Kongl. stallet
Verkmästaren
Skepparn vid kongl Amiralitetet
Flanels ock Sarks...Fabrikören
Gesällen und. Turing
Extr. Kongl. amiralitets leutenant, år i Pommern
Ord. rotmästaren vid brandvakten
28 Madame
Reviseons Secreteraren
Parasollmakaren under hall och manufactur Rätten
28 Hantl änkan
Portvakten
Fabriqueures Enkan hustru
Överstinna
Lakej hos greve Hessenstein
Herrkuskänka
Geställen
BokbindareMäster
Kyrkiodrängen här vid församlingen
Kammarskrivaränkan
Holmskeppareänkan
Fattigbrödskokerskan
F D Ryttaren
Mölnaren
Murmästare
2 st. Preuska Soldat. under Lillieswerds Regemente
Ordinarie Canselisten vid Kongl arkitekts Collegium
Gördelmakareålderman mäster
Mallmakar mästare
Enka madame
Husdrängen hos Kejserliga Ministern
FabriksSnickaren
Kofferdibåtsmannen
Assessoren i Kongl. Bergs? Collegio
för detta hattmakare gesällen
Korgmakaren under Hallrätten
tjänstflicka
Skeppareänka
Cond. Gesällen
Extra spannmakarmästaren
Pigan hos Spång
Sammetsvävareänkan
Koff. skepp
17 Underskrift
---Mästaren lejd Cauly Fabrik
Mässings slagar Änkan
amiralitets skepparen
Bryggareänkan
148 ?
Brandwagten
Amt:s Vollentören
hökmak Enkan hustru
brandvagten
Sjömansänkan?
Maskinist vid comoedien
Kaptenshustru
Skomakar enkan
Docktor Medicine herr
Ordinarie Kammarskrivaren (?) i ??? Kammar Collegio ???
separationsvakt
Canccelist
12 Ryttarehustrun
Gardessold.
avsk. Kaptenen
Handelsman o Slaktaren
Hanskmakaren gesällen
e o Kammarskrivaren
Wiggen
Coopvaerdisjöman
Peruquemakaren ålderman
Fördetta Landssoldat
tobaksspinnaren
Kamreraren samt Proberaren vid Kungl: Myntet
Extraordinarie kontorsskrivare vid Brand- och Försäkringskontoret
F d varvstimmerman
Strumpbroderaren under Nils Pauli
Ordinarie Kontorsskrivaren
Svärmodren Enkan
Klockaren
Kvinnojungfrun
Strumpvävaregesäll hos Nils Pauli
bor hos sin moder: snickarmästar Änkan
Afvl Bruks Patron
handtlangaren vid Kongl. amt. byggninga & Materiel Contoiret
Stadstjänaren
Register på qvarteren
prästman
Hof Fourirs Enkan
F.D. Mjölnaren
Soldat Enkan
fru välb.
Pigan hos Helena von Torcke
Tienstflickan hos Renberg
Rotmästaren wid Brandwakten
Klädvävaremästaren
Tygvävaremästaren under Nils Pauli
Metallarbetare
Kornettdotter
Fabriksbetjänten
putskar ?
Stalldräng Enkan
Auskultanten
ord. järnbärare
Rotmästaren vid brandvakten
assistenten Willmans frus
Sonen Tobaksspinnaregossen
Jupiter mindre
Krukmakaren
Kofferdiesjömannen
Boktryckaregesällen
Kofferdskepparhustrun
Änkan till
ordin. Kammarskrifvaren i Kongl. Kammar Collegio wälborne
Afledna Upbördscommissarien Romas Enke Fru
Kammarskrivarhustru
Uppbörds skrifvaren
Stads Secreteraren i Örebro Lindboms enka
Spannmåls Handlaren Herr
Förre dubblings båtsmannen
Skrifvar Änkan Madame
Fältskäraren vid kongl lif Couren
Tobaksabetaren hos Fabrikören Hertulan
Löjtnanten vid kongl Artelleri herr
Porcelliens kitaren
Copherdie Båtsman
för detta Casseuren vid Brok auction h
Instrumentsmeden vid Kungl Krigskollegium, men sorterar under Hallrätten
Gesällen 22 år
Murgessell
Bodgåssen hos Quast
Notarien i Kongl statz Contoiret herr
20 Coopherdiesjöman
Tjänstgosse
Kofferditimmermanshustrun
Ord. Hofrätsposten
Pigahos klensmeden Bomgardt
Ullkrämaren under Kysell
Sky.....langaren
Förre ...notfiskar ålderman Destilatoren
HovslagarMäster
F d kammartjänare
Lakej hos greve Gyllenborg
Hovskräddarehustrun
Hallrättsskomakaren
Buldanswäfw. Enkan
11 Soldatsänkan
Capitainleutnant
Ord Kammarskrivaren
Informations Bokhållaren
Linvävaremäster
Tröjvävaregesällen under Pinckart
Kanslist i Kungliga Kammarrevisionen
Kämnären i stads kämnärsrätten herr
Sjömanshustru, mannen borta
Sidenvävavare hos Turing
Tobaksarbetaren hos fabriören Dimander
Fastern
Vågkarlen vid Norra Viktualievågen
Cassieuren vijd Sta Jacobi och Johannis fattig hus
Bobinerskan
23 Skräddargesällen
Skeppstimmerman på Djurgårdsvarvet
Badaren Hr:
Karduansmakaremästern
Hjulmakaren
Pig.
Murlärlingen und.Zincke
Coopvardie Capitain
timmerdrängen ?
Skräddargesällsänkan
Kungl Hovkappellisten
Besökaränkan
14 Copherdie timmernman
Krigs Cammereren hr:
Väktaren hr
Bodjäntan
Bagare gesälls hustrun
Strumpvävaränka
Stadsbryggaren
Cattunsarbet. Fabriqueren
Arbetsgåssen vjd Fabriquen
Slottstimmermansenka
Amt. Båtsmans hustrun
? hos Fröman
Gullgjutaråldermannen
Bomullsspinnerskan
Tobaks spin..gesäll und Kihlman
Extra Inspectoren vid Rytterie
Uppbördsskrivare
13 Sjöman
Assessoren H.
Tobaks Arbet.
Registratorn vid Generalsjötullen
Extra kalckmätaren
17 Pigan hos Turing
Pigan hos Romberg
Gard.
Lärodräng
Lantsoldatänka
Sockerbruksdräng
Skomakarmäster
Sten huggar gesällen
Interesenten uti Privilierade sidentygs skoofabriquen
Slottsvaktaränkan
Målaren Hallongrens ?
Strumpvävaregesäll hos Jan Pauli
Colega vid församlingen
Skogshustrun
Erollerade Cooph Sjöman vid Göteborg Esquadren
17 Läderhandlaren
Sjötulls?
Kammarskrivaren i Kungl: Kommerskollegio
d:o hos d:o
Tobaksarbetaren Änkan
Herr majoren
Stadssoldat
Klensmedsänka
Spolgosse
Parmmätareänkan
Hyrkusken f.d.
Nr 930. SprutlagareEnkan (Sprutlagareänkan)
Bryggaren, utan rörelse
har hos sig sysster dottern, Jungfrun
Murgesällen und. assistenten Westrell
buldanswäfwaren
Handelsman och Slaktaren
Ordinarie kläddrängen vid Kongl. husinrådhz kammaren
Avsk. Korpralen
? Mäster
Repslagareänkan
modern krögar Enkan hustru
Ringerskan Pigan
Leutenants Änkan Fru
Extraordinarie Kanslisten vid Generaltullarrendesocieteten
Stalldrängen i Kungl: stallet
Överskärargesäll under Pinckard
Krigsrådet wälb.
Jorde gumman staldrängs änkan
Mäster
Uppsyningsmansänkan
Silkesvävareänkan
Rector Scholae
Kopparslagaren mäster
Fransyskan madame
Ordinarie Kammarskrifwaren i Kongl Kammar Collegio
Hushållerskan hos Frank
Gardis Corprals hustrun
Timmermansgesällen und. mäster Bastian
F D Brandvakten
Uppassaren åt franska Cicelören Pantaljon vid Kungl Hovet
Förre ?
Ordinarie kammarskrifvaren i Kongl Kammar Collegio
Stads Arbets Karlen
Son Mästaren Hierpe
Ord. sillpack
Bonde Änkan und. appiarius
Ord. ...vid brandvakten
Kammarmusicus, hr
Fiskkiöpareänkan
21 Trädgårdsmästareänkan
Peruquemakareenkan, Madame
Körsnären Mr
Träsket 2
Körsnären M-r
silkesvinderska
Tobaks arbetaren under Fabriq. Meijer
Cornete änkan fru
Gelbjutaren Mäster
Cancelisten i Riksens Ständers Contoir
Majoren Hr.
12 Hantlhustrun
13 Vävgesällen
Cancelisten i ? ståndens Contoir
Öfwer Inspectoren vid Kongl landtmäterie
Änkan efter expediten Paul Bitherdt
amman qvinspersonen
Amman (?)
Pigan und.Siöberg
Skepps Klarerare Änkan
Mågen, hökaren
Svärmodern Skeppar Änkan
15 Kammarpigan
G. Pigan
60. lLieutenanten vid Brandvakt Compagniet
Brunkeberg
Notariehustrun
släkting till Gnospelius
Trädgårdsdrängen hos mäster Kiörling
2 ogifta Soldater
Stadssoldatsänkan
Hjälpkarlen
Dottern Jungfru
krydd kramaren
Comministern Magister
28 Skräddaren Mr
Wargierinngz Land Soldat
Jernplåten
stenhuggargesälls Enkan
Husägerskan Körsnär
Linvävaregesällen
Vaktmästaren vid Kungl: Artilleribesparingskassan
hofslagare mäztare
Hoboisten vid Lilliesverske regementet
Stenhuggargesäll
Ståndsdrabantänka
Fischalen Herr
Organisten vid församlingen
Artiller s
Kamreraren vid Lasarettlotterikontoret
Repslagaren mr.
Directeuren wid Musiquen och Organisten i St:a Clara
Skräddaren M-r
Guldsmedsänkan
Vul ? hos Siöberg
Underofficeraren vid Kongl ammiralitetet, Leutenant
Sidenstrumpwäfwaregesällen
Dotter hos Dahlmansson
Snickar mästar Änkan
ord Landtullbesökaren
Änkling
35 Skräddaren Mäster
Mademoisellr
Barnskomakaren under Hall och Manufactur Rätten
Afskedade stads båtsman
Tobaksarbetaren vid Schönborgs fabrik
Afskedade besökaren
Karaktäriserad Assessor
Kongl. Lif Drabanten
Slaktaren och handelsmannen
11 Discipeln
Kammar revisons rådet wälborne herr
24 Kofferdisjömansänkan
Kammardrängen vid Amts Kansli
N:1 Mantals och uppbörsbok St Catarina Församlingt Södre Del för år 1760
Capitianen vid Kongl. Gardet
Amman kvinnspersonen
Bondeenkan
Bodgåssar hos hökaren Lidin
Cancilisten i Kongl. Bergs Collegio
Taffel täckare änkan
Överfyrverkaren vid Kungl Artilleriet
Garn. Trumslagaren
Prophosen wid Brandwakten
Riksråd
friherinna
Advocatfiscalen i Kongl. Commerce Collegio
forts fr föreg sida Piga hos Grundberg
Ord.Brandvakten
Timmermansmästaren
Cooph Skepparen
Kontorsskrivaren o bokhållaren i Riksens Ständers Banco
Bleckmakare mäster
Sidens Fabriques Mäst.
