Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Sök i register över arkiv med kartor, ritningar och affischer
Staden – 1600-tal - 2000-tal
Mer info Öppna
Arkivartiklar
Läs texter om drygt 600 arkiv ur Stadsarkivets bestånd
Staden
Mer info Öppna
Barnhemsregister
Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem
Länet – 1624-1990
Mer info Öppna
e-arkiv Stockholm
Sök information i stadens gemensamma digitala arkiv, e-arkiv Stockholm.
Staden
Mer info Öppna
Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sök i arkiven på Riksarkivets webbplats
Sverige
Mer info Öppna
Skolregister Stockholm
Sök i register över alla skolor i Stockholm.
Staden
Mer info Öppna
Stadsarkivets beståndsregister
Sök i beståndsregistret för att hitta alla arkiv som finns förvarade i Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Stadsarkivets bibliotek
Stadsarkivets bibliotek har en av landets största samlingar av Stockholmiana.
Staden
Mer info Öppna