Skepstimmerman
Tygwäfware gesällen
Rector Scolae
Tobaksgesällen
Timmermans gesällen und. Zebastian
Ord. Pack..vid F....kontoret
Mågen, strumpvävar gesällen
Gipsarbetaren Mäster
Handelsman och tobaksfabrikör
773 drängen
Ord Spannmålsmätaren
Contoirs Casseuren
? Timmerdrängen
amman qvinnsperson
10 Fabriqueren
tunnbindaregesäll
Beridaren wid Kongl: Stallet
trädgårdsdrängsänkan
Skoomakaren änkan
Notariedotter
Corporalen wid Stadswakten Renbergs enka
Tienstflickan hos Widman
Avsk. Rustkammardrängen
Comoedianten
Comoediantskan Madame
Segelduksfabriksmästare
Coopwaerdietimmerman
Dotter, jungfru
e o Kontorsskrivaren
---drängen
Tjänste pigan
Huspiga
Auskultanten vid Stads Bokhållaren Herr
Modern rusthållaränkan
Artillerihandtlangareänkan
Vattenbäraren
Slaktardrängänkan
Expeditionsvaktmästaren
Silkes Wäfw. Gess.
Ämbetsman vid general tullarende sociteten
Hans Kungl Majts kammartjänare
Lieutnanteb vid armeen
Statssecreteraren
Spolerska
Nr 145. Sprutlagare Enk:n (Sprutlagareänkan)
Furiren vid kungliga gardet
Gardis Corpralen änkan
Lärfst krämar Enkan
Silkesvävargesäll
Bruks Patron
Håf Canecelisten
kopist i Kong. kanslikollegium
Vindragaränkan
Jungfrun, vinderskan
36 Kammarjungfrun
Kattryggen
Peruquemak: Enkan
Auscultaten i Kongl: Hof rätten
N:o 241. Tracteuren(Traktören) Sprutlagaren
Styckjunkare vid kungl artillerie
Gift kvinna mor i familjen
Vågdrängen
Afl. Byggmästaren Falcks enka, Madame
Amiralitets snickare änkan
Stalldrängen i Kongl. stallet
Färgardrängänka
Extra rustkammarsmed
Kvartersman
Slaktaredrängen hos slaktaren Wessman
Lärgossen under Kock
Waktmästaren wid Gen. Tull arrende Societeten
Skrivaren ..
extra skräddrängen
Sonen Artillerivagnmakaregesällen
snörmakare gesäll
Brandvaktsrotemästare
Silvertvätterska
Son / är Extra Ordinarius i Banquen
Systern Comministeränkan
Ordinarie Murmästaren
Auscultanten
Tapetmålare
Guld och silfver arbetaren
Vice Rotmästaren vid Brandvakten
Kakelugnsmakaränkan
Volontöränkan
Kocksgesällsänkan
Vice Notarien vid Stadsens Klädhus
Sonen handelsman
Plåtslagaren Mäaster
Skomakare vid porslinsbruket
67 Coopwaerdiesjöman
Extraordinarie Stadstjänaren
Stenhuggargesällen
Modelleur Löjtnant vid kungl fortifikationen
Kocksdrängen
? arbetare hos Wilhelm
Tygvävaren Manufacturisten
Pigan hos abbarius
högvälborne herr
Artillerihantlangarehustrun
Marin
Farmoder
Fändriken wid Kongl. Gardet
Cammarskrifwaren i Kongl. Ränt Cammaren
Strumpvävaregesällen hos Lettong
Tacklingsmakaren mäster
Snör makar änkan
Capitians änkan fru
Fästeqvinnan (?)
Ord. Amts. Skeppstimmerman
Styckjutare drängs änkan
Tygskrifwaren wid Kongl. Ammiralitetet
Skräddaränkan
son, sadelmakaren mäster
Skolgossen
Ryska kiöpmannen
Huspiga, ....åt apot.Wirrvax
Hustimmerdrängen
Skräddaren Normans Enka, Madame
Kammarskrifwaren i Kongl. Stats Contoiret
Hattmakargesäll
Lantsoldat
af skedda furiren
Stina Alboms son
Artillerilärsapör
Extra myntdrängen
Stads ?
Ryttarhustrun
Bleckhorns Änkan
B... arbetaren und. Kylander
Estopht väfvare mästare und Nils Pauli
Gard.Soldat hustrun
Wärkdrängen
Ringarenkan wid Kongl Riddarholmen fru
Kypare
Gipsmakare vid kungliga slottet
Slaktardräng
Son, Studerande i Upsala
Klädfabrikörsänkan Madame
Skoomakargesells hustrun
Notarius Consisorü hr Magist
Fredric
Krögar Änkan
Fördetta klädvävaremästaren
F D Kvartersmästaren
Saffiansarbetareänkan
Avlidne Landshövdingen Läijels änka
Pigan under Westrell
Gref Marskialken Änkefru
Klädmakaränka
Tenngjutaren mäster
Henric Buschs hustru
Hantl. avskedade
Tobaksarbet. hos Malett
Hofskräddaren hos Grefve Törnflyckt
Dödgrävaren
Gardesoldaten
Vaktmästaren vid Kong. Biblioteket
Gesällen 36 år
Pigan hos Korner
Bancobetjänten
Före detta wacktmästaren hos afsk Hans Excellence överståthållare
Murargesällen und. d:o
Avskedde hantl
Fiolmakaren under hallrätten
Secund Corporalen wid Kongl. Lif-Regementet
Underconduiteurson
13 Snickargesällen
Krögare änkan
För detta körsnären
Gesällen hos Harwick
f d Färgaren
Notarien vid Tullen Justitie Collegium
magasindrängen
Kungl Hofsadelmästaren
Gardesenkan
Skrå timmerman under Mäster Schall
Fourieren wid Stadswakten
hos Touteng
Factoren
d.o
Artilleri gardist
Kopparslagare Enkan
Vice häradshövding
Avsk. Löjtnanten
Casseur wid Loherska Såckerbruket
Kryddkrämaren hr:
Doktor Medicine
Laboratorie ?? artelleri
Kyrkoherdeänkan
Afledna Actuarien i Kongl. Commerce Collegio Moos änka fru
Notarien wijd Södra förstads Kiämners rätt
Orgenisten
Ord. Järnbär
Instrumentmakar Änckan
21 Strumpvävargesäll
Öfwerwägaren
Bilthuggaren Mäster
Cornete Änkan
Collega vid församlingen
Band fabrikören
Soldat
Revisorn i General Tull Arrende Societen hr
Sasfiansarbetaren
Extra ordinarie Cancelie Påsten wid Kongl. Cancelie
82 Hustrun
69 Kusken
Arbetsdrängen
Föraren
Wagtmästare
Bod Pigan
Bryggeriwacktmästare
Hovkällarmästare
Nr 790 Sprutlagaren
son studera
Handlaränkan
Assessor uti ? Commerce Collegio
Extra ordinarie Cancelist i Rigsens ständers Manufactur?
Skoflickareenkan
Wollonteurs änkan
Porslinsritaregesällen
Klädvävaremästaren und Jan Pauli
Ruggaren
Ord. statstjänare
Krigskommissarieänka
f d Capelldrängen
Kopparslagarmäster
Bokhållarn änkan
Badmästaren
.. o husdrängens Änka
Ext .brandvakts...
Porslins ?
14 Skoflickaren
Actuarien
Afskied. Gard. Trumslag.
Wattuormen
Majoren von Wagners Enka
? barn för de fattiga
Fisk Kiöparen
Segelsömmaren Stiernas Enka, Madame
afledne Penningwäcktaren på myntet Tulbergs änka
Väktaren
Bodbetiänten i Direct: Mommas Boklåda
timmergesällsänka
Före detta skoomakaren Mäster
Ord.... vid Kongl Kammar Collegie
.... vid församlingen
Timmer drängen und.Mäster Sontags änka
SjömansÄnkan und. Nettelblad
Hårfrisören hos auditören Joh. Zedritz
bodgåsse
13 Studenten
Bodpigan
Hallrätts Betienten
Kockgesällen vid Kongl: kiöket
Contorfeijaren
f d Hökaren
Traktör
stud son
Regementsskrivaren
Besökare Änkan
Rust Kammar drängen
Copherdie styrmans hustrun
Krogdrängsänkan
Artillerihantlangareänkan
Kockgesällen
Mågen Sillpackaren
Sidenvävargesäll
Fänriken vid Greve Översten Stiernds regemente
? GesällÄnkan
Tapetfabrikören
Svärmodern borgareänkan från Tårneu
Extra K... drängen
Sonen sidenväfvargesällen und. Remahl
19 Magister
Tygväv:mäst under Obbarius
Kassören
Bocken
coopverdie sjöman
Äckta Porcelleins Kakelungzmakaren på Marieberg
Amiralitetshögbåtsman
Huspigag
Kockgesällen vid Kungl. hovet
Afledna Inspectoren Ekenbergs änka fru
Laqueien hos Carl Johan von Hausswolff
halfbrodern
Förre
SidenvävareGesällen und Toutin
Änkan Stickerskan
Banco kammardräng
Landtstulls Besökaren
Avsked. soldaten
Askultanten
Trädgårdsmästaren hos Snickareålderman Webert
Klädesstopparen
Fd Copherdie Sjöman
Skräddar gesällen hos Grundberg
156 Flickan
Translatoren uti Kongl: Cancellie Collegio
Laquej
Camareraren i Riksens Ständer Banco hr
Tractören
Dtängen
konstapel
Inquarteringssoldaten
Amtskompaniskrivaren
Koff. jaktskepparen
10 Dragerskan
Segelsömmargesäll
Hovkamreraren
Sockerbagaredrängen inder sockerbagaren Hellman
Jungf.
Skoflickaren Mr
Tilkammarmästaren på Siöbergs Fabrique
Glasbruket större
Brandvaktsrotmästaren Lars Forssbergs hustru
Extra Drängen
Kamrerare uti Riksens Ständers kontor
Hallrättsbetjänt
Skoflickaren M-r
Amiralitetsskeppstimmerman
Laqueijen hos Handelsman Lefebure, Niclas Sundströms hustru
Vaktm. Änkan
Enroll.Copherdie Sjöman
Me..
Murdrängen und. mäster Herman
F D Snickargesällen
Ättike=Bryggaren
Consector Scola magister
Kopparslagarmästaren
Fotangelen
Cancellisten vid Sjötullen
handelsmannen hr:
Pigan hos Commisen Lindberg
Hiul makare gesällen
Utan tienst eller Caracter, wälborne herr
Kongl, Håf Musikanten
Förre ...stads arbetaren k..
Extr ord. kontors skrifvare vid general landtullen,
? Stenshuggaredrängen
Landtullsvaktmästaren
Överskäraränka
Fördetta Uppbördsskrivaren
11 Skräddareänkan
Stadswagts Enkan
Stalldrängen vid Kongl: Stallet
Jernbäraren
Tygvävaremästaren under Obbarius
Peruque makaren Mast.
Sonhustru
Husdrängen hos Kiellman
Notarien i Kongl. Krigz Collegio
Sonen Vävaregesällen
Kvinnan
Adjunctus Magister
Tunnbindaränka
Kammarlakej hos hans kunglig majestät
Barnskomakare
Bulldans Wäfw.
Capellanen
Copherdie Vakt
Småtulls besökaren
Väfverskan Jungfrun
Sonen Bryggaren
Extra Järnbäraren
Klädesvävaregesällen
22 Laqueijen
Stads wagt Enkan
Kongl: Hoff Broddeuren hr
Murargesällen under Westrell
Mågen mans drängen
Blockmakaregesällen
slottstimmerman under Fröman
Mästergesäll
Bonden f.d.
Sidenbandvävare
Tvings Flickan
Före detta Cooph kaptenen
Formskärargesäll
Skomakare och borgare
Förestånderska änka
Tullnärsänkan
dottter
Kyrkoherden vid Lutherska fransyska kyrkan herr Doctor
Urvädret
f d Arbetsdrängen
Föredetta Skomakargesällen
Modern Gard.Änkan
Kortfabriqueuren
Vaktmästare vid komedin
Kofferdiskepparhustru
Förman wijd Kongl. Gardit wälborne herr
Tobacksarbetaränkan
Baron
Garn. Adjutanten
? Gossen
Stadsmätaren ?
Inspectoren vid Stora Siötullen herr
Stadstienaren vid Stadens Politie Collegium
Bagaränka
Kryddkrämare Forstens änka
Secreteraren ... Collegi
Hjulmakare vid kungl artilleriet
Hofslagare änkan
Plåtslag: ålderman Mr
Lärgossen 21 år
avsk. Murdrängen
Murgesselln
Bilshuggareänkan
Afskedade Stads Båtsmannen
Vagnmakare mäster
Fikonträdet
Candidaten hr
Trädgårdsmästar Änkan
Estopht Fabrikören
Tobaksarbetaren hos Hofving
Gullslagare änkan
ler..?
Bokhållare vid Sjöassuranskontoret
Laqueÿen hos H: Landshöfdingen Oxenstierna
ullkam.
Waktmästare enkan hustru
Gard. Enk
Mångelskan enkan
Kaptensänkan fru
Kofferdi ?
Constapelsänkan
Fördetta Skutskepparen
Majorsänkan
ståthållaren välborne herr
Mågen, extra sillpackaren
Cancelistern..... Translatoren
Rännerskan
Kattuns tyg? gesällen
Revisoren wid Landttullen
Silkesspolerska
Constapeln
Copherdie Capitains enkan
Revisor i kungl krigskollegium
wahlstedt
35 Stadsbåtsmannen
Norra Viktualievågdrängen
Kongl: Hof Contrefeÿaren hr
Avskedade Sergeanten
Före detta Coppherdie Skeppare
Landssoldat Enk.
Pigan hos Hedengran
? hos Zernal
Secreteraren vid Kongl Manufactur Contoret
Djurgårdsdrängen
Stadstjänaren Malmbergs änka
Gardessold:
Amiralitetscoopherdiesjömanshustru
hans Kongl Maytts Kammartienare
handelsman Wilh: Grubbs änka
Afledne Tobaksmanufacturisten Chroms enka
Grefwen
Löjtnanten
Språkmästaren
Avsked Artillerikonstapeln
Kapten vid kungl artilleri
Henric Buschs dräng
Timmergesällen under mäster
Skräddareålderman Mäster
Stycksvarvaren
Murardrängen und. Herman
Priviligierad?
Fördetta Bagaren
Handskmakaremästare
Hovslagare och borgare
Tygwäfvaregesällen hos Pauli n.b.
Mjölnaränkan
Cronprinsens Morian
Ord.Sjötulls ?
Extra silloackare
Lakejhustrun Helena Hults Gård
Underskrifter
badbetienten
24 Lakejhustrun
Sprutdrängs Enkan
Kopparslagaren Mr
Korgmakaränkan
Tobaks ? betjänten hos Nordström
Extra Brandwachten
Aflidna Commissarien Zarents änka Fru
Afledna Geheimerådet Pachalins änka fru högwälb. friherinnan
Underskeppare
coop skeppare
Gard soldat
Kusk
Spolerska piga
Brovaktaränka
Presidenten i Kongl ?Contoiret samt Riddaren och Commeneuren av Kongl Majt:s orden hörvälgorne Baron herr
Kamereraren wid Jern Contoiret
Åkare Enkan
Underskrift Joh.Callitius
Tygvävgesällen under Obbarius
Porslinsmästaren
Husjungfr
Ordinarie stadsuppsyningsman
Silkesarbetarlärling
21 Murgesällänkan
36 Kammarskrivaren
Cofferdibåtsmannen
Ämbetsnotarien
...
Rector Schola Magister
Cancellisten i Stora Cancelliet herr Baron
Jägare
Arbetare
Dragon avskedad
Prophessors änkan fru
Tullkämnären
Avsk. Besökaren
276 Jungfrun
47. ....man
Son / Sidenwäfware Gesäll
Pigan und. Grimsvik
handelsman och silkesstrump fabriqueuren hr
Sidenwäfer Gesellen
Järnbararänkan
klädmakarmäster
Wälborne fröken
Ord. amts Skeps timmerman
Mästaren hos Ekbom
Hovconterfejaren
Sonen Adjutanten
Saltbitter siudar drängen
Skomakargesäll under Hallrätten
Välborne fröken
Färgerskan jungfru
JernkrämareEnkan
Logarvareålderman
Klockaren vid Kungl. Artilleri
Rådhus Auskultanten
Släkting Jungfrun
Dödgrävaren vid Ste Maria församling
Rotbåtsman avskedad
Tiänstgåssen
Herr magister i Hebreiska o Teologi
Uppbörds kommisarien
Torn vaktaren
Kunglig Sekreterare
Extraord. Esquadrons Predikanten wid Kongl. Lif Regementet
amtskorporal
Döttrar
Bössan
Uppsyningszmannen
Överadjutanten
Banco Commissarien Nils Elds Änka
Rotmästaren vid kapten Gyllenhammars kompani
Körsnär Mäster
ordinarie cancelisten i Kongl Cancelie välbonre herr
lakej vid Kungliga Infanteriet
Svärfader, änkling
Cancellie Rådet Wälborne Herr
avsk båtsman
Sidenvävargesäll hos Dahlmansson
Modern bondeänkan
Linnevävaren
Bränneribesökare
Extraordinarie kammarskrivaren i Kungl. kammarkollegium Hr.
Kaffekokaren
Svägerskan Änkan
Stadsvaktskarlsänkan
45 Pigan
Peruquemakaren Mr
Perûqûemakaren Mr
F d murgesäll
Gardist Corporalen
avskedade gardessoldatennumera fördubblingsbåtsman
Hus timmerman
Knappmakare änkan
? Gard soldat
11 Systern Jungfrun
jungfru under Dahlmansson
Silkesspolerskan
Sadelmakaren mäster
Bagare mäster
10 Gardeshustru
Contoirs Skrifvare i Banquen
Peruquemakaren M-r
Artillerihantl.hustrun
F.D. Vinskänken
Släktingen Rådmans Änkan
Presidenten vid ?
Glasbokhållaren
Klensmedshustrun
Skräddaregesällen hos M-r Sellerberg
Höga stugan
Frökan
Vise ... lands kansli
Piga hos Carl Åberg
Tienstflickan hos Eklöf
Directeuren(Direktören) vid Segelduks Fabriquen(Segelduksfabriken)
Tobaksarbetaren? vid Schönborgs fabrik
Mågen Tunnbindare mr.
Vaktmästare vid landskansliet
ullkammare under Obbarius
Guldsmedsenkan Madame
50 Sjuderskan, hustru
Cancelisten i Riksens Ständers Banco
Mågen stalldrängen vid kongl Stallet
Avlidne Prosten och Kyrkoherden Bålds änka Fru
Porslinsmuraren
Strumpvävaregesällen und. Hofman
F D GardesSergeanten
Bokhållaren i Banquen
Hammarrådet i Kongl: Hammar Collegio
Kongl. lif Medicus Doctor
rinagren vid St: Nicolai kyrka
Swarmodren
Brorsdottren Jungf.
Auscultanten i Kongl. ...
Medicinae Doctoren
Estopht vävargesällen
forts fr föreg sida Afsk hoboisten
Föredetta Cooph Sjömmannen
F D Torparen
Kamrerare i Kungliga Krigskollegium
Pigan Spolerskan under Wise
Avskedad artillerikonstapel
Herrekuskhustrun
Mågen Betienten wid Kongl Hof-skrifferiet
Pistolsmeden
?drängen hos Herman
Copherdie
Extra Brandvakten
Bryggerivaktmästaränkan
Gesällänkan
Hovmusikanten
10 Husdräng
Gard. Corporalen
5 döttrar
betjänten vid Comoedien
Steenhuggar gesällen
Porcelleins Kittare Soldatenkan
1174. Handt änckan
Fältskären vid Svenska Ostindiska Compagniet
Bokhållaren hos handelsman Hebbe
Kammartienaren
silkesvävaregesäll
Jägare Enkan
Capitain Änkan Fru
Kammullarbetaregesällen
Snickaren vid Bollhuset
Kofferdiebåtsmannen
Tobaksplanteraren mäster
Brandvaktssoldat
28 Bodbetjänten
Ryttaren ?
Instrumentmakaren under hallen
Avsk. Gardescorporalen
Kocken ?
Sorteraren
För detta Lärftskrämaren Ids hustru
Bockhållare änkan
Tobaks arbetaren
Fribrödskokerskan
Hållkarlsänkan
Ryttare vid Smålands kavalleri
Fångvaktaränka
Mans drängen
kaptensänka
Sidenstrumpfabrikören
Fänriksänkan
Sjömans gräsänkan?
..Pigan
Mågen överskärardrängen
Skeppstimmermanshustrun
148 Timmermansänkan
45 Trädgårdsdrängen
Slottsvedbäraren
Fruntimmerskräddaren Mr
Privilegierade Barnmorskan hustru
Rotbåtsman
FruntimmerSkräddaren M-r
13 Överskärargesällen
kryddkrämare, änkling
bokhållare vid Manufakturkontoret
Kongl. Ammiralitets Öfwer Commissarien Herr
Stenhuggargesällen under mäster Hasling
Majorsänkefrun
hofjunkaren och vice notarien
vice häradshöfdingen herr
Tienstgåssen
Ing.?
S:t Cath.Kiörkas gård
Sömmerskan
Afl: Borgmästaren Torpadü Enka fru wälborna
..krämaren Nils Åhlins bod
klen smeden mäster ålderman
Ryttmästareänkefrun
Materialskrivare
afskiedade järnb.
Tobaks fabriqueuren Hofwings hustru
1178. Handl? änckan
instrument
Artilleritrumslagare
Stadsuppbördsman
krigsråd
Cassören
Sammetsmanufakturisten
Kiöcksgåssen
Tornwäcktaren
Extra Cancellisten wid Tull Societeten
Pappersmästarehustrun
Timmermans drängs hustrun
Hamphäcklaren
Tröjvävarmästare
Cammar herren archivarien vid Kongl. Majts orden högvälborne baron herr
Kyrkiofogden här vid församlingen
Son, Vice aktuarien
Artilleri ?
15 Wärkgossen
General Majoren Änkan
Borgaren ock trägårdsmästaren
Stads arbets...und.Widman
98 Timmergesällen
Wargen
hökardrängen
Lakejhustru
Justitie Borgmästaren
Revisionssekreteraren
lärgåssar
Extra ordinarie stadstjänaren
Pigan hos Boman
Ringaren Jacobs kyrka
Hofslagaren o åldermannen
Mjölnaredrängsänkan
Kiörkio herde änka fru
Bagarebodhustrun
Fänriksänka
Skogs timmer man på borgmästare Kiärrmans warf
60 Svägerskan
Avsk. Föraren
HandelsmansÄnkan
10 Slaktardrängen
För detta Professoren
Kongl. Hof-Gullsmeden
2:ne döttrar
Extraord. i Banquen herr
Extraord. Notarien uti Kongl. Swea hofrätt herr
Regiments qwartersmästaren wijd Öfwerste Lillieswerds regemänte högwälborne Baron herr
Gesällen hos Ekbom
medföljande Borgare Kruquemak:
Avskedade Gard soldaten
Ord. Stadspådrivaren
Prowisoren
Provisoren
Kofferdiskeppare
bolagsbokhållare
Swägerskan
Silkesvävaren hos fabrikören Wise mäster
Herredrängen Petter Bergs hustru
Tobaks arbetare hos Schiönborg
Ord. Banco Bokhållaren
Arbetareänkan
Skutskepparänkan
Postmästaren
tiänst flickan
Ingenieuren hr
Glasmästraren Mr
Peruquemakaren mäster
Afskedde Gardis Soldaten
hattstoffererare
Cammar Skrifwar Änkan
Tiensteflickan hos Wedman
43 Avsk. Gardesssoldaten
Metal arbetar Änkan
Post änkan
Timmermanshustrun
Sivåger till Lars Halling
Garnisonsoldat
Logarvaren
Extra Stånddrabanten
Fördetta kusken
Studentänkan
Styvdottern
Jungfrun pigan
Sidenverkgesällen
Vagnmakaren
Fatbursbrunnen
10 Avskedade Brandvakten
e Cancellisten
Överdirektören
Tiänstegåssen
wijd Håff Contoiret
Körsnären Mäster
Hustimmermannen under mäster Bergström
Assistent vid Accisrätten
Extraordinarie kammarskrivare i kungliga kammarkollegiet
tjenstgossen
Siöman
Gesäll vid pipbruket
? hos Nettelblad
Quartermästaren hos Husarerna
Före detta Lakejen
Fabrik Snickaren
Gard. Änkan und. Dalmansson
Extra vedsågaren i Konungens vedgård
Fänrick wid Kongl. Gardet, wälborne
Tobaksspinnarelärogåssen
Strumpsömmerskan
Rådhusauskultanten
Politie Collegii Ombudsman
Vice Fiscalen
?Hustrun
lästskärareänkan
Landttull Besökaren
Extraord. kammarskrifwaren wid Passwärket
Copherdie skepps timmerman
Stads Fiscalen herr
Bodbetienten hos Tobaksfabriqueren Malett
Ryttmästaren vid kongl gardet
Murareänkan
Kommmissarien i Rikets Ständers Bank
13 Gardesänka
Högwälb. fru Baronessan
Hovtrumpetare
?Frisören vid Mad.Springer
Dischippeln
Secreterareänkan
Pigaorna
Fabrikörshustrun
Sadelmakar Änkan Madame
Skoomakaren hos hans exelence Ekeblad
f d Skeppstimmermannen
... Rustmästare
Rosendal
Packhus Karlen
HofRätts Posten
Klädwäfv-rmäster
Grunderskan
Styrmansenkan
tegeldräng
för detta .... Commmisen
Pipmakaren
Sjötuls besökaren
Husdrängen hos fransyska ambassadören
Skräddaänka
son gesäll
? vävaren manifactoristen
Pigan hos appiarius
? hos Hersell
Översk. gesällen under Wollgenou
S
Extra assistenten ....kommisarien
afl: klensmeds ålderman Hamns Enka madame
f.d. Konterfejaren
Avsk. Dragonen
Stadsvägaren
Snickareåldermannen
Avsk. Tullinspektoren
38 Kofferdiskepparen
Fabrikören ?
Informations Bokhållare vid Tyska Scholan
Murgesällsänkan
Lieutnant:n
? arbetare hos Wilhelm
Cammarjungfrun
Sonen Greven
2 gossar
F D Organisten
Pappers mästare hustrun
Olof Wessbergs dotter
skoflickareänka
Svägerska
fruntimmers skräddaren
Do(Kiällargåssen)
Skomakarmästaren
Stalldrängz Enkan
Uppbördskamreraren
Vaktkarlen vid Gillstugan
Tygwäfs ...Enkan
Fodermarsken wid Kongl. Håfwet
3e bod hustrun
Fördetta Murdrängen
Trädgårdsmästaränka
Bokhållare
Underfyrvärkaren
Sym mästarinnan
Stenhuggargesällsänka
Avsk Löjtnanten Carl Fredriks Westerdahls Änka
Slaktar dräng hustrun
adiuetanten magister
E Parmmätaren
Sterbhus kammrerare Enkan
Artilleritimmerman
32 2 pigor
Bokhållaren vid Brandvakts Contoriel hr
Kungl Livdrabanten
juvelerare
Silpackaren
Tullinspectoren
Rådman Edle och Högaktade herr
Extra målaren
?läggaren
Art.hantlangar Änkan und.Kiemope
Inspektorn vid Packhuset
Bryggaränkan Madame
Krögare
Skråtimmermansänka
Stadsbåtsman avskedad
13 SpannmålsHandlaren
Sidenvävaren Mäster
Kaptenlöjtnanten vid Kungl Ammiralitetet
Stalldrängsänkan
Linvävaren mäster
Komissarieänkan
Informatoren Magister
General Lieutenanten Löfvenstiernas änka
Extraord. wid Landtmätare Contoiret
Dräng hos Lenhard Ekstubbe
Tienstflickan hos Quast
För thetta strump wäfr gessn
Vagnmakarmästaren
Hantl:hustrun
snickar gesällen
Klädvävarverkgesäll
Tvätthusdräng
Cammereraren i Kongl. Stats Contoiret
Fabriksgossen
Systern bondeänkan
Syn...
11 Bodbetjänt
Cooph Kaptens Änkan Madame
Doctor medicine
Tobaksspinnarelärgossen
Kammartjänareänkan
Segeldukswäfw.
Hof Secreteraren her
Hovprästen magister
Landsgewaldigern
Copherdiesjöman
Pigan hos Christina Nyman
Ord: Cancellisten i Kongl Krig Collegio
Estopht väfvare gesällen und. Ryman
Besökarehustrun
Gardespiparen
1173.Brandväcktaren
Lästskäraren
E O Notarien i Kongl. Hovrätten
Fabriques arbet:
10 Mätareänkan
Sidenvävarehustrun
Extra Vaktmästaren
Extra waktmästaren
hår accommodeuren vid Commedien
Amtsvolontärshustrun
Kongl. Krigs Commissarien herr
Piga hos Notarie Tråtzig
Drängen hos Marnell
Kammarvaktmästaren hos hans Kongl. Maijst
Kvartersmansänka
Sprutdrängsänkan
Tygvävaren mr.
körsnärsgesäll
Carduansmakaren
Stads sold.
d:o hos Stangenberg
Ord. vaktmästaren vid General Sjötullen
Planteursänkan
Mjölnaränka
Timmer drängen
Spinnerskan kvinnsperson
Förtenningsfabrikören ?
Hovskomakaren hos Franska Ambassadören
Reservryttaren
Grisen
Snickarmästare
Fattighusvaktmästaren
Kammarförwalten i Kongl. Krigs Collegio
Konstapeln vid kungliga amiralitetet
Krukmakaregesällsänkan
Amtsskrivareänkan
Extraordinarie kammarskrivare i Riksens Ständers Banco
23 Överskärargesäll
Klädmästare
Gossen under Nils Pauli
2 lakejer
Jägaren vollontären
f d Timmermannen
under mäster Sundbecks änka
Arttjänst und.sekreteraren Diurman
Slotts rådgivaren
Bläckslagaren Mr
Päronträdet
Guldsmedsmästare
Parmmätaränkan
Näs..makaren mäster
Krydd?handelsmansÄnkan Madame
Upbörds comissarien
21 Skeppstimmerman på Borgmästar Kiärrmans varv
12 ? Drängen
Fogdeänkan
Framl. Hovrättsrådet Rucherschölds änkefru
Hovcancelleren
Dövstumma flickan
Carduansmakare Mäster
Trädgårdsmästaren och Borgaren mr.
Gardes ?
F d skvadronsfältskär
Waktmästaren wid Stora Siötullen
fd Tygaren
Ord. accisvaktmästaren
Barn?
Inspecteuren
Stämpelmästaren i Packhuset
Timmermansänkan und. Nils Pauli
Väg skrifvare uti Stora järnvägen?
Kofferdiskeppstimmerman
UppbördsCommissarien
Snickaränkan
Ullkammaren under Obbarius
Informatoren Studiosus
Rectoren vid Tyska Kyrkian hr magist:
Mjölnareålderman
Konstapel vid kungl amiralitetet
Afledna Krigsrådet Nigrals änka fru
Stadstienaren wid Högt.Politie Collegium
Tobakshandl
Hallräts Skomakar gesällen
Trossdrängsänkan
Sidenvävaregesällen under Dahlmanson
Notarie i Kungliga Slottsrätten
Avlidne Vagnmästaren i Kungl. Stallet Rundbergs änka
? husdrängen
Varvs Timmerman hos Classons varv.
Stads....hos assistent Widman
............
Sjömansänkan und.Degneur
2 ogifta gardissoldater
kammarherren wälborne
Trädgårdsmästaren Mäster
Ammiralitets fältschieren
Snickaren Mr
för detta Stads Timmerman
Snickar Änkan
Fältskiärs änkan
Afskedde gardes Soldaten
Tongmakaren mäster
Trågärdsdrängsänkan
Karduans makare mäster
Snickaren M-r
Kungliga Kammarkollegiet
Bokbindarna
Extra Cancelist wjd Kongl. Justitierevision
Secreteraren i Kongl. BergzCollegio Herr
Hans Exciellence Riksrådet samt Riddaren och Commendeuren af Kongl. Wasa orden Högwählborne Grefve
Bleckmakare Gesällen hos Mad.Sillström
Tygväfvar gesällen und. Kysell
trägårds mästare änkan
Kofferdieskeppstimmermannen
Kaptenlöjtnant vid kungliga amiralitetet
Amma kvinnsperson
17 Fosterdotter
Cafe hökaren ?
Extra copherdiesjöman
Översten Baron
Jungfrun hos fru Falckenh-
Estopht väfvare gesällen
urmakare
Amt. skieppare änkan
Artilleri Constapeln
Murare
timmergesäll under Zebastian
Sömmerska
Fris- och filtfabrikör
? Husinråds Mästarens änka
Jägmästaren
dotter till Eric Winter
Kongl. Lif regemente Ryttaren
? -- Pigan
Laqueye Hustrun
Snickaremäster
Avsk. ?
Timmergesällsänkan
No 1 Mantals- och Upbördsbok över St Catarina Församling Södre del För år1769
Kiöckspigan
Kläddrängen
Kattrumpan
Kofferdikaptensänkan
Kanslistänkan Madame
avskedade amts timmerman
Philosopfie Magistern H:
Piga hos hofslagare Neiuman
Tenngiutaren Mäster
Spinhus Skrifvare Änkan
Regementspastoren
Sadelmakaregesällen
.....und. Pinckard
5 st gesäller
Tygvävare manufacturist
Fältskärsänkan
Klädesvävaren
Underbyggmästaren vid Kungl Ammiralitetet
Skråtimmergesällen
Kalkmätareänkan
Ord.järnarbetaren
Klädwäfw. Gess. Enkan
Tobaksspinnare Enkan
Hennes Majt:s löpare
Kanslisten vid rådhuset
Vargeringsryttare
Extra betjänt vid Sjömanshuskontoret
Sidenvävarmästare
Lärfts Kräm., Borgare
Skomakare mästaren
bleckslagareålderman
Spolerskaänkan
Rustmästaren
Förre .....
Flickan und.Jungquist
Graveuren uti Guld und. Crevillegier
Snickaren vid Helins Speyellfabrik
f d Bokhållaren
10 Kvinnspersonen
Bildhuggaren wid Slottet
Byggnings Skrifvaren wid Slotts byggnaden
Fabriqueuren uti allehanda Metallarbeten
14 Rotebåtsman
Nr 405. För thetta (Före detta) Sprutlagaren
Giullgjutaren Mäster
Afledna Mas mästaren Francks änka
47 Tygvävargesäll
Dotter piga
Kusken hos fabrikören Nils Pauli Nils Hagman
Extra Myntarbetaren
? mästaren
Slottstimmermannen
Son, Lärogåsse
Politie Gubben
Timmerman und. Mäster Bergström
Avskedade Spannmålsmätaren
Färgaredrängen
18 Gard. Hustrun
23 Timmerdräng
Borgman
21 Mästaren
Artilleri Handtl. Hust.
Fabriqueuren Hr.
Kammarskrifvaren i Kongl. statscontoiret
Överste Lieutnanten vid Kongl. Artilleri samt Riddaren af Kongl Swärdsorden Hwälborne Herr
Sten huggar drängen
Gesällen hos Dorotea Busk
Wacktmästaren wijd barnhus Deputation
Sanstens huggaren und. mästaren Fristedt
sahl. Bruks Patron Michael Hisings enka fru
Trädgårdsmästareänkan Madame
Hushållerska
Verkgesäll
32 Hantlangarhustru
Stenhuggaremäster
Mälarskepparen
Ullkammaren und:r d:o
Collega Schola Änka
Ord.acyl vaktmäst
Lärlingen und. Liungquist
25 Buldansvävaren
f d Bagaren
Mågen Copherdie sjöman
Gaml. Gumman
Camreraren
Uppsyningsänkan
Wactmästaren wijd Flors Linne Fabrique
Dottern till Riese, Regementsfältschieren Schützhalters enka
F D Bonden
Plyserska
Silkesvävareges:
Djurgårdsstängare
Contoisgåssen
Ordinarie wedbärare
Krögareänkan
?Mästare
Stadsstenläggaren
Borgmästaren i Arboga och Commissarien Hr
Capitain vid kungl gardet
Dottern Pigan und.Dahlmansson
Avskedad lantsoldat
bokbindarhustru
E Kammardrängen
Dagkarlen
Hanskmakar änkan
Extra Besökaren
Coopwaerdiestyrman
Tjärkullrare
Extraord: Cammarskrifvare i Kungl: Cammare Collegio
Cafe skiänken
Laqûeÿen hos hr: grefen Sparre
Fosterflickan
CoppherdieSkeppst
Handelsmannen och borgaren Herr
Skrå timmer gesällen
Laqueii hustrun
Fördubblingsbåtsman
Ståndsdrabant
Stadsvaktskorpralsänka
Statstjänaränka
Kammarråd
Ord. Cancellist i Kongl. Canceli
14 Pigan und. Dahlmansson
Målareänkan
...makar mäster
Häradshövdingeänkan
Bokhållaren Kontorsskrivaren vid Kungl Amt
Stadsbesökareänkan
BoktryckeriFaktorsänkan
tienst pigan
Porcelleins lärodräng
Komminstern
Piga hos Furubom
Spolf...
Husjungfrun hos Friherrinnan Pachalin
Sygesällen
stats soldat
Lektor
Köpmanshustrun Madame
Extra spannmålsmätare
Kommissarie i Riksens ständers kontor
Amts Overskepparen
Sl....
Ofärdiga pigan
Murardrängen und. Westrell, Änkan
Inspectören vid Kongl landgårdarna
Kungl Maijts Kammartiena.
Föredetta Köpmans betjänten
hustrudotter
Oxögar
Studiosus Medicine hr
Barnhusskomakaren
Hantlangarhustrun
Drag.
Extra vaktmästare vid generallandtullen
Systern Trädgårdsdrängsänkan
dotter till Micael Dalberg
Tygvävardrängen f.d.
Skooflickaren Mester
2e Pigor
Murardrängen under Westrell
Skorstensfejaren Åldermannen
...Krämaren Benjamin Risholms bod
Sångaren ock klockaren vid St:Johannis församling
14 Hantlänkan
Smedsgesällen
Krigskommisarien
29 Pigorna
24 Ryttareänkan
Handelsbetjänten
EO kontorsskrivaren
Tullinspectoränkan
Tapetmakaren under hallrätten
Pigan hos fru Ek
Gardes Änkan
Garntwättaren
Bränneri besökaren
Coopwaerdiesjömanshustru
Amiralitetsvolontärshustru
Fabriksbokhållaren
44 Fabrikören
Trädgårdsmästaränkan
3 döttrar
25 Informatorn
GardesSoldatEnkan
F.D. Ullkammardrängen
Contrefäijaren
Kontrol: fördetta uti Rysk tjänst
Bankokommissarien
avsked. gardessoldat
Pigorna hos Moldenhauer
? Enkan
f d Registratoren
Coppherdie Skeppar Änkan
Ord.Spannmåls ....
Expeditions Banco bokhållaren
Kongl lifdrabanten
För detta handelsman hr
Tjänstedrängen
Tornväktaren
Jupiter
Östergötland
lärgåssen20 år
Assistenten herr
Gard soldathustrun
Skeppsre
Tornwäktaren
Jägaredrängshustrun
art. hantlangare enkan
Assessorsänka
Skoflickarmäster
Piga hos Petter Lundberg
Hattmakaren mr.
Kungl. Stånd Drabanten
Instrumentmakar Änkan
Körsnären nr.
Tullnär
Strumpvävaregesällen under Nils Pauli
skräddar gesellen gesellen
Kapten Melanders änka Fru
Garnis. Waltornisen?
Förre ? Timmerman vid Kong Amiralitet
Skrivar Änkan
22 Gardiesänkan
Wangmästaren wid Kungl. Håfwet
Underskepparen
Änkan madame
hüsdrängen
Skräddaregesällen hos Skräddarens Bongs Enka
Lärlingen under Dahlmanson
Henric Buschs måg
Trädgårds mästare hustrun
Lärgosse på IndeBetos fabrik
Major
Boktrykaregesällen hos Greissing
Waktmästaren vid General Tull Arrende Societeten
Extra mönsterskrivare
Häradshövdingsänka
Släckting
Accisbetjänten
Ullkrämar Änkan
forts f föreg sidan, Avskedade Ryttaren
Tygvävaregesällen under Obbarius
Sonen lärgosse
20 Soldatänkan
Filtmakaren Mäster
Tygväv. verkgesäll
Son till notarien vid kongl hofrätten
Mälarskeppareänkan ?
Snickaren vid Kungl Jaktvarvet mäster
Lärgossen hos Dorotea Busk
F
Murgesällen und.ålderman Kierner(Kiörner)
F d klockare vid S:ta Cath. Församb
Husgumma
Fördetta Brännvinsbrännaren
Bod. .
coopvaerdiesiömansenkan
Kongl. Stalldrängen
Fyrmysaren
Besökaren under Tull Societeten
Cancelierådet
Spolersk
Pigan, Vinderskan
Båtsmannen
Slacktaredrängz Enkan
Auktionistänkan
Modern Sk. Änkan
Stenläggar drängen
Patron... Frisacks enka
bergsråd
Tobaksplanteuren
B.. wid fabroquen
Assessorsänkan fru
Extraordinarie Kanslisten
Stånddrabantsänkan
Lieutnant Lillieswerda vagnmontör
Lifländska Pastoren
18 Barnflickan
smedsenkan
Vice Politie Gevaldigern
Qvarteret Wintertullen
Fältväbeln vid Kong. Gardet
Extraord Contoirs Skrifwaren i Riksens Bönders Banco
tyg ?
avsked. gardessoldaten
Revisoren i Kongl. Kammar revision herr
Sidenväfvar lärlingen und. Dalmansson
Tygväfvargesällen und. obbarius
Afskedade löjtnanten
Kammartjänare hos prins Fredrik
Avskedad artillerihantlangare
Auditören vid Kungl: Artilleriet
Ammiralitetsvolontären
Stenhuggargesällsänkan
Permitterade gardessoldaten
Underskrivet
24 Gardiessoldathustrun
Timmermansgesällen
Lagad & Ombunden
Slackt:drängen
Torparänkan
amman hustru
Barnhusförestånderskan
Assessoren uti Kungl Svea Hovrätt
sadelmakarmästare
Fiskköparålderman
Artillerie handtl
Ullkammardräng
Tandläkare
Besökarhustru
3 nne döttrar
Sonen på contoiret
Extra Kanslisten Kommerskollegium
Inspectorsänkan
Jungfrun hos Falsenholm
Änkan fru
Ceremonimästaren wälborne herr
snörmakar lärgosse
Kammarskrifvaren (fd Notarien) i Kongl. Commerce Collegio
Amts Kassören
Bagarbodshustrun
Greven
Brännvinsbrännaren
Rustkammardrängsänkan
Pigan d.o
Skreddargesellen
Extra kalkmätare
Exellence Riksrådet general Guverneuren Riddaren och Commendören af Kongl. Majts Orden högwälborne grefwen herr
Amiralitetsunderbyggmästare
Fältväbel vid stadsvakten
Håfräts rådet välborne herr
murtegelslagare
Kutsk Hustrun
Klockaren wid Riddarholms Kyrkan
Hovfröken
Handelsbetjänt
Extra vedbärare
Bodhustru
201 Gossen
Directeuren
tjänstegåsse
Landt Tulls Besökaren
12 Artillerihantl
ord Besökaren
Gesäll hos Gerhard Lejder
Klädesvävarmästare
Amiralitetsunderskeppare
Tröjväfvaremästerenkan
Bläckslagaren Mr.
fd Ullkammaren
Sergeanten vid kungl. gardet
Kontors gossen hos Grundberg
Krämaren Jan Gust Bergmans bod
D:o und. Siöberg
Tygväfvar gesällen und. Schiönmeijer
Lanttullbesökaren
Kjällardrängen
Sockerbagaren
Håfmästare
Kammarherren högwälb. Baron herr
E O cancellisten
brorson
Skutskeppareänkan
Bankokommissarie
Lärft Krämaren
Budbäraren
Culmmataren
Grosshandlare
Bokhållare i kungliga kammarkollegiet
Bruksbokhållaränka
Handelsman och Kort Fabriqueuren
Registratorsänkefrun
Piga hos Ström
Auscultantänkan
Fänriken
Fosterdotter jungfrun
Mur...Cooph Sjöman
Murargesällen Ekströms obyggda tomt
14 Rotebåtsmannen
Spannmålsmätareänkan
Kofferdiskepparänkan
lofl: Borgmästare Bröms Enkfru
Borgmästar
Tapet fabriqueuren
Borgaren och skepparen i Öregrund
Spinnerskan pig
Murgesällen hos ålderman Körner
Underofficersänka
Informatören Studiofus
En son, en dotter
Waktmäsatren wid Högt.Byggnings- och Ämbetscollegium
Spinnerskan hustru
Gesällen Sonen
Kongl skogs holms kyrkas hus , klockaren
ÖfreHof Jägmästaren ock Riddaren högvälborne grefven herr
Hofslagar Änkan madame
Fördetta Guldsmeden
57 Svärmodern änkan
?Mästarn
Chalongvävaregesällen
Extra HallRätts Betienten
Skräddar änkan
Hovtrumpetaren
Gesäll hos klensmeden Bomgardt
Dräng hos fru Brandel
Am(iralite)ts mastmakare änkan
Pigan under Nils Pauli
Kattunsarbetare
Tobaksbod Betienten
Medicine doctoren och Kongl: Lifmedicus
Silkeswäfer. Ges
Capitain Riddarstråles fru
Justitie ombudsmannen vid General Friherren de Sociteten
Sekreteraren David Stens Änka
forts fr föreg sida, Bleckslagargesäll
Sidenvävarlärlingen hos Dahlmansson
Murardrängen hos Herman
29 Skeppstimmerman vid Grillens varv
43 Bokhållaren
Soldatenkan
Extraordinarie Cancellisten vid General Tull arrende Societeten
Timmermannen på Stadsvarvet
Sadelmakaremäster
Tullnähren wid Hammarby tull
Mönsterskrivarhustru
Boktryckaregesällshustrun
asdf
Corator ad litem
Pigor hos Jacob Sivertz
Ord. Cancellisten uti Kongl Krigscollegium med lön
Slaktaredrängen hos Carl Larsson
? Änkan Madame
Krymplingen
Avskedda Rotebåtsman
Wälb Her
Ordinarie statstjänaren
Dubblerskan
Fältväbeln
Miölnaren
Förafskied. Gard. Corporalen
puppill
Stadskvartermästare
Doctor Kongl. HofPredikanten Herr
Stånd drabant änkan
Cammarskrifwaren vid Gen Tull arrende Societeten Herrn
Gåssen hos Fernmark
Tienst gossen
Tygwäfwaren mäster
Trädgårdsmästare
Peruquemakaren Mr.
Collega Scholae
Uhrmakaren Fabriqueren under Hallrätten
Livgardes Dragonen
Hus piga
Signerad av
Öfver Styrmannen vid kongl Ammiralitetet
Kongl fortifications byggmästaren
Tobaksarbetaren hos Malett
Oboisten
Kongl. Just. Revisions--- och Vice Presidenten i Kongl. Swea Hof-Rätt samt Riddaren af Kongl. Nordstierneorden
Skräddaren Mellbergs änka
Kungl Amiralitets skepparen Fix hustru
Coopwaerdie Skiepparen
Hovslagaremäster
Sonen Baronen
Hauptboisten
2e gesellen
Artiller Constapelen
Timmerdrängsänka
juvelerarhustru
Sergeanten wijd Lillieswerds regemente
Slaktar Åldermannen
Hyrkuskdrängdotter
För detta Commissarien
Kompaniskrivaren
e o Notarien
Fördetta Timmerman utan hantering
Corpralen vid Separations vakten
...person?
37 Tobaksarbetare
76 Hushållerskan
148 Sonen
Livregementsryttaren
147 Spinnerska
Casseuren vid Stadsauction
Cammarskrifwaren i Kongl. Commerce Collegio
Fosterdotter till Helena von Torck
Rådstufwuwaktmästaren
Gesällen hos Niebert
Sonen Timmerdrängen
Constapel Enka
Mjölnare
korgmakare
Wijnskiänksenkan
Cardewansmakareänkan
Spanridare vid Kongl Stallet
Extraordinarie Kammarskrivaren i Kungl Kommerskollegio
Sonens Gard. Soldat And. Wisells Barn
Timmerman und.(Ze)Bastian
Afskedade Salpetterskuidaren
Linvävareänkan
Rustmästaren wid Kongl. Gardiet
Systerdottern Klockaränkan
Krögaren Pett.Kiellmans Krog no 462
Kammarvaktmästaren vid Kungl: Hovet
Furiren vid Kungl Livgardet
Furiränkan
Gåsar
Pigan under Kiöler
skomakaregesäll
Piga hos Mästerkocken Harelius
Informatorn för skepsgåssarna
Timmergesällen hos Fröman
Pigan ?
Haren
Tullförewaltaren wid Stora Siötullen
Avsk. Underfyrvärkaren
CoppherdieSkepp
Mästeränkan
Håfmästaren hos grefwe Wrangell
Jernbärare Enkan
Koff.styrman
Före detta Cooph Jagt Skepparen utan fartyg ock ...
Aktuarien vid general tularende sociteten
Kammarjungfru
Extra järn bäraren
Hantl vid artilleriet
Taffeltäckaren
Tobaksmanufakturisten
Skräddaregesällen hos M-r Frondell
Ordinarie Canselisten i Kongl. Hovrätten, Registrator
Buldanswäfw.
Brunkhufwudet
Kammarherren och Hofwrätsrådet högvälborne Baron herr
Silkesvävargesällen
guld och Silfwer arbetaren Hr.
Kongl. Hofsadelmakaren
Murdrängen under ålderman Kiörner
Häcklaren
Änkan Grevinnan
Fiskkiöpmannen
Tapetmakaren med previllegier
Smedshustru från Torneå
Vedkörare
Fiskaren större
Kronobagaren
Segelduksvävareänkan
CoppherdieSkeppare
Pigan hos Dalmansson
Blockmakaren
Ostindiefararen
Stadsbesökaren
15 Spinnerskan Pigan
Varvtimmermannen
Ståndsdrabantänkan
Gardiescorporalshustrun
Ordinarie Contoir skrifwaren wijd Kongl. Myntet
Avskedade Brandvakten Rus Änka Hustru
Boktryckerilärling
Tobaksarbetaren hos Mademoiselle Hofving
Ordinarie Kammarskrifvaren wid Tull Socitet revisions Contoiret
Kapellist
Ordinarie uppsyningsman
Linvävardräng
Guldsmeden Hr.
11 Avsk. Soldaten
p
Gipsmakarelärgossen
Krigsfiscalen
Skräddaremästare
Upphandlingskommissarien
Handelsman och Bryggaren hos Jurg
Supercargeuren wid Ostindiska Compagniet Hr.
Timmer drängen und.Madame Sontag
Ord.brobesökare
Timmer drängen und. Dito
dess svärmoder
Husgerådskammarbetjänt
Skomakargesällshustru
Extraord. Notarien i Kungl Hovrätten Greve
Hovslagaren
Ord.Notarien vid ?byggnings Deputation
Sjick?
Directör vid ? Fabriken
Kammarvaktmästaren
Tygvävaren vid Pauli Fabrique mäster
12 Bagaren Mäster
Circelsmeden Mr
Registratoren i Packhuset
Handelsmansänkan ifrån Norrköping
Skrubblaren under Nils Pauli
Contorsbetiänten
Murmästaränkan Madame
Högachtadt Herr
Hårfriseuren
Löjtnanten vid Husarerna herr
Cooph Sjömannen Jacob Ströms Änka
Extra ord....Skrivare i Kongl Kom. Collegium
Instrumentmakaren under Hallrätten
Bokbindaränka
Livregementsryttare
vice slottsfogde, aktuarie
f d Skräddargesällen
Spanmåls Mätaren
Extra Parmmätaren
Ringaren
Bläckmakar Änkan
Tobakshandl ock borgaren
Sämskmakare Ålderman Mäster
kammartienare hustru
Avsk. Brandvakten
Kungl. Livmedikus Arkiator
Pigan Brorsdottern
Registratoren i Kongl. Cancellie Hr.
stolmakaregesäll
Pigan, Tvätterskan
Registratorn vid Landtullen
Brännvinsbrännareänkan Madame
BancoCasseuren
? hos Jan Pauli
Tobaks arbetare hos Norström
Amiral?änkan
Kofferdistyrman
Åkermans hustru
Öfwer wacktmästaren wijd Kongl. Slåtsstaten
Contoirs skrifwarenn wijd Lands Cammare Contoiret
Pigan hos jungfru Bernegau
Engdahl
Modern, Gard.Änkan
Frotteuren(?)
Sergeanthustrun
Vågkarl
Prässaren under Nils Pauli
pigan hos Dellvig
Spinnerskan, Soldathustrun
11 Juveleraren
Pigan Änkan
Saturnus mindre
Kammarrådet
Hantlangaränkan
Spruttlagaren
Post inspectors änkan
Copherdie Skeppare änkan
Doctoren
Contoirs Gåssen
Skieps Clareraren Jochim Schartaus Enka, Madame
Öfver Diräckteuren vid Kongl lantmäterie Contoiret
Timmerman f.d.
Överskärargesällen under Appiarus
Slottsmurgesällen under Kiörner
Skomakarlärjungar
Avsked Dragonen
Jungfrun hos Thydén
Pistolsmeden Mäster
Siden - sta.....väfvar mästar Änkan hos Toutin
14 Timmerman på borgmästar Kiärrmans varv
Bagaremäster
11 Vaktmästareänkan
Brännvinsbrännareänkan
59..........vaktman vkd Brandermakten
Then med döden nyl. Afledne Kryddkrämaren Gams dotter Controleuren Sunnerstedts Enka
Handelsmansdotter
Linnevävaregesällen
Stadsvaktsföraren
Vaktmästaren i Slottsrätten
Byggmästaränkan
Pigan hos Kiellman
Cammereraren i Riksens ständers Manufactur Contoir Herr
Timmerman hos Wallman
Slaktmästaränkan
Nipperfabrikören
Guldsmeden Mäster
f d Timmerkarlen
Bruks ?
Fostersonen
24 Timmerman på Stadsvarvet
Kocken hos fransyska ambasadeuren
Magasinsdrängen
Cammarskrifvaren i Kongl: Cammar revision hr
Rustmästaren vid Kongl: Gardet
gesäller
Fabrikskrivaren
Coopv. sjömansgossen
...hos Åhman
Brettläggaren
Nymans hustru
Patrull karl und. brandvakten
Stads ... Segerlunds Änka Fru
Fördetta Rotebåtsman
vice Rotemästaren vid Brandvakten
Tobaksarbetareen
Banco
Husmannen
Skräddare hos Dahlin
Brandvaksts Änkan
Tobaksbodsbetjänten
Comministersenkan
Hästhufudet
Afskied. Gard. Soldat.
Lillieswerds Soldat af Preusisks folk
Afledne Captain wid Amiralitetet Branders Enkefru
Orgeltrampare
Filhuggaren
Informat.
Notarien i Banquen
Löjtnanten vid brandvakten
Aktuarien
F D Companiskrivaren
Uppbördsbetjänten
Dottern Madame
Norra Siötulls Besökaren
Constapels änkan
Lärgåsse hos klensmeden Bomgardt
Tvätterskan ?
Gard: hustrun
Pigan hos Bunge
Trägårdsmästare
Woluntteuren Änkan
Sadelmakar mäster
Uppsyningsman
Svärdfejaren
Bagare Enkan
Rectoren vid Fransyska Scholan herr
Copiisten
Snörmakaren hos Debroen
Pigan, Gardessoldatshustrun
Coopherdietimmerman
Läsrgosse
Almosehjon
Cammrers frun
Laquieien
Timmerman vid Jan Clasons varv
Svärmodern Timmermans Änkan
Svägerskan pigan
afskiedade ...skrifwaren wid Kongl Artilleriet
10 Tobakarbetaren
Hökaränka
Svärmoder?
Casseuren ... Wälborne
Extra kläddräng
Svärdsfäjaren Enkan madame
Grosshandlaren
Svägerskan Fröken
svägeska jungfru
linv
Tobaksfabriqueren
Livskvadron artilleri styckjunkaren Carachtercerade Lieutnanten vid Kungliga artilleriet herr
Landtulls besökaren
Registratoren i Kongl
Korporalsänkan
Vice Brandvaktrotmästaren
Tygvävarhustru
Köpmansänka
tobaksfabrikör
Musikanten vid Capellet
Svärmodern SjömansÄnkan
Avskedade arb.
Conducteuren vid fortificationsverket
Timmermans Hustrun, spinner åt Dalmansson
Löjtnanten vid armen herr
Klädmakaren Mäster
Sjömansenkan
Kammarherre
22 Skeppstimmerman
Cafe Kokare Enkan madame
v. Presidenten
Do
Inköparehustrun
Lakejen hos överstelöjtnant Wrangell
Extra brandvaktmästare
Rennerskan
Laqueij hustrun
Notarien vid Norra Fägrad Kämnärsrätt Herr
Ord.?
Quartersmästaren hos Husarerna
Förarehustrun
Provinsial fältskärare uti Stockholms län
Skutskepparen Åldermannen
Räntmästaren
Skinn o Läderbered.Manufakturisten
Tenngiutaren M-r
Regementskommissarien vid Kungl gardet
Casseuren hr
Juveleraren Mr
Vedsågaren
Vaktmästaren vid små tullarna
Fältväbelsänka
Ingeniören vid Kungliga Lantmäteri Kontoret
Perukmakare
11 Copherdie Siöman
för detta timmerman
Gardessold:änkan
Wedsågaren
sadelmakare ålderman mäster
Skräddar gesäll dotter
Winskiänken
Ullkammaränkan
Kofferdiebåtsmanshustrun
Kryddkrämare änckan
Kaffekokaränka
? Gesällen
Pigan hos Liungqvist
Timmerman vid Strands varv
Kramhandlaren
Söder s... bruksdrängen
Glasmästargesällen, tillförordnad arbetare åt madame Feltschou
Extra statstjänaren
Auskultanten i Kongl: Hofrätten hr
hovslagaränka
Hantl.
Släktingen Kontorsskriv vid Generallandtullskontoret
Kofferdiskeppstimmermanshustrun
Mur gesällen
Silkes strump wäfware gesällen hos Tutång
Grenadieren wid Kongl. Lifgardet
Laqueijen hos Keiserliga Envojen Johan Ott, hustrun
Sjungare änkan
Bildhuggaren vid kungliga slottet
Skinnfabrikören
Tygvävarelärgossen under Nettelblad
Afledne snörmakaren
18 Spinnerska piga
Färgare och borgare
Contoirs skrifwaren wijd generaltull arende sociteten
f d Fabrikören
Carreuren
Segelduks väfvardrängen und.Siöberg
G Pigen
Drängs änkan
Vaktmästarehustrun
Ryttmästaren
Taffelteckaren hans Excellece hr Riks Rådet Strömberg
matarearbetare
Slotts Timmerman
Kronobåtsmanshustrun
Stads Soldat
Lifregementes ryttar hustrun
Stenhuggar drängen und. Fristedt
15 Spinnerska änka
Accis Betienten
banläggargesäll
Mågen till Biörk, handelsman
Murgossen
Liuärgåssen
Ullkammaren under Nils Pauli
Färgaren Fabrikören
Auskultanten vid ....stugan
F D Skomakaren Mäster
Hwärkmästaren
Pigan hos Sandman
Skoomakare Gesäls Änkan
Gipsbrännareänkan
Träckerska
Tobakarbetareänkan
Stadsbåtsmannaänkan
Vaktdräng vid Kungliga Slottskansliet
11 gesell
Laqueijen vid Kongl Hofwet
10 Artillerisoldaten
? Jungfrun
Kontorsgossen
Hovkvartermästaren och Justitieombudsmannen
Slottsproviatmästaren
Skräddaränka
Snickare hos grevinnan Wrangel
kardmakaremästare enkan
Bancobokhållaren
Kaptenen Baron
Kuskänkan ?
Auskultanten i Kongl: ? Hofrätt
Glasbruket mindre
Mågen Tobaksarbetaren
Avsked. Gard. soldaten
Orgbyggaren
Extraordinarie Kanslist vid Stockholms rådhus
Ullkammaränka
Ordinarie livregementsryttare
Liuständaren vid Kongl hofvet
Extraord. Kongl. hof predikanten Hr. masiter
Gardeskorpralen
Sågareänkan
SjömansÄnkan und. Lorentz Pauli
Kaptenen vid Stadsvakten
Föredetta torparen
Tobaksfabrikörsänkan
28 Järnbäraränkan
Drängänkan
Skoflickardrängen
Pergamentsmakare
25 Besökaren
svärmodern hustru
Afsedade amts. snickare gesällen
Bagar Bodhustrun
Före detta arrendatoren
Krögare och borgare
Skoflickareänk
Ringerskanwid Tyska Kyrkan
Waktmästaren wid Jern Contoiret
Tröjvävargesällen
Strumpvävargesällen
Archiatern
Gardessoldats Änkan
Slaktaredrängen under Jan Diurberg
Contoirsskrifvaren i ... Collegio
Timmermansdrängen und.Zebastean
Knivsmeden Mäster
Lykttändaren
Färgaregesällen
14 Rådman
Handskmakaren
Betjäntsänkan
Gesällen hos Nettelblad
Tygvävaren Mäster
Artillerisoldathustrun
Sadelmakaren
Handelshustrun
Conducteuren wid Kongl Fortificat-n ut-n lön
Amanuensen
Art: Sergeanten
Ordinarie Kammarskrifvare i Kongl: Kammar Collegis Hvlb: Herr
Sjömans änkan
Inspectoren wid tryckeriet P Siöströms fru madame
Laboratorieskrifwaren wid Kongl. Artillerie
Bokhållare vid Lovliga Borgerskapets bemedlingskommission
Kamrerare i Kungliga Kommerskollegium
Tobaks manufacturisten Hr.
Artilleriunderofficershustru
Ringerskan änkan
Hovjunkaren
Ny... hustrun
Dödgräfvaren vid församlingen
Svärmodern SkomakarÄnkan
Strumpvävaregesällen und Demong
Landttullvaktmästaren
Löjtnanten vid Kongl Fortification verket
Vice Häradshövdingen
13 Timmerman vid Skands varv
Majorsenkan
Captain och Stadsarchiteect
Piqenare
Kongl. Hof Graveuren
Hofskräddaren hos Grefwe De la Gardie
Skrääddaren
Bancofiscalen
Siden...mästar Änkan hos Dahlmansson
Skomakargesällhustru
Tygvävaremästaren under von Mehlen
Kammarskrivaren i Kungl Kammarkollegium
pigqn
18 Betjänten
262 lärgåssen
Disciplar fändriken i armèn
Grefwinnan
Grefvinnan
forts fr föreg sida, vid kongl Amiralitetet
Commisareiäkan Madame
Klädvävaremästareänkan
Kiöcks pigan
Spinnerska piga 32 år
Warfsbetienten
v Brandvaktsrotemästaren
Skoflikaren Mäster
Handelsmannen ock bryggaren
20 Skepps timmerman på Grillens varv
Kvartersmansänkan
Kutsken hos Ryska Ministern
311 Jungfru
Ord Sillpackaren
Plåtslagereåldermannen
53 Gesellen
Modren
Gard: Soldat Hustrun
Afskedade handk
Tapetmakare gesällen hos Maior Liungquist
Assessor
Kamrerare i Kungliga Kammarkollegium
Fördetta Strumpvävaremästaren
Dotter fröken
Apothekaren Molitors Enka
Adel
Modern timms änkan
Volunteuren Änkan
Artellerie Regements väbel?
Tygväfvar gesällen und. Lorentz Pauli
Fadern före detta vaktmästare vid Stora Sjötullen
Packhuskarlsenkan
Buldans Wäfw. Enkan
Peruquemakaren
16 Väverska
Artilleriarklidrängen
Tobaks arbetare hos Nordström
Comministern vid församlingen , magister
Spannmålsmätaremästaren
43 Lärogossen
Saturnus
Apothekaren hr
Premariekämnären vid Södra förstads kämnärsrätt
Slottstimmermansänkan
Apologist magister
Salsknekt vid kungl hovet
Kongl. Håfkamreraren herr
Amman hos Ridderswerd
För detta sluts skrifvaren
Extra Hus...
Rustkammardrängen vid Arsenalen
Spaijell makaren und. Hallen
Mågen Gardescorporalen
Assessor i kungliga kommerskollegium
Skräddarlärodräng
Kämnären
Patron
? makaren Mäster
Hattmakar Gesällen
Översk: lärlingen und Pinckard
Ryttaren Arbetskarl
19 Gardessoldatsänkan
Pensionär Baron
Spinnerska pigan
Laxen
Skräddargesällshustru
SjömansÄnkan hiulper hos Hofslagaren Ristou
Clarerarens Jochim Schartaus änka Madame
Klåckaren vid Dito
informator, magister
Murgesällen hos Mäster Nerman
Extra ord. Cancellist i Kongligs Collegii
Hovskomakaren hos riksrådet Hamilton
Gard.Soldaten Änkan
Garvaregesällen
Brandvaktsoldaten
Mjölnaren Timmergesällen
Avskedad byggmästare vid Fortificationen
Pigan under Obbarius
14 Gardessoldathustrun
avsk. BrandvaktsVaktmästaren
17 Bagaren
Sillpackareänkan
12 Skomakareänkan
Väverskapigan
Parcumsvävare
Kryddkrämarhustru
Assessor Kungl Kommers revision
Hiulmakaren M-r
Comminister
Copherdie Siömans hustrun
Fabriksmanufakturisten Crohns Änka
Mågen Controleuren
Porslinsformaren
Kuskhustun
Bomull ock H... tillverkare, med Previllegier
Corpralen vid kongl. gardit
Körsnärs Enkan, Madame
Assistenten
Tobaks ?
Frisören
Brandvakts Änkan
Copisten
Fabriques gåssen
Auskultanten i Kongl. Svea Hofrätt välborne herr
Extra Cancellisten
Båtmansänkan
Profoss Enkan
Spritlagar Änkan
förestånderskan fru
Coopv. Constapel
Pigan hos Lundbom
Murardrängen und. Dymling
Handelsmannen Pett Kups änka Madame
sonen Gördel makaren mäster
Skoflickaränka
Extraordinarie kanslist i Kungliga slottskansliet
Drabantänka
Avsk. Stadsvaktsergeanten
11 Strumpvävaregesällen
? bäraren
Hattmakaren
Snörmakaren Hartvigs Enka hustru
Piga under Debron
Archli mästaren vid Kongl. amt,
Kutsken hos handelsman W. Tottie
Extra Ordinarie Kontorsskrivaren i Riksens Ständers kontor
Mönsterskrivaränka
Extraordinarie kammarskrivare vid Kungliga Kammarkollegiet
Ordinarie järnbärare
Frismakarverkgesäll
Tobaksfabriqueurerne
BoktryckarGesällen und.Direct.Momma
TvättFlickan
Ord.....
Mad.
Murgesäll Änkan
Vedsågaren änkan
Stycklunkaränkan
Konterfejareänkan
Prot.Sekreteraren
Inspectören
Sjömans Hustrun
Dödgrävar Änka
90 Tobaksarbetaren
18 Timmermannen
f d Arbetaren
Capitains Enkan Fru
Landttullsbesökaren
Bagaränkan
Tegelfabrikören
G...jutaren mäster
Silkesträckerskan
Afskied: Gard: under Officeraren
Siden strumps väfvar gesällen und.Litton
drengen
Amtsskeppareänkan
Överskärargesällen under Appiarius
Kanslist i kungliga kanslikollegium
stärbhus skrifvaren hos grefwinnan Flemming
Soldaten v Hamiltons regemente
Gårdsdrängen
Förlagsmästaren
Skriv o Räknemästaren
11 Gossarna
Pigan hos Kysell
11 Perukmakaren
Notarien vid hall- och manufactur Rätten herr
Brandvaktsrotmästaren
Coopvaerdie Styrman
Gördelmakargesällen
Amiralitetscapitainen
Säckmakare Mäster
Prophessor
Kanslisten vid arrendetulls sociteten
Prästen Magister
Vaktmästare vid Packhuset
Discipel
Parmmätare
Håf skräddaren hos grefwinnan Gyllenborg
Carduansmakaren mäster
Förgyllaren Mäster
Murargesällen under Kierner
Ord.......
Pigan hos Carl Graffström
Ammiralitets under skepparen
artillerihandtlangare
fältskärsgesällen wid Kongl Ammiralitet
Trädgårddrängen
Tobaksmanufakturistänkan
Svärmodern Klockgjutararbetänkan
Stads Båtsmans Änkan
Afvskedade brandvakten
Skräddargesellen
Stats Tienare Änkan
2enne lärgossar
Lärgossen i dito kök
Pergament makar mäster
Kammardrängen i Banquen
UppbördsSkrifvaren hos Commissarien Pouset
Skräddare Mästern
Målareänkehustru
Stadstimmermansdottern
Sonen, sidenvävarelärgosse
Comoedianten vid Fransyska Truppen
Båtsmansenkan
Styckjunkaränkan
Öfver Inspectoren Hr.
Assist
Färgare Mäster Änkling
Ordinarie Contoirs skrifwaren wid General Arende Societeten
Stalldrängen wid Kongl. Stallet
Fältväbelsänkan
Vice brandvaktsrotemästare
Knappmakare
Vaktmästare Gabriel Lindboms änka
Svågers dotter
Contoirs skrifvare wijd Kongl amt
Spinnerskan Änkan
för detta Bryggaren
Amiralen
Kontors betjänten
Timmerm gesäll und.Norvall
...Änkan, und. Kiempe
Sporrmakareålderman mäster
Hattmakare ålderman Mr
Hamarsmeds Enkan
Porcellians ritaren
Hovskräddaren hos Danska Envoyén
Dalkarlen från Leksands socken
Soldaten vid Liljesvärdska regementet
Juveleraren och borgaren
Kiärstan (kärestan), pigan
Stalldräng hos Jacob Ascker
Kläddrängänkan
CoophJagt Skeppare
S....bruks gesällen vid Södra Bruket
Art vollonteur hustrun
Modelleuren
Gardesfältväbelhustrun
Tapet Målaren
Urväders klippan
Apotekare
handelsman och silkesstrump fabriqueren
Orgeltramparen
? mästarna fortification
Pigan hos Quast
Betienten wid Arcenalen
Gardespipare
11 Kontorsbetjänt
Skepparänka
Ritmästaren
Skutskeppareenkan
Borgaren vid Barnhus Skomakaren
Sidenväfvare mästar hos Remal
Tygväfvar gesällen Änkan und. obbarius
Lant soldat Änkan
Trägårdsmästaren änkan
Kammarförvanten i Kungl Kammarkollegio
Acteuren wid Comoedien
Commissarien vid General Tull arrende Societeten
hattmakaregesällen
Kammar tienare Hustrun
Pupill
? Timmernan hos Jan Pauli
Kronprinsens bonare
Hennes Kongl. Majt:s Kammar Laquei samt håf skräddare
Brandvaktsänka
Vaktmästaren i Kongl. Kommers Collegio
Bondänka
Artilleristyckjunkarhustru
Contoirsskrifwaren wid Kongl. Slåtsbygnaden
Kvinns person
Falit Hökaren
dottern pigan und. Degeneur
Bläckslagar änkan
Bryggareänkan Madame
Boutelleuren
Laqueyen vid Kongl: Hofvet
Artellerie Constapelen
Laqueÿen vid Kongl: hofvet
Stadbäraren
Silkeswafw. Enkan
Krögaränkan
Skrivaren i Kungl Kammar Collegio
Schagg mästaren vid Dahlmanssons
Pressaren under Obbarius
Avskedad artilleriunderofficer
Skräddare hustrun
Trädgårdsplanteraren
Gåssen hos Jacob Ascker
Sekreteraren
Sonen, Lärgossen
19 Bodbetienten
Bodgesällen
Förre ? Cooph Constapeln
Sonen hjälper modern
Acteuren wid franska Comoediens enka
Swärmoderns systerdotter jungfru
Piga hos Johan Achrell
Gardis Soldat
Art Korpralen
afskedade volunteren och Enklingen
sadelmakarhustru
Badaränka
Kuskänka
45 Notarien
Glasmästaren M-r
Extra Kanslisten i Kungl Krigskollegis
Skomakaremäster
Avlidna Tullförvaltare Lars Jasbricks Änka
Hushållerskan för de fattiga
Stadsupsyningsman Strömans enka
Stats soldaten
Änka, spinnerska
Cancellisten i Kongl. Krigs Collegio
Sonen Siöman
tygaren ?
Tygvävaregesällen vid Obbarius
13 Kammardrängen
Sidenväfvaren
Graveuren
Uhrfabriqueuren under hallen Eric Kallmans Enka madame
Lärgossw
Laqueÿen hos hans Excellence hr Riksrådet Flemming Lorents Sikmans hustru
Flickan under Dahlmanson
Vice vaktmästaren vid Brandvakten
pigan hos tullförwaltare Bernegau
Stalldrängen vid Kungl Stallet
Skoflick änkan
Husdrängshustrun
StåndsDrabanten
F d källarmästare
Underofciers änkan
Synålsmakareåldermannen
Sammetsvävaren mäster
Conterfejaren
Materials ?
Ullkammaren hos Nils Pauli
... Bokhållaren Änkan
Nils Westerbergs hustru
Ryttmästarenkan
Swärmodren Gard. Enkan
f d Studenten
Direct.
Handelsman o Grosshandlare
Hovflickaren herr
Wågskrifvaren uti Stora Jernvågen
Amiralitetskvartersman
Silkeswäfvaren Mäster
Trädgårdsdrängen hos derstädes
Aflidne Stats Secreteraren Falkers änka friherinnan
Före detta Comministern i Bromma
Rote Båtsman
pak hus karlen
...flickan
Avskedda Besökaren
Extraordinarie Kontorsskrivaren i Riksens Ständers Bank
Kläd mäster
Avsk. Artillerisoldaten
Rådmannen
Mälar ? Skepparen
Åkaränkan
Skomakaregesällshustrun
Kofferdiskeppardottern
ullkammarehustrun
Stadsmajor
Håfjunkaren wälborne herr
Tygvävarelärlingen under Obbarius
Hovmusikant
för detta Ullkammare drängen
Vågkarl södra vågen
Timmerman under Norvall
Tobaks planterare under hallen
Döttrarna
Murargesäll Änkan
Underofficerare Änkan
Föraren vid kongl gardet
handtl
Avskedade Korpralen vid General Hamiltons regemente
Controlleuren vid Stora Siötullen
Stadsauktionsmäklaren
Revisoren i Rikets Ständers Banco
Lidins barn
Hushållerskan, guldsmeds Änkan
Garvaredrängsänkan
Extraord. Cancellisten wid Stadsens Archivum
Assessoren i Kongl. Kammar revision
Öfwerste Liutnanten Wälborne herr
Pigor hos hökaren Lidin
Secreteraren wijd General tull arende Societeten
Kammarfru mademoiselle
Auskultant vid rådstugan
Coopwaerdieskepparänka
Stadskorpralänka
Avskedda Löjtnanten
Ryttmästare
Collegan Magister
22 Skräddare
Skomakare Gessellen
Contoisskrifvaren i Riksens högl. Ständers Banco
Auditeuren
Spegelfabrikören
F. d. Contoirs skrifvaren vid Stockholms Lands Contoir
Artillerikonstapelshustru
Dosfabrikör
Auskultant i kungl hovrätten
Afskied. Rustkammardräng
källarmästaren
Amiralitets Capitian lieutnanten herr
14 Gard.Soldaten
Ord. Cancellisten vid Banquiren
Strumpmakar änkan
Manufakturisten Tap.Målaren
afledna sockermästaren
Skrivare i järnvågen
191 Murgesällen
Sterbhus Camereraren
12 Stadssoldaten
Avskedade Gardessoldaten
Kontrollören
Livdrabanten
Fabriques arbetaren
Protonotarien i Kongl. Commerce Collegio
Ingenieuren wid Kongl. Landtmätericintoiret
pigan hos Falck
Kyrkoherdeänka
förre husägaren glasmästaren
Fördetta Packhuskarlen
Grefvinnan högvälborne fru
Nagel Schmidt Mäster
Henric Buschs son
Dotterdotter Jungfru
Ord,soldaten vid H..ll o manufactur ......
Hattmakaren Winges bod
Adjunctus Pastoris
F D Lotterinotarien
Vinskänk
f d Arrendatorn
18 Informatoren
Fabriqueren hr
Kammereraren
Coopvaerdi Skepparen
Manufactur stål arbetaren
Extra kammardräng
tegeldrängsenka
Waktmästaren wid Kongl. Krigs Collegium
Kongl. Secreteraren herr
Timmerdrängen hos Byggmästare Fröman
Lakej hos doktor Lutkeman
Tullnärsänka
Sköterska piga
pigan enkan
Båtsman
Timmergesäll under Norvall
Skrifware Enkan
Borgmästar And.Giödings Änka
Brandvaktshustrun
Arthantl
handtl änkan
Drabantsänkan Fru
Vägaren
Coopsvaerdie Skepparen
Hökarhustru
Cafekokare Enkan hustru
Mälaren
Snickaregesällen
för detta bokhållaren hos framl Grefvinnan Voinarofskÿ
Cancellisten i Kongl. Cancellie Collegio
vaktmästaren vid frimurarbarnhuset
Rådman f.d.
Aflidna Kiörsnären Pals änka fru
Trägårds do
dotter pigan
Ett turkiskt ungt fruntimmer Mademoiselle
Häradshöfdings änka frun
Commendent Capitienen af Kongl ammiralitet samt Riddaren af Kongl Svärdsorden välborne
Laqueye
hovkvartermästareänkan
Stenhuggar gesällen
Löjtnanten vid Kungl. Artilleriet
Rotemästare vid Brandvakten
Borgaränka från Uleå
Qwinsperson
Bagarlärgosse
? Timmerman hos Froman
Tobaksboddrängen
Avlidne Probsten Strömers Änka
Lärling hos Kiempe
Coopverdiesjömannen
Kontors gossen
Hovslagareänkan
Avsk.Brandvaktsmästaren
Arb hos Norström
Bokhållaränkan
Överskäraränkan
Coopvaerdie siömans Enkan
Håfrätsrådet wälborne herr
garnisonssoldat
Stoffvävaremästare
Verkmästare
klädmäts mäst
Lärgåsse på prof
Före detta Skepps timmerman
Auskultant i Svea hovrätt
Klädesvävarmästarinna
Avskedad hantlangarhustru
Håfrätsrådet välborne herr
Avskedde Brandvakten
Badaren
Commissarieänkan
Skepparen och borgaren
Svärdsfej Mr
Extraord: i Banquen
Staomds?gningsman
Wacktmästaren i Kongl. Ränte Kammaren
Afledna Prosten
Bodgåssen hos Östlund
Silkesvävare
Sköterska
Sockerbruksdrängshustru
Stadstienaren vid högt. handels collegium
svärdfejaremäster
Cacellisten/Auscultanten i Kongl Commerce Collegio
Sidenvävargesällänkan
Miniatyr målaren
Ext. ord kontors skrifvaren vid Riksens Ständers Banco
Ord. Stads Timmermannen vid Södra Stads K...Rätten
Wackt karlen vid Kongl. slåts. Cancelie
Auscultanten i Kongl. Hofrätten
35 Stadsarbetskarlen
10 Stadsvaktssoldaten
änkefru
3 pigor
Packhuskarlen
Extr. Cancellisten i Stora Cancelliet
Mopperskan
Avsk. Stads ?
Fadren, Arrendatoren
Tobksarbetaren
Guldslagare änkan Mad:
linväfvaren
Extra Slottskanslibetjänten
arbetaren på glasbruket
Brandwagten Enkan
Mästar Änkan
Auskultanten vid Rådstugan
Svärmoder till Carl Stierna
Ordinarie i Commerce Collegie
Hans Exellence Riks Rådet samt Riddaren och Commendeuren af Kongl. Maijtts Orden, högwälborne
Extra ord: i Kongl. HofRätten
Lärvftskrämare Ankan
Tygvävar Gesällen und. Kysell
Pigan hos Kiörsner
Segeldukshäcklare
Mur drängen
Ryska pastoren
Kavaljer, Överstelöjtnant, Greve
Bondeänka
Ord: Kanslisten i Kungl Krigskollegium
Linvävaränka
Kusk hos riksrådinnan Cedercreutz
Avlidne Landshövdingen
Cooph Kyparen
Grenads.änkan
SjömansÄnkan und. Ryman
Saffiansfabrikören
Kronostyrmannen
Informatoren Prästmannen
Casseuren vid Bok Auction
?Änkan
Coopwaerdie Siöman
Murmästaren mäster
Klädesfabrikören
Sonen Verkmäst
Handelsman och hökare
Slåtstimmerman
Spinn. (?)
Vagnmarkare mäster
Coopvaerdie Siöman
Kabinettskuriren
Bokhållaren hos herr Setton
Assessorsänkan
.. hus..